Информация за упражняване право на достъп до обществена информация. Ред и условия за повторно използване на информация.Такси по чл. 41ж ЗДОИ


Информация за упражняване право на достъп до обществена информация.

Ред и условия за повторно използване на информация.

Такси по чл. 41ж ЗДОИ