З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-2/29.06.2015г.


З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ ОКД-02-К-03-2/29.06.2015г.

 

 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 126, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, във връзка със Заповед № РД11-1054//22.06.2015г. на Изпълнителния директор на БАБХ във връзка с констатирано огнище на болестта Заразен нодуларун дерматит в област Одрин, Република Турция.

 

 

НАРЕЖДАМ:

1. Незабавно да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии, на които да се  запознаят членовете с епизоотичната обстановка и да се набележат конкретни мерки за предотвратяване проникването на болестта на територията на съответните общини и до 08.07.2015.г. да уведомят писмено областния управител за изпълнение на набелязаните мерки.

2. Кметовете на населените места в област Хасково да извършат преброяване на всички едри преживни животни и да предоставят списъците на Директора на ОДБХ гр. Хасково.

3. Забранявам провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни на територията на общините, граничещи с Република Турция и Република Гърция.

4. Да се засили контрола по придвижването на животните и мерките за биосигурносг в обектите за едри преживни животни.

5. Директорът на ОДБХ гр. Хасково да организира незабавно извършване на ежеседмични клинични прегледи за заразен нодуларун дерматит на едрите преживни животни, отглеждани в общините, граничещи с Република Турция и Република Гърция.

6. Органите на ОДБХ гр. Хасково и органите на МВР да организират съвместно контрола върху търговията  и движението на едри преживни животни. Същите да се извършват само на идентифицирани животни, придружени с ветеринарно-медицински документи.

7.  Директорът на ОДБХ гр. Хасково да информира кметовете на населените места граничещи с  Република Турция и Република Гърция, както и лицата, отглеждащи едрите преживни животни за клиниката на заразен нодуларун дерматит, спазването на мерките за биосигурност в обектите за едри преживни и задължението им при съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар.

8. Директорът на ОДБХ гр. Хасково да организира запознаване на фермерите в населените места в общините, граничещи с Република Турция и Република Гърция с начините на извършване на дезинсекция, както и с подходящите инсектициди.

9. Директорът на ОДБХ гр. Хасково да приведе в готовност наличната дезинфекционна техника.

10. Кметовете на населените места да оказват съдействие на ветеринарните органи при провеждане на мероприятията.

Заповедта да се сведе до знанието на кметовете на общини, ОДБХ - Хасково и всички членове на Областна епизоотична комисия.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Красимир Бончев – главен експерт в дирекция АПОФУС на Областна администрация Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

За Областен управител на област Хасково

(съгл. Зап.№ЧР-04-2/26.06.2015г)