ОБЯВЛЕНИЕ


Областният управител на област Хасково, на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №ЧР-21-2/25.09.2017 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността – Младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково

 1. 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • Образование – висше;
 • Образователна степен – професионален бакалавър по……………;
 • Минимален професионален опит за заемане да длъжността – не се изисква или придобит V младши ранг като държавен служител;
 • Да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1, ал. 2 от Закона за държавния служител.

2.           Начинът за провеждане на конкурса е чрез:

 • Решаване на тест
 • Интервю
 1. 3. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: Заявление за участие в конкурса /Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/; Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност/съгл. чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/; Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит V младши ранг като държавен служител /при наличие на такива/; Копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации; Автобиография на кандидата – Europass формат; Други документи по преценка на кандидата.
 2. 4. Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в четиринадесет дневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението или до 17,30 часа на10.10.2017г. в Областна администрация – Хасково, пл. „Свобода” №5, стая № 44, ет. 2.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са приложени всички посочени в тях документи и са подадени в определения по-горе срок.

 1. 5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснати кандидати, датата и мястото на провеждане на теста и всички съобщения във връзка с конкурса,  се поставят на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Хасково, на адрес пл. „Свобода” №5  и се публикуват в Интернет, на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес www.hs.government.bg.

6. Оповестяване на конкурса: Обявлението  с реквизити изчерпателно посочени в чл. 14, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се публикува, едновременно в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа – www.jobs.bg и в Интернет, на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес www.hs.government.bg, както и същото се поставя на таблото за обяви в сградата на Областна администрация - Хасково, на адрес пл. „Свобода“ № 5

7. Лице за контакти и приемане на документите: Недялка  Цветкова – главен експерт в дирекция АПОФУС в Областна администрация – Хасково, Телефон за контакти: 038/608017

8.Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • · Осъществява дейностите в областта на: държавната собственост и регионалната политика; транспортното обслужване и безопастността на движението; културно – историческото наследство; организация на избори; държавните помощи;
 • · Осигурява фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
 • · Подготвя провеждането на търговете за продажба на имоти държавна собственост предоставени в управление на областния управител;
 • · Участва в извършването на проверки по сключени договори за безвъзмездно прехвърляне на имоти по реда на чл. 54 от ЗДС;
 • · Осъществява фактическите действия по отнемане правото на управление на имоти  по реда на чл.17 от Закона за държавната собственост;
 • · Осъществява дейности, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
 • · Участва в комисии, сформирани на основание чл. 99б от Закон за гражданска регистрация;
 • · Изпълнява дейности възложени на Областния управител по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 • · Окомплектова и докладва пред областната и републиканската комисии по транспорта на преписки  за съгласуване и утвърждаване на маршрутни разписания за автобусни линии в областната и републиканската транспортни схеми;
 • · Да притежава следните компетентности, съгласно приложение 1 към чл. 15 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента /вътрешен, външен/ и професионална компетентност

9. Размер на основната заплата определена за длъжността: от 460 лв. до 550 лв.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /п/

Областен управител на област Хасково