Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”


ДО:

КМЕТОВЕТЕ

И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ НА:

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Относно: Позиция и мандат за провеждане на редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково” на 14.04.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В качеството ми на председател на асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД – гр.Хасково и на основание чл.9, ал2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, свиквам редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”, което ще се проведе на 14.04.2016 г., четвъртък, от 13,00 часа в сградата на Областна администрация Хасково при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково” за 2015 г.
  2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково” за 2015 г.
  3. Приемане на бюджет на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково” за 2016 г.
  4. Вземане на решение за одобраване на текста на проекта на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по реда на чл.198 п, ал.1, предложение първо от Закона за водите, съгласно решение на общото събрание на асоциацията по ВиК от 22.12.2015г. и подписването на договора със съществуващия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково, действащ на обособената територия на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”;
  5. Други,

Писмените материали свързани с дневния ред, ще бъдет изпратени не по-късно от три седмици преди деня на провеждане на общото събрание, съгласно чл.10, ал 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.

Съгласно чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, следва кметът да е представителя на общината в общото събрание на Асоциацията по ВиК, а при невъзможност общинският съвет определя друг представител, на когото дава мандат. Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.

Поканвам членовете на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково” на среща с представители на МРРБ по въпросите за консолидацията във ВиК сектора, която ще се състои на 29.03.2016 г., вторник, от 13,00 ч. в сградата на Областна администрация Хасково, зала „Марица”. Предварително можете да изпращате въпроси до 24.03.2016г. на електронната поща на Областна администрация Хасково oblast@hs.government.bg.

 

С уважение,

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково