За длъжността - Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на област Хасково


Областният управител на област Хасково, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-21-1/11.02.2022г. на Областния управител на област -Хасково

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За длъжността - Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на област Хасково

 1. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, както и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:

 • Образование – висше;

 • Образователна степен – магистър;

 • Минимален професионален опит за заемане да длъжността – 4 години в област или области, които са свързани с функциите определени в длъжностна характеристика или придобит ІІІ младши ранг като държавен служител;

 • Да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за държавния служител.

 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- професионален опит в държавна администрация;

- професионален опит, свързан с процеса по изготвяне на бюджет и разходването на средства, съгласно ЗОП;

- съгласно чл.14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Начинът за провеждане на конкурса е чрез:

 • Защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Управление на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ и ефективна координация с дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация на област Хасково“;

 • Интервю.

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

- Писмено заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;

- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност /съгл. чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен.

В случай, че дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер /регистрационен номер/, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;

- Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, както и други документи към тях, удостоверяващи професионалния опит - длъжностна характеристика и др./ или копие от документ за придобит ІІІ младши ранг като държавен служител;

- Копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации /при наличие на такива документи/;

- Други документи по преценка на кандидата – Европейски формат на автобиография, препоръки от предходни работодатели и др.

5. Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно по образец /приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/ до 17,30 часа на 23.02.2022г. в Областна администрация на област Хасково, пл. „Свобода” № 5, Звено за административно обслужване, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа.

При подаване на Заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 и ал. 4 от Закона за държавния служител. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Документите може да бъдат подавани лично в горепосочения срок и по електронен път на e-mail: oblast@hs.government.bg, като в този случай заявлението - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и декларацията съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от същата наредба следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

При електронно подаване на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи и са подадени в определения по-горе срок.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснати кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в сградата на Областна администрация на област Хасково, адрес: пл. „Свобода” № 5 и се публикуват на електронната страница на Областна администрация на област Хасково с адрес: www.hs.government.bg.

7. Лица за контакти и за приемане на документите: Недялка Цветкова – главен експерт в дирекция АПОФУС в Областна администрация на област Хасково, лице за контакти, тел. 038/608017, 0879250975. Снежана Митева – главен специалист в дирекция АПОФУС и Костадин Паскалев – специалист в дирекция АКРРДС за лица, които да приемат документите.

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Ръководна длъжност, чието изпълнение има за цел да ръководи, включително планира, организира, контролира и координира работния процес на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация-Хасково.

Области на дейност: административно обслужване; финансово-счетоводно обслужване; правно обслужване; човешки ресурси; отбранително-мобилизационна подготовка; електронно управление.

Да притежава: стратегическа, лидерска и управленска компетентност, ориентация към резултати, компетентност за преговори и убеждаване, работа в екип, фокус към клиента и дигитална компетентност.

 

 • Осъществява контролни функции по административното обслужване в Областна администрация на област Хасково;

 • Осъществява контрол по приемането, разпределянето и съхраняването на входящата служебна кореспонденция, извеждането и изпращането по предназначение на изходящата кореспонденция;

 • Осъществява контрол във връзка с правното обслужване дейността на Областна администрация на област Хасково;

 • Осъществява контрол на материално-техническото обслужване дейността на Областна администрация на област Хасково;

 • Осъществява контрол по воденето на служебните досиета на служителите, издаването и заверяването на служебни и трудови книжки, изготвяне длъжностни и поименни щатни разписание;

 • Осъществява контрол по разходване на средствата по бюджета на Областна администрация, трансферите и събирането на приходите;

 • Осъществява контрол по финансово-счетоводното обслужване на Областна администрация на област Хасково;

 • Осъществява контрол по изготвянето на бюджета на Областна администрация на област Хасково и на тригодишна бюджетна прогноза;

 • Организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на Областна администрация на област Хасково;

 • Разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на Областния управител и на специализираната администрация;

 • Обезпечава информационното осигуряване на администрацията;

 • Подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка;

9. Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността в степен първа на съответното длъжностно ниво - 790 лв. Индивидуалния размер на основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в областна администрация на абласт Хасково.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Областна администрация Хасково и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Областна администрация на област Хасково и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

 1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

 2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

 3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

 

 

КАТЯ ПАНЕВА /п/

Областен управител на област Хасково