ЗАПОВЕД №АК-04-1/17.06.2014 год.


ЗАПОВЕД

№АК-04-1/17.06.2014 год.


На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.11 от Закона за общинската собственост, чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах актовете на ОбС – Димитровград от проведено заседание на 29.05.2014 год, ведно с изпратените към тях докладни записки и документи

ОСПОРВАМ:

Решение №1322, прието на заседание на ОбС – Димитровград, проведено на 29.05.2014  год.