Издадени от Областния управител на област Хасково актове