Заповед № ОКД-02-К-03-1/13.09.2017г.


На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията и в изпълнение на взето решение от Областната епизоотична комисия за контрол на пазарите за животни относно проблеми свързани хуманно отношение към животните в България засегнати в доклад на Айнималс Енджълс

 

НАРЕЖДАМ:

1. Незабавно да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии на територията на Област Хасково, на които да се  набележат конкретни мерки за извършване на съвестни проверки от представители на съответната Община, служители от ОДБХ - Хасково и служители от ОД на МВР-Хасково.

1.1. Предмет на проверките да бъдат  регламентираните и нерегламентираните пазари за животни в съответната община.

1.2. Да бъде проверено спазването на изискванията, във връзка с хуманно отношение към животните на пазарите за животни както и регламентиране на дейността, на пазарите за животни съгласно действащото национално и европейско законодателство.

2 В срок  до 20.09.2017 г. Кметовете на общини да уведомят писмено Областния управител за изпълнение на набелязаните мерки.

Заповедта да се сведе до знанието на кметовете на общини, ОДБХ - Хасково и всички членове на Областна епизоотична комисия, както и да бъде оповестена на интернет страницата на Областна администрация Хасково.

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на д-р Стефка Здравкова – зам.-областен управител на Областна администрация Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково