П О К А Н А Съгласно разпоредбите на чл. 60 ал.1 от Изборния кодекс (ИК)


ДО:

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”

„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА”

„БЪЛГАРИЯ  БЕЗ ЦЕНЗУРА”, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,

ДВИЖЕНИЕ „ГЕРГЬОВДЕН”

„РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК”

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ


П О К А Н А

 

Съгласно разпоредбите на чл. 60 ал.1 от Изборния кодекс (ИК), при Областния управител се провеждат публични консултации за състава на районните избирателни комисии с парламентарно представените партии и коалиции и с партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове в Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

В съответствие с тези правомощия и във връзка с предстоящото произвеждане на избори за народни представители, насрочени за 5 октомври 2014 г. с Указ на Президента на Република България № 201/05.08.2014 г. (обн., ДВ бр. 65/06.08.2014 г.) и Решение на ЦИК, №652-НС/06.08.2014 г., Ви каня на 11.08.2014 г. (понеделник) от 10.30 часа в сградата на Областна администрация Хасково (малка зала на І етаж), за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково.

Участникът Ви в консултациите трябва да представи:

-       писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, както и телефон за контакти;

-       копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 г. или решение за регистрация на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-ро Народно събрание или за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.

-       изрично пълномощно от представляващия/ите съответната партия или от предста-вляващия/ите съответната коалиция лица (когато в консултациите участват упълномощени лица).

Писменото предложение на представляваната от Вас партия/коалиция относно състава на РИК-Хасково трябва да бъде съобразено с изискванията на Изборния кодекс, а именно:

 

 

1. Парламентарно представените партии и коалиции предлагат 13 членове на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар (чл. 61, ал.4, т.1 от ИК), при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции;

2. Партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по един свой член в РИК, извън броя на членовете по чл. 61, ал.4, т.1 от ИК (чл.61, ал.6 от ИК);

3. Съотношението между партиите и коалициите в РИК е както следва:

3.1.  Парламентарно представени партии:

-      Политическа партия „ГЕРБ” – 5 членове;

-      „Коалиция за България” – 5 членове;

-      Политическа партия „ДПС” – 2 членове;

-      Политическа партия „Атака” – 1 член;

3.2. Партии или коалиции, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представена

-       „България без цензура”, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение „Гергьовден” – 1 член.

-      „Реформаторски блок” – 1 член.

4. Незаетите места за членове на РИК се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите (чл. 61, ал.7 от ИК);

5. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция (чл.61, ал.3 от ИК);

6. За членове на РИК трябва да се назначават лица с висше образование, които имат право да гласуват в съответния вид избор, владеят български език и са препоръчително юристи (чл.65, ал.1 и ал.2 от ИК). Изискванията за висше образование се доказват с копие от диплом за завършено образование или оригинал на удостоверение за завършено висше образование от съответното висше заведение (в случай, че все още няма издадена диплома). За останалите изисквания по чл. 65, ал.1 и чл.66 от ИК се попълва декларация, която прилагаме към настоящата покана.

7. В съответствие с чл. 60, ал. 4 от ИК предложението трябва да съдържа и списък на резервните членове, които ще заместят предложените лица в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на РИК не участва в заседанията й повече от 10 дни.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация – 1 бр.;

2. Предложение за членове на РИК - 1 бр. таблица (образец)

 

 

ИВАН СТАНЧЕВ /п/

Заместник Областен управител на Област Хасково

(Заповед за заместване, №ЧР-04-7/04.08.2014 г.)

 

Цялата документация от ТУК