Проведе се неприсъствено извънредно заседание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково


Необходимият кворум за провеждане на заседанието бе достигнат. 

Прие се решение, за сключване на Допълнително споразумение №5 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

Проектът на споразумението е качен на началната страница на Областна администрация Хасково.

Необходимостта от подписване на допълнителното споразумение е във връзка с кандидатстване на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, в качеството му на оператор, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-1.002 ,,Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора” по приоритет 1 ,,Води” на програма ,,Околна среда 2021-2027г.”