Интегрирана информационна система на държавната администрация


Администрацията на Министерския съвет, отдел „Административна и регионална координация", изпълнява проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация - гаранция за прозрачност и ефективност", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, регистрационен номер К 12-11-1/26.02.2013г.
Основната цел на проекта е осигуряване на публичност, наблюдение и контрол върху организацията и дейността на държавната администрация за постигане на ефективност в нейната работа.
Интегрираната информационна система ще позволи унифициране на информацията, която ще се въвежда еднократно и ще може да се използва многократно, като се поддържа и обновява с минимален разход на ресурси при гарантирана актуалност.
Системата ще осигури пълна интеграция между създаваните от 1999г. досега самостоятелно функциониращи, интернет базирани системи за нуждите на централните органи на изпълнителната власт, областните и общинските администрации. Към момента, въвеждането на данни става поотделно и необвързано в три системи: Административен регистър (АР), Система за самооценка на административното обслужване (ССАО) и Информационна система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията (ИСПОДСА). По проекта е предвидено те да бъдат усъвършенствани, съобразно актуалното ниво на развитие на информационно - комуникационните технологии и да бъдат обединени в единна обща система, наречена ИИСДА. Тя ще работи и във взаимодействие с Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА).
Целева група на Проекта са всички централни администрации на изпълнителната власт, областните и общинските администрации.
Проектът предвижда провеждане на Информационна кампания за необходимостта от навременно и точно поддържане на информацията в ИИСДА.
Част от тази кампания е разработването и разпространението на 10 броя уеб базирани бюлетини за популяризиране на Проекта и предоставяне на актуална информация на администрациите за процеса по изграждане и функциониране на ИИСДА. С това се цели мотивиране на служителите в администрациите и тяхното информиране за ползите от поддържането на актуална и пълна информация в системата.

Тук можете да се запознаете и да следите публикуваните Информационни бюлетини за популяризиране на проекта:

Уеб базиран бюлетин по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност” – първи брой.

Уеб базиран бюлетин по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност” – втори брой.

Уеб базиран бюлетин по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност” – трети брой.

Уеб базиран бюлетин по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност” – четвърти брой.

Уеб базиран бюлетин по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност” – 5-и брой.

Уеб базиран бюлетин по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност” –  брой №6

Уеб базиран бюлетин по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност” –  брой №8

Уеб базиран бюлетин по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност” –  брой №9