ОБЯВЛЕНИЕ


Областният управител на област Хасково, на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №ЧР-21-1/25.09.2017 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността – Главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково

 1. 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • · Образование – висше;
 • · Образователна степен – бакалавър;
 • · Минимален професионален опит за заемане да длъжността – 2 години в област или области, които са свързани с функциите определени в длъжностна характеристика на длъжността или придобит ІV младши ранг като държавен служител;
 • Да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1, ал. 2 и от Закона за държавния служител.
 1. 2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- придобито образование в област на висше образование -  Технически науки;

- компютърни умения – добро владеене на офис пакет MS WORD, EXСEL, и INTERNET.

3.           Начинът за провеждане на конкурса е чрез:

 • · Решаване на тест
 • · Интервю

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: Заявление за участие в конкурса /Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/; Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност/съгл. чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/; Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ІV младши ранг като държавен служител; Копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации; Автобиография на кандидата – Europass формат; Други документи по преценка на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в четиринадесет дневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението или до 17,30 часа на 10.10.2017г. в Областна администрация – Хасково, пл. „Свобода” №5, стая № 44, ет. 2.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са приложени всички посочени в тях документи и са подадени в определения по-горе срок.

6 .Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснати кандидати, датата и мястото на провеждане на теста и всички съобщения във връзка с конкурса,  се поставят на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Хасково, на адрес пл. „Свобода” №5  и се публикуват в Интернет, на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес www.hs.government.bg.

7. Оповестяване на конкурса: Обявлението  с реквизити изчерпателно посочени в чл. 14, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се публикува, едновременно в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа – www.jobs.bg и в Интернет, на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес www.hs.government.bg, както и същото се поставя на таблото за обяви в сградата на Областна администрация - Хасково, на адрес пл. „Свобода“ № 5

8. Лице за контакти и приемане на документите: Недялка  Цветкова – главен експерт в дирекция АПОФУС в Областна администрация – Хасково, Телефон за контакти: 038/608017

9. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • · Разглежда и обработва депозираните пред Областния управител искания за изработване на устройствени планове, комплексни проекти, изменение на устройствени планове, одобряване на подробни устройствени планове, разрешения за изготвяне на план-извадка, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, учредяване право на преминаване, учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, като дава становища по тях и изготвя проекти на съответните актове;
 • · Организира провеждането на експертни съвети по устройство на територията, изготвя решения по постъпили искания по ЗУТ от Възложители  и предлага за одобрение от Областния управител;
 • · Разглежда документацията и плановете по чл. 45, ал. 5 от ППЗСПЗЗ, с цел изготвяне на становище и участие в комисии, относно одобряването на тези планове;
 • · Регистрира техническите паспорти на строежите и води регистъра по Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите;
 • · Работи по преписки депозирани пред Областния управител при определянето на землищни граници – при създаване на нови населени места, при промяна на съществуващи землищни граници или когато те не са определени;
 • Разглежда документацията и плановете по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ, подготвя свикването на комисия с цел изготвяне на становище, относно одобряването на плановете от Областния управител, както и подготвя необходимите актове;
 • Изготвя технически задания, технически спецификации, докладни и други съпътстващи документи във връзка с възлагане на поръчки по реда на ЗОП и други свързани с дейността на администрацията;
 • · Изпълнява и други задължения възложени от висшестоящите в йерархията на организацията;
 • · Да притежава следните компетентности, съгласно приложение 1 към чл. 15 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента /вътрешен, външен/ и професионална компетентност

10.Размер на основната заплата определена за длъжността: от 460 лв. до 800 лв.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /п/

Областен управител на област Хасково