Обявление за конкурс - "Младши експерт" в дирекция АКРРДС


Областният управител на област Хасково, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-21-3/30.12.2021г. на Областния управител на област -Хасково

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За длъжността – Младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково

 1. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, както и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:

 • Образование – висше;

 • Образователна степен – професионален бакалавър по………….;

 • Минимален професионален опит за заемане да длъжността – не се изисква или придобит V младши ранг като държавен служител;

 • Да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- компютърни умения – добро владеене на офис пакет MS WORD, EXСEL и INTERNET.

- съгласно чл.14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3.Начинът за провеждане на конкурса е чрез:

 • Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

 • Интервю

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • Писмено заявление за участие в конкурса /приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;

 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност /съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;

 • Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен. Дипломи издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредба за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Забележка: ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер /регистрационен номер/, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;

 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /Tрудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, както и други документи, удостоверяващи професионалния опит - длъжностна характеристика и др./ или копие от документ за придобит V младши ранг като държавен служител – по преценка на кандидата;

 • Копия от документи удостоверяващи допълнителните умения и квалификации /при наличие на такива документи/;

 • Други документи, по преценка на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документите: Подаване на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно по образец /Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС/ до 17.30 часа на 12.01.2022г. в Областна администрация - Хасково, пл. „Свобода” № 5, ет. 1, Звено за административно обслужване, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа.

При подаване на Заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Документите може да бъдат подадени лично в горепосочения срок и по електронен път на e-mail: оblast@hs.government.bg, като в този случай заявлението - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и декларацията съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от същата наредба следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща. При електронно подаване на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи и са подадени в определения по-горе срок.

6. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в сградата на Областна администрация - Хасково, на адрес пл. „Свобода” № 5 и се публикуват в Интернет, на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес www.hs.government.bg.

7. Лица за контакти и за приемане на документите: Недялка Цветкова – главен експерт в дирекция АПОФУС в Областна администрация – Хасково, като лице за контакти, тел. 038/608017, 0879250975. Снежана Митева – главен специалист в дирекция АПОФУС и Костадин Паскалев – специалист в дирекция АКРРДС за лица, които да приемат документите.

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на – регионалната политика; околна среда; социална политика и здравеопазване; образование и наука; младежта и спортта; туризъм; културно-историческо наследство и културни дейности; изповедания и юридически лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етнически въпроси; и държавните помощи;

 • Координира работата на Областна администрация Хасково с администрациите на МС, МРРБ, МОСВ, МЗ, МК, МТСП, МТ, МОН и ММС;

 • Подпомага, координира и отчита пред Областния управител дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт – на МС, МРРБ, МОСВ, МЗ, МК, МТСП, МТ, МОН и ММС; и отношенията им с общинските организации;

 • Подпомага организационно-технически и експертно дейността на създадени и ръководени от Областния управител съвети и комисии в изпълнение на функции, възложени му със закон или с акт на Министерски съвет;

 • Изготвя доклади за дейността на ръководените от Областния управител съвети и комисии и ги представя на съответния ресорен министър;

 • Участва в разработването, организирането, координирането и в изпълнението на стратегии, планове, програми, и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на Областния управител;

 • Участва в работни групи за решаване на конкретни задачи, както и в комисии и обществени съвети създадени като консултативни звена от Областния управител;

 • Осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на област Хасково;

 • Участва организационно-технически и експертно в дейността на областния съвет за тристранно сътрудничество;

 • Да притежава следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност и дигитална компетентност.

9. Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността в степен първа на съответното длъжностно ниво - 700 лв. Основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в областна администрация-Хасково.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Областна администрация Хасково и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Областна администрация-Хасково и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

 1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

 2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

 3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

 

 

 

МИНКО АНГЕЛОВ /п/

Областен управител на област Хасково