ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО


УТВЪРДИЛ,   /п/

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

областен управител на област Хасково

дата:………………….

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Вътрешните правила регламентират организацията и взаимодействието на звената в Областна администрация Хасково при осъществяване на административно обслужване и последователността на извършваните от и в тях действия.

(2) Вътрешните правила са изработени на основание чл. 1, ал. 2 от Наредбата за административното обслужване, приета с ПМС №246 от 13.09.2006 г., в сила от 01.06.2008 г.

 

ПРИНЦИПИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 2. (1) При осъществяване на административното обслужване, Областна администрация Хасково се ръководи от принципите, установени в Закона за администрацията и в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), както и при гарантиране на:

1. равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване;

2. различни форми за достъп до административните услуги и информация за тях;

3. любезно и отзивчиво отношение;

4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрацията, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;

5. надеждна обратна връзка;

6. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;

7. качество на предоставяните услуги;

8. възможност за различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.

(2) Областна администрация Хасково периодично изследва и оповестява удовлетвореността на потребителите от административното обслужване.

(3) При осъществяване на административното обслужване Областна администрация Хасково се ръководи и използва посочените в годишния доклад на Министър председателя за състоянието на администрацията добри практики.

(4) Във връзка с подобряване на административното обслужване  главния секретар организира обучения на служителите от Звеното за административно обслужване (ЗАО), включително и специализирано обучение за работа с хора с увреждания.

(5) “Административно обслужване" е всяка дейност по извършване на административни услуги от  Областна администрация Хасково.

(6) „Комплексно административно обслужване" (КАО) е това обслужване, при което административната услуга се извършва от административните звена на Областна администрация Хасково, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от Областна администрация, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

(7) "Административна услуга" е:

1. издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;

2. издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения;

3. извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;

4. консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга;

5. експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО

Чл. 3. Областна администрация Хасково осигурява информация за административните услуги, реда и организацията за предоставянето им.

Чл. 4. (1) Административните услуги, предоставяни от Областна администрация Хасково, се посочват на Указателно табло, поставено във фоайето на сградата в Областна администрация  за улеснение на гражданите.

(2) Списъкът на административните услуги, предоставяни от Областна администрация Хасково и срока за извършването им се оповестяват и на интернет страницата на Областен управител

http://www.hs.government.bg/

Чл. 5. Справки за хода на работата по преписките могат да се извършват в звеното за административно обслужване на Областна администрация Хасково, лично или по телефон номер 608042.

Чл. 6. (1) Областна администрация Хасково осигурява задължителна информация относно функциите и организацията на работата си във връзка с административното обслужване, както и информация за възможностите за подаване или получаване на документи по електронен път на Интернет страницата си http://www.hs.government.bg/ .

(2) На Информационното табло се излага най-важната и своевременно актуализирана информация, включително образци на документи, която гражданите могат да ползват, и които всеки заинтересован може да намери в звеното за административно обслужване на Областна администрация Хасково.

Чл. 7. Всеки служител  в Областна администрация Хасково по време на изпълнение на служебните си задължения носи отличителен знак /бадж/ с изписани върху него фамилия и заемана длъжност в администрацията.

 

ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 8. (1) Звеното за административно обслужване е част от общата администрация на Областна администрация Хасково, в дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”.

(2) Звеното за административно обслужване:

1. предоставя информация за административните услуги;

2. отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до съответното административно звено, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;

3. разяснява изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протестът, сигналът или предложението;

4. приема заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения;

5. приема и регистрира заявления по Закона за достъп до обществена информация;

6.проверява пълнотата на документацията за всяка административна услуга по предварително изготвен контролен списък;

7. дава информация за хода на работата по преписката;

8. осъществява връзката с останалите звена от администрацията по повод осъществяване на административното обслужване;

9. предоставя исканите документи;

10. осъществява контакт със звената, работещи експертно по преписките, образувани въз основа на сигнали или предложения;

11. разяснява начина на плащане на заявената административна услуга, като насърчава плащането с платежна карта чрез терминални устройства ПОС в случаите на осигурена възможност за картови плащания.

