ЗАПОВЕД № РД-13-69/04.08-.2016г.


№ РД-13-69/04.08-.2016г.

 

Хасково, 04.08.2016г.

На основание на чл. 64а, ал.1 и ал.7 от Закона за защита при бедствия

 

 

СЪЗДАВАМ:

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия, при следния поимемен състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ и представляващ - Станислав Дечев - Областен управител на Област Хасково

 

ЧЛЕНОВЕ:

 • Валентин Ангелов - заместник областен управител на Област Хасково
 • Красимир Бончев - главен експерт и Служител по сигурността на информацията в Областна администрация
 • Регионална дирекция ПБЗН - Хасково - Директор комисар Николай Вълчев
 • Областна дирекция на МВР - Хасково - Директор ст. комисар Ангел Цанков
 • ТД „Национална сигурност" Хасково - Директор Павел Несторов
 • Център за спешна медицинска помощ - Хасково - Директор Петя Радева
 • Военно формирование 52740 - Хасково - командир подп. Николай Александров
 • Метеорологична обсерватория Хасково - ръководител Спас Александров
 • Областно пътно управление - Хасково - Директор инж. Радостин Ламбрев
 • "ВиК" ЕООД - Хасково - Управител инж. Тодор Марков
 • РИОСВ - Хасково - Директор Дирекция "Превантивни дейности" - Любомир Дайновски
 • ОД „Земеделие" Хасково - Директор Венелин Асенов
 • „Напоителни системи" ЕАД клон Хасково - Директор инж. Георги Латев
 • ДАМТН регионален отдел "НЯСС-ЮЦБ"Хасково-гл.инспектор инж. Милена Орлова
 • Басейнова Дирекция за управление на водите ИБР - Пловдив - Наталия Маркова
 • Община Хасково - Велин Балкански - заместник кмет
 • Община Димитровград - Руси Вълев - ст. експерт ОМП
 • Община Свиленград - Янчо Андреев - служител по сигурността на информацията
 • Община Харманли - Цонка Малева - гл. секретар
 • Община Симеоновград - Живко Чакъров - заместник кмет
 • Община Любимец - Никола Матанов - ст. експерт ОМП
 • Община Минерални бани - Нуртии Сабри - заместник кмет
 • Община Стамболово - Марем Черибашлъ - заместник кмет.
 • Община Тополовград - Иван Замов - мл. експерт ОМП
 • Община Ивайловград - Цвета Митонова - гл. експерт ОМП
 • Община Маджарово - Георги Зафиров - мл. експерт ОМП

Областният съвет на своето първо заседание да определи и приеме правила за своята работа.

Областният съвет да осъществява възложените му дейности и правомощия от Закона за защиат при бедствия, както и указанията, и насоките дадени от Съвета към МС на територията на Област Хасково.

Заповедта да се сведе до знанието на всички членове от областният съвет за намаляване на риска от бедствия, както и да бъде качена на страницата на Областна администрация -Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково