1/2019 Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и Ябълково - прекратена