Договор № АСД-04-50/25.11.2016г.


Във връзка с РМС № 17 от 14 януари 2015 г. за неотложни мерки във връзка с миграционния натиск по границата на Република България, ПМС № 55/12 март 2015 г. за реда и условията за възлагането и изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница, неусвоени финансови средства по ПМС № 19/28.01.2016г, ПМС № 40/25.02.2016г, ПМС № 266/20.10.2016г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г., утвърдено от Главния секретар на МС разпределение между областните управители наш вх.№ РД-21-88-(300).16.11.2016г, и на основание чл. 13, ал. 1, т. 18 от Закона за обществени поръчки, се сключи настоящият договор за следното:

Договор № АСД-04-50/25.11.2016г.

Анекс №1

Анекс №2