Чл. 9. Служителите от Звеното за административно обслужване може да изискват незабавно предоставяне на информация и/или документи от другите звена в Областна администрация Хасково, когато тя е необходима за извършване на справки и предоставяне на документи при административно обслужване на място.

Чл. 10. Работното време на Звеното за административно обслужване е от 9.00 часа до 17.30 ч. с непрекъсваем режим на работа с потребителите до приключване на обслужването на потребителите, но не повече от 2 астрономически часа след обявеното работно време. Почивката за хранене е 30 минути за служителите в звеното в периода от 12,00 ч до 13,00 ч.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 11. (1)Административното обслужване на юридическите лица и гражданите в Областна администрация Хасково е централизирано на “едно гише” за всички административни звена.

Областна администрация осигурява информация за извършваните административни услуги, за реда и организацията за предоставянето им, за всички осигурени начини за тяхното плащане, както и за извършваното от тях комплексно административно обслужване и съдейства на потребителите съгласно чл. 28 АПК.

(2) Информацията за административното обслужване следва да бъде:

1. ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна;

2. достъпна за хора с увреждания;

3. без абревиатури, съкращения и препратки.

(3) Комплексното административно обслужване в Областна администрация Хасково се осъществява с непосредственото сътрудничество между отделните звена в администрацията и съответните институции, и организации при извършване на административни услуги.

Чл. 12 (1) Заявления (искания) за извършване на административни услуги, могат да подават всички граждани и организации, по въпроси, отнасящи се до компетентността на областния управител.

(2) В случай, че заявлението (искането), се отнася до друг компетентен орган, то се препраща до съответния орган не по-късно от 7 дни от постъпването му в Областна администрация Хасково. За препращането се уведомява направилият искането.

Чл. 13 Заявления (искания) могат да се подават за извършвани от Областна администрация Хасково административни услуги.

Чл. 14 (1) Заявления (искания) за извършване на административни услуги, могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по пощата, факс или електронната поща на Областна администрация Хасково, като същите се завеждат с входящ номер и се регистрират в ЗАО на Областна администрация Хасково, стая № 1. На заявителите (граждани и юридически лица) се предоставя и информация относно срока, в който следва да бъде извършена административната услуга.

(2). Формата на заявленията/исканията, редът и сроковете за отстраняване на недостатъци в тях, препращането на компетентен орган, сроковете за извършване на административни услуги, както и другите въпроси, свързани с издаването на актове във връзка с административното обслужване, са определени в глава пета, раздел I АПК.

Чл. 15. Подателите на заявления (искания), се уведомяват за взетото решение в предвидените в нормативните актове срокове. В случаите, когато няма адрес или друг начин за обратна връзка с подателя решенията се съхраняват в деловодството на Областна администрация Хасково и се предоставят на подателя лично или на негов пълномощник срещу разписка.

Чл. 16. В случаите, в които заявленията (исканията) за извършване на административни услуги, са неоснователни или не могат да бъдат удовлетворени, служителят извършващ съответната административна услуга или работещ по образуваната административна преписка, посочва мотивирано и своевременно съображенията си за това.

Чл. 17. Постъпилите заявления (искания) за извършване на административни услуги, се разпределят по компетентност от Областния управител, чрез поставяне на резолюция.

Чл. 18. (1) Заявленията (исканията) се резолират до главния секретар и/или до съответния директор на дирекция. Директорите на дирекции резолират заявления (искания) и до съответният експерт от административното звено, компетентно по случая.

(2) Копия от постъпилите заявления (искания), с приложените към тях материали, ако има такива, се изпращат едновременно до всички звена, компетентни по съответния въпрос и посочени в резолюцията.

(3) Когато резолюцията се отнася до две или повече административни звена или дирекции на Областна администрация Хасково, водещо и отговорно за изпълнението е първото от тях. В тези случаи ръководителят на водещото звено предлага проект на документа, който проект се съгласува и от ръководителя на другото звено.

(4) Ако по преценка на съответните ръководители на административните звена преписката трябва да бъде изпратена по компетентност до друга администрация, то те я изпращат, като информират и подателя за това.

(5) Погрешно доставената, предназначена за друг получател, кореспонденция се връща неразпечатана на подателя.

