СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ ”АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ХАСКОВО


ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ  ДО УЧАСТИЕ В  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”  В ДИРЕКЦИЯ ”АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”  В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ХАСКОВО

 

На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и въз основа на решението на конкурсната комисия, назначена със Заповед №. РД-13-113/01.10.2013г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса  се допускат следните кандидати:

 

  1. Светлана Карамфилова Иванова
  2. Борислав Михайлов Вълков
  3. Зина Иброва Тенекеджиева
  4. Дияна Димитрова Иванова
  5. Даниела Йорданова Костадинова-Бойчева
  6. Тодор Райчев Марков
  7. Светла Иванова Сталева
  8. Огнян Митков Тодев
  9. Мария Любенова Стамболова

 

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 30.10.2013.г. в 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Хасково, гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5, етаж 1, зала „Марица”, за провеждане на изпита чрез решаване на тест, включващ 30 /тридесет/ въпроса свързани с устройството и функционирането на администрацията и професионалната област на длъжността.

 

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия /п/

 

Иван Станчев – Зам.Областен управител на област Хасково