ОБЯВЛЕНИЕ


ОБЯВЛЕНИЕ

Областният управител на област Хасково и Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, на основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 49, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация и Заповед № ЧР-21-3/16.06.2016 г. на Областният управител на област Хасково

 

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С И:

І. Конкурс за длъжността „Главен секретар“ на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

1. Място и характер на работата и изисквания за длъжността:

1.1. Място на работа - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково. Асоциацията се намира на адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5.

1.2. Продължителност на работното време – 8 часа дневно, при 5-дневна работна седмица.

1.3. Характер на работата: осигурява текущата дейност на асоциацията, както и подготовката и провеждането на заседанията на общото събрание; изготвя протоколи от заседанията на общото събрание; ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на асоциацията и на работните групи за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на председателя на асоциацията; създава условия за нормална и ефективна работа на служителите в асоциацията; контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване, както и за опазването на служебната тайна; организира материално-техническото снабдяване на асоциацията; приема предложенията и сигналите, подадени по реда на правилника, поддържа регистъра на предложенията и сигналите и организира работата с тях; подготвя процедурите по Закона за обществените поръчки след консултация с финансовия експерт и В и К експерта; подготвя проектите на договори, сключвани от асоциацията след съгласуване с финансовия експерт и В и К експерта ; изготвя правилник за вътрешния трудов ред, щатно разписание и други документи, необходими за спазване на трудовото законодателство; координира взаимодействието с Комисията за енергийно и водно  регулиране в процедурите по чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите; изготвя проект на годишния отчет за дейността на асоциацията; осъществява процесуално представителство на асоциацията пред органите
на съдебната власт след упълномощаване от председателя на асоциацията; изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на асоциацията; изпълнява и други задачи, посочени в правилника или възложени му от председателя на асоциацията.

1.4. Основно месечно трудово възнаграждение – 700 лв. (седемстотин лева.)

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1.Образование: висше, специалност - право;

2.2.Минимална образователна степен - магистър;

2.3. Придобита юридическа правоспособност

3. Изисквания, носещи предимство за кандидатите:

3.1.Придобит професионален опит в областта на ВиК сектора

3.2.Добро познаване и разбиране на нормативните актове, свързани с дейността на АВиК / Закон за водите, Закон за устройство на територията, Закон за регулиране на ВиК услугите и др/ и в сферата на ВиК регулацията като цяло, процедурите по възлагане на обществени поръчки, вътрешните актове и инструкции относно организацията на работа в АВиК.

4. Изисквания за допълнителни умения и лични качества

4.1.Инициативен, динамичен, самостоятелен, организиран.

4.2.Умения за работа самостоятелно и в екип.

4.3.Поведенчески умения и адаптивност, предвид средата на работа.

4.4.Издръжливост на натоварване.

4.5.Добри комуникативни умения.

4.6.Умения за възлагане на ясни задачи на лицата от екипа и за управление на екипа и работния процес.

ІІ. Конкурс за длъжността Главен счетоводител (финансов експерт) на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково .

1. Място и характер на работата и изисквания за длъжността:

1.1. Място на работа - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково. Асоциацията се намира на адрес: град Хасково, пл. „Свобода“ № 5.

1.2. Продължителност на работното време –  8 часа дневно, при 5-дневна работна седмица.

1.3. Характер на работата: Обслужва финансово-счетоводно асоциацията, подготвя предложения до общото събрание за общия размер на работните заплати на служителите в асоциацията,
съдейства на председателя за изготвяне на проекта на бюджет на асоциацията и отчет за изпълнението му, изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети, контролира и анализира разходването на средствата на асоциацията, подпомага председателя при управлението на имуществото на асоциацията, съдейства на председателя във връзка със съгласуване на бизнес плана на ВиК оператора по реда на чл. 198м, ал.2 от Закона за водите, изпълнява и други задачи, посочени в правилника или възложени му от председателя на асоциацията.

1.4. Основно месечно трудово възнаграждение – 700 лв. (седемстотин лева.)

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Образование: Висше икономическо.
2.2. Минимална образователна степен – професионален бакалавър
2.3. Лицето трябва да отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети, съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за счетоводството, а именно:

а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

• при магистърска степен - 2 г.;

• при бакалавърска степен - 3 г.;

• при степен "професионален бакалавър" - 4 г.;

(б) с друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

2.4.Служителят не следва да е осъждан за престъпление от общ характер по глава пета и глава шеста, раздел I на Особената част на Наказателния кодекс.

3. Изисквания, носещи предимство за кандидатите:

3.1.Компютърна грамотност – MS Office, специализиран софтуер и бази данни с финансово-счетоводна информация.

3.2.Добро познаване на нормативните актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол.

3.3.Добро познаване на нормативните актове, свързани с данъчното и осигурителното законодателство и основните положения на трудовото и гражданското законодателство.

3.4.Добро познаване и разбиране на нормативните актове, свързани с дейността на АВиК и в сферата на ВиК регулацията като цяло, вътрешните актове и инструкции относно организацията на работа в АВиК.

3.5.Умение за боравене и анализ на цифрова информация.

4. Изисквания за допълнителни умения и лични качества

4.1.Инициативен, динамичен, самостоятелен, организиран.

4.2.Умения за работа самостоятелно и в екип.

4.3.Поведенчески умения и адаптивност, предвид средата на работа.

4.4.Издръжливост на натоварване.

4.5.Добри комуникативни умения.

ІІІ. Конкурс за длъжността Инженер, водоснабдяване и канализация (ВиК експерт) на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково

1. Място и характер на работата и изисквания за длъжността:

1.1. Място на работа - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково. Асоциацията се намира на адрес: град Хасково, пл. „Свобода“ № 5.

1.2. Продължителност на работното време – 8 часа дневно, при 5 -дневна работна седмица.

1.3. Характер на работата: следи за точното изпълнение на договора с ВиК
оператора; следи за правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията в обособената територия; изгражда и поддържа регистър на
всички ВиК проекти на обособената територия, финансирани от фондове на Европейския
съюз; участва или контролира изработването на регионалния генерален план на ВиК
системите и съоръженията и генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на ВиК
системите на обособена територия и на инвестиционните програми към тях; изпълнява и
други задачи, посочени в Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация или възложени му от председателя на асоциацията;

1.4. Основно месечно трудово възнаграждение – 700 лв. (седемстотин лева.)

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование: висше инженерно в областта на  ВиК;
2.2. Минимална образователна степен - магистър;
3. Изисквания, носещи предимство за кандидатите:

3.1. Предишен опит във ВиК сектора и/или проектански стаж с пълна проектанска правоспособност със специалност ВиК.

3.2.Компютърна грамотност – MS Office, специализиран софтуер, бази данни и регистри с информация относно ВиК системите и съоръженията и други ВиК въпроси.

3.3.Познаване и разбиране на нормативните актове, включително подзаконовите такива, свързани с дейността на АВиК и в областта на ВиК сектора.

4. Изисквания за допълнителни умения и лични качества

4.1.Инициативен, динамичен, самостоятелен, организиран.

4.2.Умения за работа самостоятелно и в екип.

4.3.Поведенчески умения и адаптивност, предвид средата на работа.

4.4.Издръжливост на натоварване.

4.5.Добри комуникативни умения.

ІV. Начин на провеждане на конкурсите: Конкурсите се провеждат в два етапа

  1. Допускане по документи.
  2. Събеседване с кандидатите.

V. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1.Заявление за участие в конкурса по образец;

2.Декларация от лицето по образец за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3.Автобиография европейски формат;

4. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността /диплома за завършено висше образование, заверена от лицето с „вярно с оригинала“ и подписана от него/;

5. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /копие от трудова книжка, копие от служебна книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителен стаж/;

6. Копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност /за длъжността „Главен секретар“/

7. Свидетелство за съдимост /за длъжността „Главен счетоводител“/.

8. Други, по преценка на кандидатите.

Образците по т. 1 и т. 2 могат да се изтеглят от електронната страница на Областна администрация Хасково с адрес www.hs.government.bg

Спечелилият кандидат, следва да отговаря на условията на чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда при сключване на трудов договор.

 

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие: Подаването на документите за участие в конкурсите се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник, снабден с пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в срок 1 /един/ месец, считано от датата на публикуване на обявлението или до 17.30 часа на 18.07.2016г. в Областна администрация - Хасково, пл. „Свобода” № 5, стая № 1, Партер, в Звеното за административно обслужване /ЗАО/ , в рамките на работния ден.

С входящ номер и дата се регистрират само заявления, към които са приложени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

При подаване на заявление за участие в конкурсната процедура на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея.

VІІ. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, датата и мястото на провеждане на събеседването с кандидатите и всички съобщения във връзка с конкурсите, се поставят на таблото за обяви в Областна администрация – Хасково, на адрес пл. Свобода № 5 и се публикуват в Интернет, на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес www.hs.government.bg

VІІІ. Оповестяването на конкурсите: Обявлението се публикува едновременно в един местен ежедневник – в .„Хасковска Марица“, на таблото за обяви в Областна администрация - Хасково и на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес www.hs.government.bg

Лица за контакти: Недялка Цветкова – главен експерт в дирекция АПОФУС тел. 038/608017, Венета Вълканова – главен ексеперт в дирекция АКРРДС тел. 038/608025,  ЗАО - тел. 038/608042.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ДЕКЛАРАЦИЯ