ЗАПОВЕД № РД-13-118/29.09.2017г.


ЗАПОВЕД

№ РД-13-118/29.09.2017г.

 

На основание на чл. 64а, ал.1 и ал.7 от Закона за защита при бедствия

 

 

СЪЗДАВАМ:

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия, при следния поименен състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ и представляващ - Станислав Дечев - Областен управител на Област Хасково

 

ЧЛЕНОВЕ:

 • Стефка Здравкова - заместник областен управител на Област Хасково
 • Красимир Бончев - главен експерт и Служител по сигурността на информацията в Областна администрация
 • Регионална дирекция ПБЗН - Хасково - Директор комисар Николай Вълчев
 • Областна дирекция на МВР - Хасково - Директор старши комисар Ангел Цанков
 • ТД „Национална сигурност" Хасково - Директор Павел Несторов
 • Център за спешна медицинска помощ - Хасково - Директор Петя Радева
 • Военно формирование 52740 - Хасково - командир подп. Николай Александров
 • Областно пътно управление - Хасково - Директор инж. Радостин Ламбрев
 • "ВиК" ЕООД - Хасково - Управител инж. Тодор Марков
 • РИОСВ-Хасково - Директор Дирекция "Превантивни дейности"- Любомир Дайновски
 • ОД „Земеделие" Хасково - Директор Венелин Асенов
 • „Напоителни системи" ЕАД клон Хасково - Директор инж. Георги Латев
 • ДАМТН регионален отдел "НЯСС-ЮЦБ"Хасково- гл.инспектор инж. Милена Орлова
 • „Басейнова дирекция за управление на водите ИБР – Пловдив“ - Ели Василева

Представители на :

 • Община Хасково
 • Общински съвет Хасково
 • Община Димитровград
 • Общински съвет Димитровград
 • Община Свиленград
 • Общински съвет Свиленград
 • Община Харманли
 • Общински съвет Харманли
 • Община Симеоновград
 • Общински съвет Симеоновград
 • Община Любимец
 • Общински съвет Любимец
 • Община Минерални бани
 • Общински съвет Минерални бани
 • Община Стамболово
 • Общински съвет Стамболово
 • Община Тополовград
 • Общински съвет Тополовград
 • Община Ивайловград
 • Общински съвет Ивайловград
 • Община Маджарово
 • Общински съвет Маджарово

Областният съвет да осъществява възложените му дейности и правомощия от Закона за защита при бедствия, както и указанията, и насоките дадени от Съвета към МС на територията на Област Хасково.

Настоящата заповед отменя Заповед № РД-13-69/04.08.2016г.

Заповедта да се сведе до знанието на всички членове от областният съвет за намаляване на риска от бедствия, както и да бъде публикувана на страницата на Областна администрация - Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково