ЗАПОВЕД ОКД-02-Щ-02-3/06.09.2014г.


 

ЗАПОВЕД

ОКД-02-Щ-02-3/06.09.2014г.

 

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 50 от Закона за защита при бедствия

ОБЯВЯВАМ

БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНИТЕ ДИМИТРОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД И ХАРМАНЛИ

На 06.09.2014г. в резултат на обилни валежи в Област Хасково и заливането на населени места на територията на общините Димитровград, Симеоновград и Харманли, е необходимо спешно да се създадат предпоставки за защита на населението в засегнатите общини и райони.

За постигане целите на горното:

 

НАРЕЖДАМ

  1. В областта организацията по управлението да се осъществява от кметовете на общини в пълно съдействие със силите на ОД на МВР Хасково и Областно Управление “Пожарна безопасност и защита на населението”.
  2. Всички предадени сили и средства за наводненията да се включват след проведени инструктажи и необходимото оборудване.
  3. Да се оповести населението в засегнатите райони за предотвратяване на нещастни случаи.
  4. Районните Полицейски Управления в областта да окажат пълно съдействие на органите, участващи в спасяването на населението.
  5. Длъжностните лица, отговарящи за съответните общини са кметовете на общини и Началниците на Районните Управления “Пожарна безопасност и защита на населението”.
  6. Кметовете на общини да окажат пълно съдействие на предадените сили и средства от Областно Управление “Пожарна безопасност и защита на населението” и ОД на МВР.
  7. Начало на въвеждане на бедственото положение е 11:00 часа 06.09.2014г. за срок на действие - 3 дни.
  8. Длъжностни лица от Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб да подават периодично информация за обстановката на тел. 038/608060 и факс 038/608054.

Настоящата заповед влиза в сила незабавно.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на кметовете на общини Димитровград, Симеоновград и Харманли, Областна Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и ОД на МВР за предприемане на съответните действия, съобразно техните компетенции.

Копие от настоящата Заповед да се изпрати незабавно на Министъра на вътрешните работи и да се постави на сайта на Областна администрация Хасково на адрес: http://www.hs.government.bg.

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ        (п)

Областен управител на област Хасково