Чл. 19. Изходящите от Областна администрация Хасково документи се съставят в не по-малко от два екземпляра, като оставащия в ЗАО за съхранение екземпляр съдържа датата, имената и подписа на служителя, изготвил документа и на ръководителя на съответното административно звено, съгласувал документа.

Чл. 20. (1) Цялата изходяща от Областна администрация Хасково документация, касаеща правомощията на Областния управител  и свързаните с нея материални и технически действия и актове, включително справки, предложения и други, се извеждат само след подпис на Областния управител на област Хасково.

(2) В случаите на отсъствие на Областния управител, изходящата кореспонденция се подписва от определен от него с писмена  заповед по чл.30, ал.2 от Закона за администрацията заместник областен управител.

Чл. 21. Изходящата кореспонденция, след регистрация в ЗАО, се обработва и изпраща по предназначение своевременно в деня на получаването.

Чл. 22. Физическото или юридическото лице могат да получат достъп до документи, за които са отправили искане за извършване на услуга. В случай, че желаят да оттеглят направеното от тях искане, ведно с приложените документи към него следва да депозират писмено заявление в ЗАО.

 

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 23. Комплексното административно обслужване (КАО) се извършва от Областна администрация Хасково при техническа възможност за това и със съдействието на съответните институции и организации, когато това не противоречи на законодателството в Република България.

Чл. 24. Искане (заявление), което се отнася за комплексно административно обслужване, може да бъде подадено до Областния управител, като компетентен да се произнесе по искането орган, както и до него, като административен орган, участващ в административното производство.

Чл. 25. Заявителят подава искане за комплексно административно обслужване в Звеното за административно обслужване, а организацията по реализиране на услугата се извършва по служебен ред.

Чл. 26. (1) Подаването на заявлението за извършване на комплексно административно обслужване до Областния управител, като компетентен орган, се извършва по реда на АПК.

(2) Исканията (заявленията), внесени устно, се отразяват в протокол съгласно примерен образец (приложение №1).

(3) Исканията за комплексно административно обслужване и приложенията към тях до административния орган могат да се подават по електронен път, лицензиран пощенски оператор, факс или по друг начин, оповестен от Областна администрация Хасково като технически възможен. Подаването на документи по електронен път се извършва по реда на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 5 от 2017 г.). .

(4) Индивидуалният административен акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Наредбата за електронните административни услуги.

(5) При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

1. като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

2. с международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към съответния орган; цената за пощенската услуга се заплаща от административния/компетентния орган на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката;

3. по друг начин, който дава гаранция за доставянето на пратката на заявителя

Чл. 27. (1) Служителите от Областна администрация:

 1. не могат да изискват предоставяне на информация или документи, които са налични в Областна администрация Хасково, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство;
 2. осигуряват по служебен път информация и доказателствените средства от други административни органи, необходими за издаване на индивидуалния административен акт на заявителя.
 3. уведомяват заявителя за отстраняване на недостатъците в заявлението по реда на чл. 30 от АПК;

(2) Областният управител, като компетентен орган да се произнесе по подаденото
искане:

 1. издава или отказва издаването на административния акт с мотивирано решение, което се изпраща на заявителя съгласно заявения от него начин за получаване;
 2. предоставя издадения индивидуален административен акт, по начин, по който заявителят е посочил да бъде получен.
 3. осъществява комплексно административно обслужване в тридневен срок от получаване на достъп до данните на административните органи - първични администратори на данни.

(3) Пощенските разходи за изпращане на индивидуалния административен акт, издаден от Областния управител до заявителя са за сметка на заявителя.

Чл. 28. (1) Заявяването на услугата пред Областния управител, когато той участва в комплексното административно обслужване, се извършва със заявление съгласно образец 1.

В заявлението задължително се посочват:

 1. наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт;
 2. информация и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган по ал. 1;
 3. начинът, по който да бъде получен индивидуалния административен акт от заявителя;

(2) При подаване на заявлението по ал. 1 заявителят заплаща по сметка на Областна администрация такса, ако такава се изисква за осигуряване на информацията и доказателствените средства.

(3) Към заявлението се прилагат:

1.  попълнено заявление за съответната услуга до компетентния орган по утвърден от него образец;

2.  информация или документи, изискани от компетентния орган за извършване на услугата, ако такива се изискват;

3.  документ за платена такса, ако такава се изисква.

Чл. 29. Областният управител, като административен орган, участващ в комплексното административно обслужване:

 1. образува производството, като проверява наличието на приложенията към
  заявлението;
 2. изготвя информацията и доказателствените средства от неговата компетентност, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган в сроковете за извършване на заявената административна услуга;
 3. изпраща преписката до компетентния орган, като го информира за посочения от заявителя начин за получаване на индивидуалния административен акт.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

 

Чл. 30. (1) Жалби, протести, сигнали или предложения могат да подават всички граждани и организации, както и омбудсмана на Република България по въпроси, отнасящи се до компетентността на областния управител.

(2) В случай, че жалбата, протестът, сигналът или предложението се отнася до друг компетентен орган, то се препраща до съответния орган не по-късно от 7 дни от постъпването му в Областна администрация Хасково. За препращането се уведомява направилият жалбата, протеста, сигнала или предложението.

Чл. 31 (1) Жалби, протести, сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или такова, придобито с държавни средства, както и за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответната администрация, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

(2) Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на Областна администрация Хасково или за решаване на други въпроси в рамките на нейната компетентност.

Чл. 32 (1) За цялостната работа с предложенията и сигналите отговарят органите, както и други органи, които осъществяват публичноправни функции.

(2) Организирането на работата може да бъде възложена на овластени от административните органи длъжностни лица.

(3) Областният управител, зам.областните управители и главният секретар са длъжни да приемат граждани и представители на организации и да изслушват техните предложения и сигнали в определени и предварително оповестени дни и часове.

Чл. 33. (1) Жалби, протести предложения или сигнали могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител в ЗАО на Областна администрация Хасково, стая № 1 като същите се завеждат с входящ номер, който се дава на подателя и се регистрират. На заявителите (граждани и юридически лица) се предоставя и информация относно срока, в който следва да бъде извършена административната услуга.

(2) Жалби, протести, предложения и сигнали могат да бъдат подавани и по пощата, факс или електронната поща на Областна администрация Хасково, като същите се завеждат с входящ номер и се регистрират.

Чл. 34. (1) Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефона на ЗАО, факс или електронната поща на Областна администрация Хасково, като същите се завеждат с входящ номер, който се дава на подателя и се регистрират.

(2) Предложенията и сигналите, подадени устно лично се завеждат в регистър с входящ номер, който номер се дава на подателя. Подателят удостоверява с подпис верността на волеизявлението си и оставя адрес за кореспонденция или оставя телефон за контакт.

(3) Предложенията и сигналите, подадени по телефона, се завеждат в регистъра по ал.2 с входящ номер, който се съобщава на подателя. Подателят оставя телефон за контакт, на който да бъде информиран за взетото решение.

(4) Когато е необходимо предложението или сигналът да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, на подателя се дават съответни разяснения.

Чл. 35. Подателите на жалби, протести, сигнали и предложения се уведомяват за взетото решение в предвидените в нормативните актове срокове. В случаите, когато няма адрес или друг начин за обратна връзка с подателя решенията се съхраняват в деловодството на Областна администрация Хасково и се предоставят на подателя лично или на негов пълномощник срещу разписка.

Чл. 36. В случаите, в които жалбите, протестите, сигналите и предложенията са неоснователни или не могат да бъдат удовлетворени, служителят извършващ съответната административна услуга или работещ по образуваната административна преписка, посочва мотивирано и своевременно съображенията си за това.

Чл. 37. Постъпилите жалби, протести, сигнали и предложения се разпределят по компетентност от Областния управител, чрез поставяне на резолюция.

Чл. 38. (1) Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

(2) Жалби, протести, сигнали и предложения, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

Чл. 39. (1) Сигналите не могат да се решават от органите или от длъжностни лица, срещу чиито действия са насочени, освен когато приемат, че са основателни, и ги уважат.

(2) Решението по предложение или сигнал се взема, след като се изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица.

