З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-3/26.08.2015г.


З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ ОКД-02-К-03-3/26.08.2015г.

 

 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 126, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, във връзка със Заповед № РД11-1054//22.06.2015г. и заповед № РД-11-1388/20.08.2015г. на Изпълнителния директор на БАБХ и в допълнение към моя заповед № ОКД-02-К-03-2/29.06.2015г. във връзка с констатирано огнище на болестта Заразен нодуларун дерматит и усложняване на обстановката в област Одрин, Република Турция.

 

 

НАРЕЖДАМ:

1. Забранявам провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни на територията на Област Хасково.

2. Да се засилят мерките за биосигурност в обектите за едри преживни животни на територията на Област Хасково.

3. Забранява се предвижването на едри и дребни преживни животни на територията на Област Хасково.

4. Органите на ОДБХ гр. Хасково и органите на МВР да организират съвместно контрола върху забраната за търговия и предвижване на едри преживни животни.

5.  Директорът на ОДБХ гр. Хасково да информира кметовете на населените места в Област Хасково, както и лицата, отглеждащи едрите преживни животни за клиниката на заразен нодуларун дерматит, спазването на мерките за биосигурност в обектите за едри преживни и задължението им при съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар.

6. Директорът на ОДБХ гр. Хасково да организира запознаване на фермерите в населените места в Област Хасково с начините на извършване на дезинсекция, както и с подходящите инсектициди.

7. Кметовете на населените места да оказват съдействие на ветеринарните органи при провеждане на мероприятията.

Заповедта да се сведе до знанието на кметовете на общини, ОДБХ - Хасково и всички членове на Областна епизоотична комисия.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Красимир Бончев – главен експерт в дирекция АПОФУС на Областна администрация Хасково.

 

 

ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ

Областен управител на област Хасково