Конкурс за длъжността директор на дирекция АКРРДС (Прекратен)


Областният управител на област Хасково, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-21-1/17.06.2020г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За длъжността - Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

Образование – висше;

Образователна степен – магистър;

Минимален професионален опит за заемане да длъжността – 4 години в област или области, които са свързани с функциите определени в длъжностна характеристика или придобит ІІІ младши ранг като държавен служител;

Да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за държавния служител.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- професионален опит в държавна администрация;

- компютърни умения – добро владеене на офис пакет MS WORD, EXСEL и INTERNET.

3. Начинът за провеждане на конкурса е чрез:

 • Решаване на тест

 • Интервю

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

- Писмено заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;

- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност /съгл. чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен. Дипломи издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредба за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Забележка: ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер /регистрационен/, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;

- Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, както и други документи към тях, удостоверяващи професионалния опит - длъжностна характеристика и др./ или копие от документ за придобит ІІІ младши ранг като държавен служител;

- Копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации /при наличие на такива документи/;

- Автобиография на кандидата;

- Други документи по преценка на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно по образец / приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/ до 17,30 часа на 29.06.2020г. в Областна администрация - Хасково, пл. „Свобода” № 5, ет. 1, Звено за административно обслужване, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа.

При подаване на Заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителя, определен да приема документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Документите може да бъдат подавани лично в горепосочения срок и по електронен път на e-mail: oblast@hs.government.bg, като в този случай заявлението - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и декларацията съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от същата наредба следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път. При електронно подаване на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи и са подадени в определения по-горе срок.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснати кандидати, и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в Областна администрация – Хасково, на адрес пл. „Свобода” №5 и се публикуват на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес: www.hs.government.bg.

7. Лица за контакти и за приемане на документите: Недялка Цветкова – главен експерт в дирекция АПОФУС в Областна администрация – Хасково, като лице за контакти, тел. 038/608017, 0879250975. Снежана Митева – главен специалист в дирекция АПОФУС за лице, което да приема документите.

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • Ръководи, планира, организира, контролира, координира, и отчита дейността на дирекция АКРРДС;

 • Разпределя задачите на служителите в дирекцията; проверява, обсъжда и съгласува подготвените от тях заповеди, писма и други документи;

 • Разработва годишните цели на Областна администрация - Хасково и изготвя годишен отчет за тяхното изпълнение;

 • Организира и координира изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие;

 • Извършва контрол и координация на действията при: придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта, съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти – държавна собственост, отбелязването във вече съставени актове, воденето на актовите книги и регистри, воденето на отчет на имотите държавна собственост;

 • Поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави по повод разработването и реализирането на съвместни проекти;

 • Координира и контролира осъществяването на дейностите в областта на: устройство на територията, строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси, организационно-техническата подготовка на изборите;

 • Отговаря за осъществяването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното сомоуправление и местната администрация на територията на областта и упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;

 • Да притежава: стратегическа, лидерска и управленска компетентност, ориентация към резултати, компетентност за преговори и убеждаване, умения за работа в екип, фокус към клиента и дигитална компетентност.

9. Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността в степен първа на съответното длъжностно ниво - 700 лв.

 

 

СТЕФКА ЗДРАВКОВА /п/

Областен управител на област Хасково