(3) За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички средства, които не са забранени от закона.

(4) Когато исканията са незаконосъобразни или неоснователни, или не могат да бъдат удовлетворени по обективни причини, се посочват причините за това.

Чл. 40. Решението по сигнала се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен от по-горестоящ орган, но не с повече от един месец, за което се уведомява подателят.

Чл. 41. (1) Решението по предложение или сигнал се взема от Областния управител, когато те са от неговата компетентност.

(2) Решение по предложението и сигнала се съобщава в 7-дневен срок на подателя, като не подлежи на обжалване.

(3) Когато с решението се засягат права или законни интереси и на други лица, то се съобщава и на тях.

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ОМБУДСМАНА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ ПО ПОВОД НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Чл. 42. (1) Административното обслужване в Областна администрация Хасково се осъществява при спазване на следните задължителни стандарти за качество на административното обслужване:

1. при изпълнение на служебните си задължения всеки служител в Областна администрация Хасково носи отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и звеното, към които принадлежи;

2. служителите в Областна администрация Хасково се идентифицират чрез собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори;

3. срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронната поща, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган - до 14 дни;

4. времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване при посещение на звената за административно обслужване е не повече от 20 мин.; в случай че за отделни услуги се налага удължено време за чакане, отклонението от общия стандарт се урежда във вътрешните правила на Областна администрация Хасково и се обявява изрично в Хартата на клиента;

5. в служебните помещения, където се осъществява административно обслужване, се осигуряват места за сядане и подходящи условия за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания.

(2) Областна администрация Хасково използва автоматизирана деловодна информационна система с активирани функции за контрол по изпълнението на сроковете за предоставяне на административните услуги.

Чл. 43. (1) Хартата на клиента се публикува на интернет страницата на Областна администрация Хасково, в брошури, други печатни материали или се обявява по друг подходящ начин.

(2) Хартата на клиента е поставена на достъпно и видно място на партерния етаж в сградата на администрацията, в която се обслужват потребителите на административни услуги.

(3) Хартата на клиента включва:

1. общите и собствените стандарти за качество на административното обслужване;

2. начините за допитване до потребителите за подобряване и отчитане на работата по прилагането на стандартите;

3. правата на потребителите и организацията на работата със сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване.

(4) Хартата на клиента може да включва и допълнителна информация, която администрацията определя с оглед на функционалната си специфика.

Чл. 44. Областна администрация Хасково поддържа постоянен открит диалог с потребителите, с неправителствените организации на гражданите и бизнеса и с гражданското общество, в който се вземат предвид становищата относно нововъведенията и слабостите в организацията на административното обслужване, както и предложенията за подобряването му.

Чл. 45. (1) Областна администрация Хасково отчита състоянието на административното обслужване веднъж годишно чрез Интегрираната информационна система за държавната администрация (ИИСДА), която поддържа Административния регистър.

(2) Необходимата информация се определя от администрацията на Министерския съвет, така че да осигури проследимост в състоянието на административното обслужване.

(3) Областният управител определя със заповед отговорните служители, които подават и обобщават информацията, попълват и публикуват данните в ИИСДА.

(4) Служителите по ал. 3 отговарят за достоверността на въвежданата информация и за спазването на сроковете за попълване на отчетите в ИИСДА.

(5) Задълженията за попълване и публикуване на данните в ИИСДА се включват в длъжностните характеристики и в работните планове на съответните служители. Резултатите от изпълнението се отчитат при определяне на годишната оценка.

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ С ОМБУДСМАНА

Чл. 46. Длъжностните лица от администрацията са задължени да предоставят информация, поверена им по служба, и да оказват съдействие на омбудсмана във връзка с жалбите и сигналите, които са изпратени до него и предприетите мерки по отправените становища, предложения и препоръки.

Чл. 47. Областна администрация Хасково е длъжна да приема, разглежда и отговаря мотивирано в срок от 14 дни, считано от датата на получаването на предложенията, препоръките и сигналите на омбудсмана, отправени до нея, като в отговорите се посочват предприетите от администрацията мерки.

