Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от ОА Хасково


Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от ОА Хасково:

1.право-информационна система АПИС,

2.Търговски регистър,

3.Регистър имоти,

4.Регистър на военните паметници,

5.АКСТЪР-ОФИС,

6.счетоводна програма АЖУР,

7.програма за работните заплати – Оракъл,

8.ИИСДА