П О К А Н А


ДО:

ПАРТИЯ „ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ”

ПАРТИЯ „ДПС”

КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК”

КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ”

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ  БЕЗ ЦЕНЗУРА”

ПАРТИЯ „АТАКА”

КОАЛИЦИЯ „АБВ”

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

П О К А Н А

Съгласно разпоредбите на чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), при Областния управител се провеждат публични консултации за състава на районните избирателни комисии с парламентарно представените партии и коалиции и с партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове в Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

В съответствие с тези правомощия, Решение на ЦИК №4125-НС от 26.01.2017 г. и във връзка с предстоящото произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г. с Указ    №59/24.01.2017 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр.9/26.01.2017 г.),  Ви каня на 29.01.2017 г. (неделя) от 12.00 часа в сградата на Областна администрация Хасково (малка зала на І етаж), за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково.

Участникът Ви в консултациите трябва да представи:

-      писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, декларация по чл. 65, ал. 3 от ИК, че всяко предложено лице отговаря на изискванията, посочени в него и телефон за контакти;

-      Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари  2017 г. (датата на насрочване на изборите) или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представля-ващи съответната партия или коалиция.

-      Изрично пълномощно от представляващия/ите съответната партия или от предста-вляващия/ите съответната коалиция лица (когато в консултациите участват упълномощени лица).

-  Списък на резервните членове, в съответствие с чл. 60, ал. 4 от ИК, които ще заместят предложените лица в случаите по чл. 51, ал.2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

Писменото предложение на представляваната от Вас партия/коалиция относно състава на РИК-Хасково трябва да бъде съобразено с изискванията на Изборния кодекс, а именно:

 

1.  Парламентарно представените партии и коалиции предлагат 13 членове на РИК (за изборни райони до 9 мандата), включително председател, заместник-председатели и секретар (чл. 61, ал.4, т.1 от ИК), при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции (чл. 61, ал. 5 от ИК);

2. Партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по един свой член в РИК, извън броя на членовете по чл. 61, ал.4, т. 1 от ИК (чл.61, ал.6 от ИК);

3. Съотношението между партиите и коалициите в РИК е както следва:

-      Партия „ГЕРБ” – 4 членове;

-      Коалиция „БСП лява България” – 2 членове;

-      Партия „ДПС” – 2 членове;

-      Коалиция „Реформаторски блок” – 1 член;

-      Коалиция „Патриотичен фронт” – 1 член;

-      Коалиция „България без цензура” – 1 член;

-      Политическа партия „Атака” – 1 член;

-      Коалиция „АБВ” – 1 член.

4. Незаетите места за членове на РИК се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите (чл. 61, ал.7 от ИК);

5. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция (чл.61, ал.3 от ИК);

6. За членове на РИК се назначават лица, които са:

6.1.  български граждани;

6.2.  навършили са 18 години;

6.3.  не са поставени под запрещение;

6.4.  не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

6.5. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

6.6.  владеят български език;

6.7. имат висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование;

Изискванията за висше образование по т. 6.7 се доказват с копие от диплом за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше заведение (в случай, че все още няма издадена диплома).

Обстоятелствата по точки 6.1 до 6.6 включително, както и изискванията по чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК се установяват с приложената към поканата декларация.

Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация;

2. Предложение за членове на РИК - 1 бр. таблица (образец)

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на Област Хасково