З А П О В Е Д № РД-14-17/12.05.2017


З А П О В Е Д

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, и в изпълнение задълженията си, съгласно чл. 64, ал.1, т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 191, ал.3 от Закона за водите

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Назначавам комисия в състав:

Председател:

Красимир Бончев главен експерт в Областна администрация Хасково;

Заместник председател:

Любомир Василев – инспектор ЗН при РД ПБЗН

Тончо Тончев – инспектор ЗН при РД ПБЗН

Панчо Кондов – инспектор ЗН при РД ПБЗН

Членове:

Инж. Борислав Крайчев - “Напоителни системи” ЕАД, клон Хасково.

Инж. Георги Тенев Гайдажиев –“Напоителни системи” ЕАД, клон Хасково.

Инж. Антон Захариев - “Напоителни системи” ЕАД, клон Хасково.

Григор Гугов - “Напоителни системи” ЕАД, клон Хасково.

Инж. Милена Орлова - гл. инспектор в Регионален отдел ЮЦБ - Хасково от ГД "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях".

Инж. Атина Васили Кацару -  гл. инспектор в Регионален отдел ЮЦБ - Хасково от ГД "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях".

Инж. Ели Василева – ст. експерт в отдел „Контрол и стопанисване” - “Басейнова дирекция” ИБР-Пловдив.

Представител от съответната Общинска администрация:

Община Хасково – Румен Атанасов

Община Димитровград–Руси Вълев,Евгени Деков–изпълнител- „ОССДСОМП”.

Община Харманли – Господин Бабамов

Община Симеоновград – Кольо Гочев Караиванов

Община Любимец – Никола Иванов Матанов, Петър Георгиев Петров

Община Свиленград – инж. Иванка Димитрова, Атанас Ламбов

Община Тополовград – Иван Вълков Замов, Диана Иванова Георгиева

Община Ивайловград – Красен Кръстев, Цвета Митонова

Община Маджарово – Георги Зафиров

Община Стамболово – Хабиб Сюлейман Хабиб

Община Минерални бани – Иван Йорданов Райков.

2. Комисията да извърши контролна проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, наличието на актуализирани аварийни планове, готовността за въвеждането им и ресурсното им осигуряване за язовирите, включени в изготвения и утвърден от мен график и хвостохранилищата на територията на областта;

  • анализират предоставената информация по чл. 141, ал. 6 и извършват проверки на място на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;
  • предписват на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им експлоатация;
  • проверяват изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени;
  • съставят протокол за направените констатации и предписания в срок до 14 дни от проверката по т. 1, който предоставят на областния управител и изпращат на собственика на язовирната стена и/или съоръженията към нея, на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на директора на съответната басейнова дирекция, за предприемане на действия съобразно правомощията им по този закон; протоколът се изпраща и на кмета на общината, на чиято територия се намира язовирната стена и съоръженията към нея.
  • протоколите за оглед на язовирни стени и съоръженията към тях да се изготвят по образец, на ДАМТН - София, а за останалите обекти протоколите да бъдат изготвени в приетата форма, като подробно бъде описано състоянието и предписанията от участниците в комисията според техните компетенции.

3. Състоянието на системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите, отводнителните системи, ВиК-системите и водните обекти (открити рудници, кариери за добив на инертни материали и др.) на територията на областта;

4.Неизпълнените предписания на междуведомствените комисии през 2016 г., свързани с подобряване на техническото състояние и аварийното планиране на водностопански системи и хидротехнически съоръжения, и причините за неизпълнението им;

5.Наличието и състоянието на локални системи за оповестяване на населението в непосредствено застрашените населени места, както и за реда за информиране при необходимост;

6.Проводимостта на речните легла на територията на областта.

7.Проверките да се извършат в периода 23.05.2017 г. до 15.06.2017 г.

8.При отсъствие на председателя на комисията, функциите му да се изпълняват от заместник председателя – представителя на РД ПБЗН – Хасково. Същият да контролира работата на комисията и изготви протокола от проверката по образец.

9.Транспортното осигуряване на Комисията до съответната общинска да се извършва с лек автомобил на Областна администрация и с автомобил на РД ПБЗН гр. Хасково, като при необходимост да бъде осигурено високопроходимо МПС от "Напоителни системи" ЕАД гр. Хасково.

10.Кметовете на общини да осигурят подходящ транспорт за превоз на комисията при извършване огледа на обектите на територията на съответната община.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково

 

ГРАФИК за работните посещения на междуведомствената комисия, назначена със Заповед № РД-14-17/12.05.2017г. на Областния управител на Област Хасково