Днес се проведе първото заседание на Областната комисия по култура на област Хасково


Срещата се проведе в зала Марица под председателството на заместник областният управител на област Хасково Митко Петров, като се разгледа и прие Правилника за дейността на областната комисия по култура на област Хасково.

В състава ѝ се включват представители на Областна администрация Хасково, както и на културни институции и други организации, имащи отношение към развитието на културното наследство, както и културните и творческите индустрии.

Основни функции и задачи:

- Подпомага Областния управител при провеждане на държавна политика в сферата на културата, съгласно приоритетите на Правителството на Република България.

- Свиква работни заседания периодично, на които изразява становища по предоставените ѝ за разглеждане теми.

- Разглежда и анализира състоянието и проблемите на културата на регионално ниво.

- Предлага мерки за подобряване на координацията между държавната власт, местните администрации, бизнеса и неправителствените организации в областта на културата.

- Осъществява взаимодействие при необходимост с държавните, общинските, обществените организации и бизнеса за преодоляване на необходимата обществена подкрепа на дейността им в областта на културата.