Обява за конкурс - Главен експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация на област Хасково.


Областният управител на област Хасково, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-21-5/20.07.2022г. на Областния управител на област -Хасково

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

Главен експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация на област Хасково.

 1. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, както и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:

1.1. Минимални изисквания:

 • образование – висше;

 • образователна степен – бакалавър;

 • минимален професионален опит за заемане на длъжността – 2 години в област или области, които са свързани с функциите определени в длъжностна характеристика на длъжността или придобит ІV младши ранг като държавен служител;

1.2. Специфични изисквания:

 • да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

 • съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване, в звената по отбранително-мобилизационна подготовка се назначават служители с необходимата квалификация и с разрешение за достъп до класифицирана информация;

 • съгласно чл. 20, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация, ръководителят на организационната единица назначава служител по сигурността на информацията след получаване на разрешение за достъп на това лице до класифицирана информация, издадено от ДКСИ;

 • съгласно чл. 10д, ал. 4 изречение последно от Закона за държавния служител, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп.

 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Начинът за провеждане на конкурса е чрез:

 • Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

 • Интервю.

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • Писмено заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;

 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност /съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;

 • Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен. В случай, че дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер /регистрационен номер/, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;

 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, както и други документи към тях, удостоверяващи професионалния опит - длъжностна характеристика и др./ или копие от документ за придобит IV младши ранг като държавен служител;

 • Копия от документи удостоверяващи допълнителните умения и квалификации /при наличие на такива документи/;

 • Други документи, по преценка на кандидата– Европейски формат на автобиография, препоръки от предходни работодатели, разрешение за достъп до класифицирана информация и др.

5. Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно по образец /приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/ до 17,30 часа на 01.08.2022г. в Областна администрация на област Хасково, пл. „Свобода” № 5, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа.

При подаване на Заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 5, ал. 1 от Наредбата за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване и чл. 20, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Документите може да бъдат подавани лично в горепосочения срок и по електронен път на e-mail: oblast@hs.government.bg, като в този случай заявлението - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и декларацията съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от същата наредба следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

При електронно подаване на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи и са подадени в определения по-горе срок.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснати кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в сградата на Областна администрация на област Хасково, адрес: пл. „Свобода” № 5 и се публикуват на електронната страница на Областна администрация на област Хасково с адрес: www.hs.government.bg.

7. Лица за контакти и за приемане на документите: Марина Ташева – директор на дирекция АПОФУС в Областна администрация – Хасково, като лице за контакти, тел. 038/608040, 0879250959,. Костадин Паскалев – специалист в дирекция АКРРДС и Марияна Даскалова – счетоводител в дирекция АПОФУС за лица, които да приемат документите.

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Области на дейност: отбранително-мобилизационната подготовка; защита при бедствия; защита на класифицирана информация в Областна администрация – Хасково;

 • Изготвя годишен план за изпълнение на дейностите и задачите по ОМП и доклад за изпълнение на дейностите по ОМП за изминалата календарна година;

 • Разработва и поддържа плана за привеждане в готовност на областта за работа във военно време, военновременния план и други планове и документи, свързани с отбраната на страната;

 • Организира: подготовката на личния състав за действие във военно време, работата на Съвета по сигурността, поддържането в готовност за използване на системата за управление във военно време;

 • Планира и координира дейностите по изграждане и поддържане на комуникационно-информационните системи за управление във военно време;

 • Планира и осигурява граждански ресурси за отбраната на страната;

 • Подпомагане на подготовката и защитата на населението във военно време чрез оказване на съдействие на компетентните органи;

 • Води оперативен отчет и организира защитата на обектите от системата за военновременно управление;

 • Извършва методическо ръководство и контрол на дейностите по ОМП на общините на територията на област Хасково при изпълнение на задачите им;

 • Подготвя и организира режимното и ограничителното снабдяване на населението с основни хранителни и нехранителни стоки;

 • Планира, разпределя и отчита финансовите средства за осигуряване на военновременните задачи по отбраната на страната и дейността на ОМП, а така също и контролира тяхното разходване;

 • Планира, координира, организира и подготвя необходимата документация на всички дейности предвидени в нормативни актове, свързани с ОМП;

 • Организира, контролира и съдейства за изпълнение задачите на служителите назначени по ПМС №212/10.11.1993г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии, изготвя графици за работа им и следи за тяхното изпълнение;

 • Планира, координира, организира и подготвя необходимата документация във връзка с изпълнението на функциите на Областния управител предвидени в Закона за защита при бедствия, както и в други нормативни актове свързани с бедствия;

 • При необходимост оказва помощ при разработване (актуализиране) на областен план за защита при бедствия съвместно с териториалните структури на централната изпълнителна власт и кметовете на общини;

 • Планира, координира, организира и подготвя необходимата документация на дейности предвидени в нормативни актове свързани с бедствия;

 • Събира, обобщава и изготвя документация във връзка с подаването на искания от Областния управител пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС;

 • Осъществява контрол и подготвя становището на Областния управител по постъпили искания във връзка с прилагане на Правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;

 • Изпълнява дейности, свързани с функциите на Областния управител по Закона за водите;

 • Изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията в Областна администрация Хасково, съгласно ЗЗКИ;

 • Изпълнява и други функции и задачи, възложени от Областния управител;

Да притежава следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента, професионална компетентност и дигитална компетентност.

9. Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността в степен първа на съответното длъжностно ниво - 720 лв. Индивидуалния размер на основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в областна администрация на област Хасково.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Областна администрация Хасково и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Областна администрация на област Хасково и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

 1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

 2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

 3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

 

 

КАТЯ ПАНЕВА /п/

Областен управител на област Хасково