Чл. 48. (1) При извършване на проверка на място от омбудсмана или негови представители:

1. на същите се предоставя свободен достъп до създадените или съхранявани в съответното административно звено или от служители документи, до неговите регистри, включително за входяща или изходяща кореспонденция, като могат да присъстват и при обсъждането и вземането на решения във връзка с въпросите, предмет на проверката;

2. същите имат право да изискват писмени или устни обяснения от служителите в администрацията;

З. проверяваните служители са длъжни да им предоставят изискани писмени или устни обяснения;

4. същите имат право да изискват и да получават навременна, точна и пълна информация, както и да им се предоставят копия на писмени документи или други информационни носители, във връзка с въпросите, по които се извършва проверката;

5. се съставя протокол за проверката и за предоставените документи, който се подписва от представител на администрацията или от лицата, които са обект на проверката и от представителите на омбудсмана

(2) Извършването на проверката и предоставянето на изисканите документи и сведения, се осъществяват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 49. (1) По всяко време при разглеждане на жалба или сигнал омбудсманът може да предложи посредничеството си за доброволно уреждане на случая, като отправя за целта предложение до страните.

(2) В случай на успешно уреждане на конфликта за резултатите от посредничеството се съставя протокол, който се подписва от страните и от омбудсмана или от определен от него служител.

Чл. 50. За възпрепятстване дейността на омбудсмана, за непредставяне в срок на поискани от него сведения, документи или актове, както и за неизпълнение на други задължения, произтичащи от Закона за омбудсмана или от нормативен акт по прилагането му, виновните длъжностни лица от администрацията носят административнонаказателна отговорност, съгласно чл. 29- 31 от Закона за омбудсмана.

 

МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ.

Чл. 51. Областна администрация Хасково поддържа постоянен открит диалог с потребителите на административните услуги, с неправителствените организации на гражданите и бизнеса и с гражданското общество, в който се вземат предвид становищата относно нововъведенията и слабостите в организацията на административното обслужване, както и предложенията за подобряването му.

Чл. 52. (1) Средствата за осъществяване на обратна връзка са анкети; кутия за предложения, мнения и сигнали; телефони, интернет, дискусии и социологически проучвания.

(2) Анкетите за удоволетвореността от административното обслужване се предават в кутия за “обратна връзка”. Разглеждането и анализа на постъпилите анкети се извършва от комисия, определена със заповед на Областния управител на област Хасково.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПО СПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

Чл. 53. Контролната дейност във връзка с извършването на административни услуги обхваща проверка за точно спазване на определените срокове и качеството на предоставяните услуги.

Чл. 54. Контролът се осъществява от ръководителя, резолирал документа, на следните нива:

1. Областен управител;

2. Заместник областен управител;

3. Главен секретар;

4. Директори на дирекции.

Чл. 55. (1) Сроковете за изпълнение са определени в самия документ, с резолюция или произтичат от нормативен акт.

(2) Когато с нормативен документ или с резолюция не е определен срок за изпълнение, задачата се изпълнява в седемдневен срок от датата на нейното възлагане.

(3) Срокът за извършване на административна услуга на граждани е съобразно АПК, освен ако в нормативен акт е установен друг срок.

(4) При възникване на обективни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението в срок, когато той не е нормативно определен, резолиращият ръководител може да го удължи.

 

СЛУЖЕБНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 56. (1) Изявления за медиите дава само Областният управител или упълномощено от него лице.

(2) Информация на средствата за масово осведомяване се предоставя от Eксперт за връзки с обществеността.

(3) Информацията по ал. 2 се съгласува задължително с Областния управител.

(4) Забранява се изнасянето на всякакъв друг вид служебна информация.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Ръководителите и служителите в Областна администрация Хасково са длъжни да познават и спазват разпоредбите на настоящите правила.

§2. Контролът по спазване на клаузите във Вътрешните правила за административно обслужване се осъществява от главния секретар на Областна администрация Хасково.

§3. Настоящите правила се утвърждават на основание чл. 1, ал. 2 от Наредбата за на административното обслужване (изм. ДВ. бр.47 от 20 Май 2008 г.), във връзка с чл. 14, т. 5 от Устройствения правилник на областните администрации.