ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.


Със Закона за изменение и допълнение на закона публично предлагане на ценни книжа  (ЗППЦК), публикуван в ДВ бр. 42 от 03.06.2016г. се създаде нова разпоредба, съгласно която разпоредбите на Глава шеста „а“ „Разкриване на информация“ от ЗППЦК се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира от Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие в капитала, като в ал. 2 на същата норма са посочени и съответните изключения.

С оглед упражняване на надзорните правомощия на КФН, е необходимо своевременно определяне на кръга от лица, по отношението на които са възникнали горепосочените задължения. Значимостта на обществените отношения, които ще бъдат регулирани посредством разпоредбите на ЗППЦК, изискват предприемане на тези действия, с оглед уведомяване на лицата и ефективно осъществяване на надзор.

В тази връзка и на основание чл. 18, ал.5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) е необходимо своевременно изясняване на лицата, за които са в сила горепосочените разпоредби като възникнало задължение за разкриване на информация пред КФН и пред обществеността, а именно: търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала, които отговарят поне на два от следните критерии, посочени в § 1д, ал. 2 от ДР на ЗППЦК, а именно:

- средна численост на персонала за годината – над 10 човека;

- балансова стойност на активите към 31.12.2015 г.- над 700 000 лв.;

- нетни  приходи от продажба за годината – над 300 000 лв.

Предвид предстоящото разкриване на шестмесечния финансов отчет за 2016г. до 01.08.2016г., е необходимо  данните да бъдат предоставени  незабавно към Комисията на електронен носител, съдържаща идентификация на лицата – наименование и ЕИК по БУЛСТАТ.