З А П О В Е Д № ДС -07 -2/30.05.2017 г.


 

З А П О В Е Д

№ДС -07-2/30.05.2017 г.

На основание чл.129, ал.3, т.1 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-13-88/10.10.2016 г. на Областния управител на област Хасково за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива – ПУП - парцеларен план и инвестиционен проект за строеж: „Външно електрозахранване на предприятие за асамблиране кабелни инсталации на автомобили в имот № 149050 в землището на с.Крепост, община Димитровград” с кабелна линия 20 kV, преминаваща през територията на община Хасково и община Димитровград и заявление с вх. № ДС-16-3/22.05.2017 г. за издаване на разрешение за строеж по реда на чл.150 от ЗУТ, въз основа на решение на Областния експертен съвет по устройство на територията с Протокол № 3/30.05.2017 г. за приемане на комплексния проект за инвестиционна инициатива, както и въз основа на представените следни документи: ПУП – парцеларен план за участъка извън регулация; специализирана план – схема за участъка в регулация; трасировъчен план; работен проект по част електро; технически проект по части: пътна, ВОБД, Пожарна безопасност; комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, изготвен от „АГРОВОДИНВЕСТ” ЕАД гр.София; нотариален акт за учредяване на право на строеж на енергиен обект № 114, т.4, рег.№ 6938, дело 588 от 23.11.2016 г. на Нотариус № 096 с район на действие РС Димитровград за сервитутни права на участък от трасето с дължина 3 м, попадащ в ПИ 149050 в землището на с.Крепост, община Димитровград; протоколи от общинските експертни съвети по устройство на територията – Протокол № 1/10.01.2017 г. на ЕСУТ при Община Хасково и Протокол № 1/26.01.2017 г. на ЕСУТ при Община Димитровград; решение № 373 от протокол № 17 от 27.01.2017 г. на Общински съвет Хасково за предварително съгласие и право на сервитут при преминаване на трасето през имоти общинска собственост; разрешение № 93-01-3690 от 12.05.2017 г. за специално ползване на пътищата чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя на Агенция „Пътна инфраструктура” към МРРБ; съгласувателно писмо изх.№ ПД-1193/ 09.12.2016 г. на РИОСВ Хасково; съгласувателно писмо изх.№ 2122/30.11.2016 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково; съгласувателно писмо от  21.11.2016 г. на „ВиК” ООД Димитровград; съгласувателно писмо изх.№ 816/29.11.2016 г. на „Напоителни системи”ЕАД – Клон Хасково; съгласувателно писмо изх.№ 3/05.01.2017 г. на „Глобъл Комюникейшън НЕТ” АД; съгласувателно писмо изх.№ 9871/22.12.2016 г. на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД; съгласувателно писмо изх.№ 0094-2600/29.11.2016 г. на ИА „ЕСМИС”; съгласувателно писмо изх.№  95-Е-1365/28.11.2016 г. на „БТК” ЕАД; съгласувателно писмо изх.№ 272/13.12.2016 г. на „ЕСКОМ” ООД; съгласувателно писмо изх.№ 324/05.12.2016 г. на „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД; становище № 125700-843 от 07.12.2016 г. на Регионална дирекция ПБЗН -Хасково; становище № 125300-264 от 09.01.2017 г. на Областна дирекция на МВР - сектор „Пътна полиция”; здравно заключение № 60/12.12.2016 г. на РЗИ Хасково; разрешение за строеж № 63/11.07.2016 г., издадено от Главен архитект на Община Димитровград за строеж: „Предприятие за асамблиране кабелни инсталации на автомобили”, с местонахождение имот № 149050 в землището на с.Крепост, община Димитровград; договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД, КЕЦ Димитровград  с изх.№ 4255486  от 09.09.2016 г.; декларация за строителната стойност на разглеждания строеж,  формуляр за определяне на дължимите такси по Тарифа 14 и платежно нареждане,

 

О Д О Б Р Я В А М

 

на основание чл.150, ал.6 от ЗУТ, комплексен проект за инвестиционна инициатива – ПУП - парцеларен план, специализирана план – схема и технически проект на строеж: „Външно електрозахранване на предприятие за асамблиране кабелни инсталации на автомобили в имот № 149050 в землището на с.Крепост, община Димитровград” с кабелна линия 20 kV, преминаваща през територията на община Хасково и община Димитровград, при спазване на условията на съгласувателните писма и издадените разрешения.

Трасето на кабелна линия 20 kV минава в публична общинска собственост. Пресича линейни обекти публична собственост – държавна или общинска.

Строежът се категоризира като ІІІ-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „б” от ЗУТ и чл.6, ал.2, т.6 от Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на  видовете строежи.

Във връзка с чл.150, ал.8 от ЗУТ, заповедта да се  изпрати за обнародване в „Държавен вестник” по реда на чл.129, ал.4 от ЗУТ.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от обявлението в Държавен вестник по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково