Заповед Пожароопасен Сезон 2018

Публикувано на 17.04.2018 10:27


 

Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

 

 

З А П О В Е Д

 

 

Хасково, 12.04.2018г.

 

 

На основание чл.137, ал.1 от Закона за горите и във връзка с постъпило в Областна администрация - Хасково предложение изх. №2237/10.04.2018г. на директора на Регионална дирекция по горите Кърджали, за създаване на ефективна организация за осигуряване пожарната безопасност, предотвратяване, откриване, ограничаване и ликвидиране на горски пожари в горските територии

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

 


1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на Област Хасково времето от 12.04.2018 година до 15.11.2018 година.

2. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

3. През този период държавните горски стопанства /ДГС/, държавно ловно стопанство
/ДПС/Тополовград, Общините и юридическите лица собственици на гори да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал относно повишената пожарна опасност.

4. Директорите на ТП ДГС/ДЛС, Общините собственици на гори, съгласувано с Районните служби /РС/ „Пожарна безопасност и спасяване" /ПБЗН/, да обозначат трайно на терена и информират населението на определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност/1 -ви клас/.

5. ТП ДГС/ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори, да продължат изпълнението на годишните оперативни планове за опазване на горите от пожари и да изпълняват при необходимост плановете за действие при гасене на горски пожари.

6. Регионалната дирекция по горите Кърджали /РДГ/ да продължи изпълнението на
регионалната си програма за опазване на горите от пожари и съвместно с РД ПБЗН-Хасково да осъществят контрол по изпълнението на годишните оперативни планове, както и по представените планове за действие при възникване на горски пожари на ТП ДГС/ ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори.

7. Особено внимание да се обърне на:

7.1 Направа на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици. Всички големи комплекси от иглолистни култури и насаждения да се разделят с лесокултурни прегради.

7.2 Контрола по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.

7.3 Почистването на сухите треви покрай ж. п, линии, пътища и линейни съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от I-ви клас на пожарна опасност.

7.4 Осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.

7.5 Сформирането и оборудването на специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на пожар в ТП ДГС/ДЛС и Общините собственици на гори.

7.6 Готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.

8. За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в ТП ДГС/ДЛС, Общини и РДГ-Кърджали.

9. Да се изготви схема за оповестяване на всички нива, като при възникване на пожар в горските територии ТП ДГС/ДЛС, Общини и РДГ незабавно да предават информацията до момента, съгласно утвърдената схема.

10. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар наличната за него информация да се въвежда в информационната система на ИАГ от оторизираните за това служители в ДГС/ДЛС, Общини и РДГ.

11. Общините - собственици на гори, да изпълнят предвидените противопожарни мероприятия в техните имоти.

12. Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи.

13. Кметовете на общините да информират местното население за задълженията и мерките по защита на горските територии и го оповестяват своевременно, да създадат организация за участието на населението и създадените по смисъла на Закона за защита при бедствия, доброволни формирования при гасенето на пожари в горски и земеделски земи.

Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение на ОД „Земеделие", директора на РДГ Кърджали, директорите на ТП ДГС, ТП ДЛС, РД ПБЗН Хасково, ОПУ Хасково, Поделение „ЖПС" към ДП НК ЖПИ, председателя на УС на „EVN - България Електроразпределение" АД -Пловдив и кметовете на общини в област Хасково.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за горите настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на : Областна администрация Хасково; РДГ Кърджали и Изпълнителна агенция по горите.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на РД „ПБЗН" гр.Хасково.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ :П

Областен управител на област Хасково


Повече...

ЗАПОВЕД № РД-13-118/29.09.2017г.

Публикувано на 29.09.2017 11:46


ЗАПОВЕД

№ РД-13-118/29.09.2017г.

 

На основание на чл. 64а, ал.1 и ал.7 от Закона за защита при бедствия

 

 

СЪЗДАВАМ:

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия, при следния поименен състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ и представляващ - Станислав Дечев - Областен управител на Област Хасково

 

ЧЛЕНОВЕ:

 • Стефка Здравкова - заместник областен управител на Област Хасково
 • Красимир Бончев - главен експерт и Служител по сигурността на информацията в Областна администрация
 • Регионална дирекция ПБЗН - Хасково - Директор комисар Николай Вълчев
 • Областна дирекция на МВР - Хасково - Директор старши комисар Ангел Цанков
 • ТД „Национална сигурност" Хасково - Директор Павел Несторов
 • Център за спешна медицинска помощ - Хасково - Директор Петя Радева
 • Военно формирование 52740 - Хасково - командир подп. Николай Александров
 • Областно пътно управление - Хасково - Директор инж. Радостин Ламбрев
 • "ВиК" ЕООД - Хасково - Управител инж. Тодор Марков
 • РИОСВ-Хасково - Директор Дирекция "Превантивни дейности"- Любомир Дайновски
 • ОД „Земеделие" Хасково - Директор Венелин Асенов
 • „Напоителни системи" ЕАД клон Хасково - Директор инж. Георги Латев
 • ДАМТН регионален отдел "НЯСС-ЮЦБ"Хасково- гл.инспектор инж. Милена Орлова
 • „Басейнова дирекция за управление на водите ИБР – Пловдив“ - Ели Василева

Представители на :

 • Община Хасково
 • Общински съвет Хасково
 • Община Димитровград
 • Общински съвет Димитровград
 • Община Свиленград
 • Общински съвет Свиленград
 • Община Харманли
 • Общински съвет Харманли
 • Община Симеоновград
 • Общински съвет Симеоновград
 • Община Любимец
 • Общински съвет Любимец
 • Община Минерални бани
 • Общински съвет Минерални бани
 • Община Стамболово
 • Общински съвет Стамболово
 • Община Тополовград
 • Общински съвет Тополовград
 • Община Ивайловград
 • Общински съвет Ивайловград
 • Община Маджарово
 • Общински съвет Маджарово

Областният съвет да осъществява възложените му дейности и правомощия от Закона за защита при бедствия, както и указанията, и насоките дадени от Съвета към МС на територията на Област Хасково.

Настоящата заповед отменя Заповед № РД-13-69/04.08.2016г.

Заповедта да се сведе до знанието на всички членове от областният съвет за намаляване на риска от бедствия, както и да бъде публикувана на страницата на Областна администрация - Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково

Повече...

Заповед № ОКД-02-К-03-1/13.09.2017г.

Публикувано на 14.09.2017 12:35


На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията и в изпълнение на взето решение от Областната епизоотична комисия за контрол на пазарите за животни относно проблеми свързани хуманно отношение към животните в България засегнати в доклад на Айнималс Енджълс

 

НАРЕЖДАМ:

1. Незабавно да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии на територията на Област Хасково, на които да се  набележат конкретни мерки за извършване на съвестни проверки от представители на съответната Община, служители от ОДБХ - Хасково и служители от ОД на МВР-Хасково.

1.1. Предмет на проверките да бъдат  регламентираните и нерегламентираните пазари за животни в съответната община.

1.2. Да бъде проверено спазването на изискванията, във връзка с хуманно отношение към животните на пазарите за животни както и регламентиране на дейността, на пазарите за животни съгласно действащото национално и европейско законодателство.

2 В срок  до 20.09.2017 г. Кметовете на общини да уведомят писмено Областния управител за изпълнение на набелязаните мерки.

Заповедта да се сведе до знанието на кметовете на общини, ОДБХ - Хасково и всички членове на Областна епизоотична комисия, както и да бъде оповестена на интернет страницата на Областна администрация Хасково.

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на д-р Стефка Здравкова – зам.-областен управител на Областна администрация Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково

Повече...

З А П О В Е Д № ДС -07 -2/30.05.2017 г.

Публикувано на 02.06.2017 13:29


 

З А П О В Е Д

№ДС -07-2/30.05.2017 г.

На основание чл.129, ал.3, т.1 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-13-88/10.10.2016 г. на Областния управител на област Хасково за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива – ПУП - парцеларен план и инвестиционен проект за строеж: „Външно електрозахранване на предприятие за асамблиране кабелни инсталации на автомобили в имот № 149050 в землището на с.Крепост, община Димитровград” с кабелна линия 20 kV, преминаваща през територията на община Хасково и община Димитровград и заявление с вх. № ДС-16-3/22.05.2017 г. за издаване на разрешение за строеж по реда на чл.150 от ЗУТ, въз основа на решение на Областния експертен съвет по устройство на територията с Протокол № 3/30.05.2017 г. за приемане на комплексния проект за инвестиционна инициатива, както и въз основа на представените следни документи: ПУП – парцеларен план за участъка извън регулация; специализирана план – схема за участъка в регулация; трасировъчен план; работен проект по част електро; технически проект по части: пътна, ВОБД, Пожарна безопасност; комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, изготвен от „АГРОВОДИНВЕСТ” ЕАД гр.София; нотариален акт за учредяване на право на строеж на енергиен обект № 114, т.4, рег.№ 6938, дело 588 от 23.11.2016 г. на Нотариус № 096 с район на действие РС Димитровград за сервитутни права на участък от трасето с дължина 3 м, попадащ в ПИ 149050 в землището на с.Крепост, община Димитровград; протоколи от общинските експертни съвети по устройство на територията – Протокол № 1/10.01.2017 г. на ЕСУТ при Община Хасково и Протокол № 1/26.01.2017 г. на ЕСУТ при Община Димитровград; решение № 373 от протокол № 17 от 27.01.2017 г. на Общински съвет Хасково за предварително съгласие и право на сервитут при преминаване на трасето през имоти общинска собственост; разрешение № 93-01-3690 от 12.05.2017 г. за специално ползване на пътищата чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя на Агенция „Пътна инфраструктура” към МРРБ; съгласувателно писмо изх.№ ПД-1193/ 09.12.2016 г. на РИОСВ Хасково; съгласувателно писмо изх.№ 2122/30.11.2016 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково; съгласувателно писмо от  21.11.2016 г. на „ВиК” ООД Димитровград; съгласувателно писмо изх.№ 816/29.11.2016 г. на „Напоителни системи”ЕАД – Клон Хасково; съгласувателно писмо изх.№ 3/05.01.2017 г. на „Глобъл Комюникейшън НЕТ” АД; съгласувателно писмо изх.№ 9871/22.12.2016 г. на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД; съгласувателно писмо изх.№ 0094-2600/29.11.2016 г. на ИА „ЕСМИС”; съгласувателно писмо изх.№  95-Е-1365/28.11.2016 г. на „БТК” ЕАД; съгласувателно писмо изх.№ 272/13.12.2016 г. на „ЕСКОМ” ООД; съгласувателно писмо изх.№ 324/05.12.2016 г. на „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД; становище № 125700-843 от 07.12.2016 г. на Регионална дирекция ПБЗН -Хасково; становище № 125300-264 от 09.01.2017 г. на Областна дирекция на МВР - сектор „Пътна полиция”; здравно заключение № 60/12.12.2016 г. на РЗИ Хасково; разрешение за строеж № 63/11.07.2016 г., издадено от Главен архитект на Община Димитровград за строеж: „Предприятие за асамблиране кабелни инсталации на автомобили”, с местонахождение имот № 149050 в землището на с.Крепост, община Димитровград; договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД, КЕЦ Димитровград  с изх.№ 4255486  от 09.09.2016 г.; декларация за строителната стойност на разглеждания строеж,  формуляр за определяне на дължимите такси по Тарифа 14 и платежно нареждане,

 

О Д О Б Р Я В А М

 

на основание чл.150, ал.6 от ЗУТ, комплексен проект за инвестиционна инициатива – ПУП - парцеларен план, специализирана план – схема и технически проект на строеж: „Външно електрозахранване на предприятие за асамблиране кабелни инсталации на автомобили в имот № 149050 в землището на с.Крепост, община Димитровград” с кабелна линия 20 kV, преминаваща през територията на община Хасково и община Димитровград, при спазване на условията на съгласувателните писма и издадените разрешения.

Трасето на кабелна линия 20 kV минава в публична общинска собственост. Пресича линейни обекти публична собственост – държавна или общинска.

Строежът се категоризира като ІІІ-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „б” от ЗУТ и чл.6, ал.2, т.6 от Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на  видовете строежи.

Във връзка с чл.150, ал.8 от ЗУТ, заповедта да се  изпрати за обнародване в „Държавен вестник” по реда на чл.129, ал.4 от ЗУТ.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от обявлението в Държавен вестник по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково

Повече...

З А П О В Е Д № РД-14-17/12.05.2017

Публикувано на 12.05.2017 08:17


З А П О В Е Д

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, и в изпълнение задълженията си, съгласно чл. 64, ал.1, т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 191, ал.3 от Закона за водите

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Назначавам комисия в състав:

Председател:

Красимир Бончев главен експерт в Областна администрация Хасково;

Заместник председател:

Любомир Василев – инспектор ЗН при РД ПБЗН

Тончо Тончев – инспектор ЗН при РД ПБЗН

Панчо Кондов – инспектор ЗН при РД ПБЗН

Членове:

Инж. Борислав Крайчев - “Напоителни системи” ЕАД, клон Хасково.

Инж. Георги Тенев Гайдажиев –“Напоителни системи” ЕАД, клон Хасково.

Инж. Антон Захариев - “Напоителни системи” ЕАД, клон Хасково.

Григор Гугов - “Напоителни системи” ЕАД, клон Хасково.

Инж. Милена Орлова - гл. инспектор в Регионален отдел ЮЦБ - Хасково от ГД "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях".

Инж. Атина Васили Кацару -  гл. инспектор в Регионален отдел ЮЦБ - Хасково от ГД "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях".

Инж. Ели Василева – ст. експерт в отдел „Контрол и стопанисване” - “Басейнова дирекция” ИБР-Пловдив.

Представител от съответната Общинска администрация:

Община Хасково – Румен Атанасов

Община Димитровград–Руси Вълев,Евгени Деков–изпълнител- „ОССДСОМП”.

Община Харманли – Господин Бабамов

Община Симеоновград – Кольо Гочев Караиванов

Община Любимец – Никола Иванов Матанов, Петър Георгиев Петров

Община Свиленград – инж. Иванка Димитрова, Атанас Ламбов

Община Тополовград – Иван Вълков Замов, Диана Иванова Георгиева

Община Ивайловград – Красен Кръстев, Цвета Митонова

Община Маджарово – Георги Зафиров

Община Стамболово – Хабиб Сюлейман Хабиб

Община Минерални бани – Иван Йорданов Райков.

2. Комисията да извърши контролна проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, наличието на актуализирани аварийни планове, готовността за въвеждането им и ресурсното им осигуряване за язовирите, включени в изготвения и утвърден от мен график и хвостохранилищата на територията на областта;

 • анализират предоставената информация по чл. 141, ал. 6 и извършват проверки на място на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;
 • предписват на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им експлоатация;
 • проверяват изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени;
 • съставят протокол за направените констатации и предписания в срок до 14 дни от проверката по т. 1, който предоставят на областния управител и изпращат на собственика на язовирната стена и/или съоръженията към нея, на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на директора на съответната басейнова дирекция, за предприемане на действия съобразно правомощията им по този закон; протоколът се изпраща и на кмета на общината, на чиято територия се намира язовирната стена и съоръженията към нея.
 • протоколите за оглед на язовирни стени и съоръженията към тях да се изготвят по образец, на ДАМТН - София, а за останалите обекти протоколите да бъдат изготвени в приетата форма, като подробно бъде описано състоянието и предписанията от участниците в комисията според техните компетенции.

3. Състоянието на системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите, отводнителните системи, ВиК-системите и водните обекти (открити рудници, кариери за добив на инертни материали и др.) на територията на областта;

4.Неизпълнените предписания на междуведомствените комисии през 2016 г., свързани с подобряване на техническото състояние и аварийното планиране на водностопански системи и хидротехнически съоръжения, и причините за неизпълнението им;

5.Наличието и състоянието на локални системи за оповестяване на населението в непосредствено застрашените населени места, както и за реда за информиране при необходимост;

6.Проводимостта на речните легла на територията на областта.

7.Проверките да се извършат в периода 23.05.2017 г. до 15.06.2017 г.

8.При отсъствие на председателя на комисията, функциите му да се изпълняват от заместник председателя – представителя на РД ПБЗН – Хасково. Същият да контролира работата на комисията и изготви протокола от проверката по образец.

9.Транспортното осигуряване на Комисията до съответната общинска да се извършва с лек автомобил на Областна администрация и с автомобил на РД ПБЗН гр. Хасково, като при необходимост да бъде осигурено високопроходимо МПС от "Напоителни системи" ЕАД гр. Хасково.

10.Кметовете на общини да осигурят подходящ транспорт за превоз на комисията при извършване огледа на обектите на територията на съответната община.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково

 

ГРАФИК за работните посещения на междуведомствената комисия, назначена със Заповед № РД-14-17/12.05.2017г. на Областния управител на Област Хасково

Повече...

Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите

Публикувано на 23.03.2017 09:59


Съгласно разпоредбите на чл.83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризация на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция на горите списък на имотите по землища на населени места.

Списък

Повече...

З А П О В Е Д № ОМП-02-2 /01.03.2017г.

Публикувано на 02.03.2017 08:31


 

З А П О В Е Д

 

 

№ ОМП-02-2

 

Хасково, 01.03.2017г.

 

 

На основание чл. 32, ал. 1_от Закона за администрацията, чл.137, ал.1 от Закона за горите и във връзка с постъпило в Областна администрация предложение изх. №1289/24.02.2017г. на директора на Регионална дирекция по горите Кърджали, наш вх. № ОМП-07-3/28.02.2017г. с цел създаване на ефективна организация за осигуряване пожарната безопасност, предотвратяване, откриване, ограничаване и ликвидиране на горски пожари в горските територии,

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

1.Определям за пожароопасен сезон в горските територии времето от 01.03.2017 година до 15.11.2017 година.
2.По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

3. През този период държавните горски стопанства /ДГС/, държавно ловно стопанство /ДПС/Тополовград, Общините и юридическите лица собственици на гори да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал относно повишената пожарна опасност.

4. Директорите на ТП ДГС/ДЛС, Общините собственици на гори, съгласувано с Районните служби /РС/ „Пожарна безопасност и спасяване" /ПБЗН/, да обозначат трайно на терена и информират населението на определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност/1 -ви клас/.

5. ТП ДГС/ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори, да продължат изпълнението на годишните оперативни планове за опазване на горите от пожари и да изпълняват при необходимост плановете за действие при гасене на горски пожари.

6. Регионалната дирекция по горите Кърджали /РДГ/ да продължи изпълнението на регионалната си програма за опазване на горите от пожари и съвместно с РД ПБЗН-Хасково да осъществят контрол по изпълнението на годишните оперативни планове, както и по представените
планове за действие при възникване на горски пожари на ТП ДГС/ ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори.

7.  Особено внимание да се обърне на:

7.1 Направа на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици. Всички големи комплекси от иглолистни култури и насаждения да се разделят с лесокултурни прегради.

7.2  Контрола по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.

7.3  Почистването на сухите треви покрай ж. п, линии, пътища и линейни съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от I-ви клас на пожарна опасност.

7.4  Осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.

7.5  Сформирането и оборудването на специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на пожар в ТП ДГС/ДЛС и Общините собственици на гори.

7.6  Готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.

8.За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в ТП ДГС/ДЛС, Общини и РДГ-Кърджали.

9.Да се изготви схема за оповестяване на всички нива, като при възникване на пожар в горските територии ТП ДГС/ДЛС, Общини и РДГ незабавно да предават информацията до момента, съгласно утвърдената схема.

10. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар наличната за него информация да се въвежда в информационната система на ИАГ от оторизираните за това служители в ДГС/ДЛС, Общини и РДГ.

11. Общините - собственици на гори, да изпълнят предвидените противопожарни мероприятия в техните имоти.

12. Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи.

13. Кметовете на общините да информират местното население за задълженията и мерките по защита на горските територии и го оповестяват своевременно, да създадат организация за участието на населението и създадените по смисъла на Закона за защита при бедствия, доброволни формирования при гасенето на пожари в горски и земеделски земи.

Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение на ОД „Земеделие", директора на РДГ Кърджали, директорите на ТП ДГС, ТП ДЛС, РД ПБЗН Хасково, ОПУ Хасково, Поделение „ЖПС" към ДП НК ЖПИ, председателя на УС на „EVN - България Електроразпределение" АД -Пловдив и кметовете на общини в област Хасково.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за горите настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на Областна администрация Хасково, на РДГ Кърджали и Изпълнителна агенция по горите.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на РД „ПБЗН" гр.Хасково.

 

МИНКО АНГЕЛОВ

Областен управител на област Хасково

Повече...

П О К А Н А

Публикувано на 26.01.2017 16:18


ДО:

ПАРТИЯ „ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ”

ПАРТИЯ „ДПС”

КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК”

КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ”

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ  БЕЗ ЦЕНЗУРА”

ПАРТИЯ „АТАКА”

КОАЛИЦИЯ „АБВ”

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

П О К А Н А

Съгласно разпоредбите на чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), при Областния управител се провеждат публични консултации за състава на районните избирателни комисии с парламентарно представените партии и коалиции и с партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове в Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

В съответствие с тези правомощия, Решение на ЦИК №4125-НС от 26.01.2017 г. и във връзка с предстоящото произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г. с Указ    №59/24.01.2017 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр.9/26.01.2017 г.),  Ви каня на 29.01.2017 г. (неделя) от 12.00 часа в сградата на Областна администрация Хасково (малка зала на І етаж), за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково.

Участникът Ви в консултациите трябва да представи:

-      писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, декларация по чл. 65, ал. 3 от ИК, че всяко предложено лице отговаря на изискванията, посочени в него и телефон за контакти;

-      Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари  2017 г. (датата на насрочване на изборите) или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представля-ващи съответната партия или коалиция.

-      Изрично пълномощно от представляващия/ите съответната партия или от предста-вляващия/ите съответната коалиция лица (когато в консултациите участват упълномощени лица).

-  Списък на резервните членове, в съответствие с чл. 60, ал. 4 от ИК, които ще заместят предложените лица в случаите по чл. 51, ал.2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

Писменото предложение на представляваната от Вас партия/коалиция относно състава на РИК-Хасково трябва да бъде съобразено с изискванията на Изборния кодекс, а именно:

 

1.  Парламентарно представените партии и коалиции предлагат 13 членове на РИК (за изборни райони до 9 мандата), включително председател, заместник-председатели и секретар (чл. 61, ал.4, т.1 от ИК), при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции (чл. 61, ал. 5 от ИК);

2. Партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по един свой член в РИК, извън броя на членовете по чл. 61, ал.4, т. 1 от ИК (чл.61, ал.6 от ИК);

3. Съотношението между партиите и коалициите в РИК е както следва:

-      Партия „ГЕРБ” – 4 членове;

-      Коалиция „БСП лява България” – 2 членове;

-      Партия „ДПС” – 2 членове;

-      Коалиция „Реформаторски блок” – 1 член;

-      Коалиция „Патриотичен фронт” – 1 член;

-      Коалиция „България без цензура” – 1 член;

-      Политическа партия „Атака” – 1 член;

-      Коалиция „АБВ” – 1 член.

4. Незаетите места за членове на РИК се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите (чл. 61, ал.7 от ИК);

5. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция (чл.61, ал.3 от ИК);

6. За членове на РИК се назначават лица, които са:

6.1.  български граждани;

6.2.  навършили са 18 години;

6.3.  не са поставени под запрещение;

6.4.  не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

6.5. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

6.6.  владеят български език;

6.7. имат висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование;

Изискванията за висше образование по т. 6.7 се доказват с копие от диплом за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше заведение (в случай, че все още няма издадена диплома).

Обстоятелствата по точки 6.1 до 6.6 включително, както и изискванията по чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК се установяват с приложената към поканата декларация.

Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация;

2. Предложение за членове на РИК - 1 бр. таблица (образец)

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на Област Хасково

Повече...

Договор № АСД-04-50/25.11.2016г.

Публикувано на 20.12.2016 10:23


Във връзка с РМС № 17 от 14 януари 2015 г. за неотложни мерки във връзка с миграционния натиск по границата на Република България, ПМС № 55/12 март 2015 г. за реда и условията за възлагането и изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница, неусвоени финансови средства по ПМС № 19/28.01.2016г, ПМС № 40/25.02.2016г, ПМС № 266/20.10.2016г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г., утвърдено от Главния секретар на МС разпределение между областните управители наш вх.№ РД-21-88-(300).16.11.2016г, и на основание чл. 13, ал. 1, т. 18 от Закона за обществени поръчки, се сключи настоящият договор за следното:

Договор № АСД-04-50/25.11.2016г.

Анекс №1

Анекс №2

Повече...

ЗАПОВЕД № РД-13-69/04.08-.2016г.

Публикувано на 05.08.2016 08:37


№ РД-13-69/04.08-.2016г.

 

Хасково, 04.08.2016г.

На основание на чл. 64а, ал.1 и ал.7 от Закона за защита при бедствия

 

 

СЪЗДАВАМ:

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия, при следния поимемен състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ и представляващ - Станислав Дечев - Областен управител на Област Хасково

 

ЧЛЕНОВЕ:

 • Валентин Ангелов - заместник областен управител на Област Хасково
 • Красимир Бончев - главен експерт и Служител по сигурността на информацията в Областна администрация
 • Регионална дирекция ПБЗН - Хасково - Директор комисар Николай Вълчев
 • Областна дирекция на МВР - Хасково - Директор ст. комисар Ангел Цанков
 • ТД „Национална сигурност" Хасково - Директор Павел Несторов
 • Център за спешна медицинска помощ - Хасково - Директор Петя Радева
 • Военно формирование 52740 - Хасково - командир подп. Николай Александров
 • Метеорологична обсерватория Хасково - ръководител Спас Александров
 • Областно пътно управление - Хасково - Директор инж. Радостин Ламбрев
 • "ВиК" ЕООД - Хасково - Управител инж. Тодор Марков
 • РИОСВ - Хасково - Директор Дирекция "Превантивни дейности" - Любомир Дайновски
 • ОД „Земеделие" Хасково - Директор Венелин Асенов
 • „Напоителни системи" ЕАД клон Хасково - Директор инж. Георги Латев
 • ДАМТН регионален отдел "НЯСС-ЮЦБ"Хасково-гл.инспектор инж. Милена Орлова
 • Басейнова Дирекция за управление на водите ИБР - Пловдив - Наталия Маркова
 • Община Хасково - Велин Балкански - заместник кмет
 • Община Димитровград - Руси Вълев - ст. експерт ОМП
 • Община Свиленград - Янчо Андреев - служител по сигурността на информацията
 • Община Харманли - Цонка Малева - гл. секретар
 • Община Симеоновград - Живко Чакъров - заместник кмет
 • Община Любимец - Никола Матанов - ст. експерт ОМП
 • Община Минерални бани - Нуртии Сабри - заместник кмет
 • Община Стамболово - Марем Черибашлъ - заместник кмет.
 • Община Тополовград - Иван Замов - мл. експерт ОМП
 • Община Ивайловград - Цвета Митонова - гл. експерт ОМП
 • Община Маджарово - Георги Зафиров - мл. експерт ОМП

Областният съвет на своето първо заседание да определи и приеме правила за своята работа.

Областният съвет да осъществява възложените му дейности и правомощия от Закона за защиат при бедствия, както и указанията, и насоките дадени от Съвета към МС на територията на Област Хасково.

Заповедта да се сведе до знанието на всички членове от областният съвет за намаляване на риска от бедствия, както и да бъде качена на страницата на Областна администрация -Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково

 

Повече...

ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.

Публикувано на 12.07.2016 13:13


Със Закона за изменение и допълнение на закона публично предлагане на ценни книжа  (ЗППЦК), публикуван в ДВ бр. 42 от 03.06.2016г. се създаде нова разпоредба, съгласно която разпоредбите на Глава шеста „а“ „Разкриване на информация“ от ЗППЦК се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира от Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие в капитала, като в ал. 2 на същата норма са посочени и съответните изключения.

С оглед упражняване на надзорните правомощия на КФН, е необходимо своевременно определяне на кръга от лица, по отношението на които са възникнали горепосочените задължения. Значимостта на обществените отношения, които ще бъдат регулирани посредством разпоредбите на ЗППЦК, изискват предприемане на тези действия, с оглед уведомяване на лицата и ефективно осъществяване на надзор.

В тази връзка и на основание чл. 18, ал.5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) е необходимо своевременно изясняване на лицата, за които са в сила горепосочените разпоредби като възникнало задължение за разкриване на информация пред КФН и пред обществеността, а именно: търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала, които отговарят поне на два от следните критерии, посочени в § 1д, ал. 2 от ДР на ЗППЦК, а именно:

- средна численост на персонала за годината – над 10 човека;

- балансова стойност на активите към 31.12.2015 г.- над 700 000 лв.;

- нетни  приходи от продажба за годината – над 300 000 лв.

Предвид предстоящото разкриване на шестмесечния финансов отчет за 2016г. до 01.08.2016г., е необходимо  данните да бъдат предоставени  незабавно към Комисията на електронен носител, съдържаща идентификация на лицата – наименование и ЕИК по БУЛСТАТ.

 

Повече...

З А П О В Е Д № РД-13-39/28.04.2016г.

Публикувано на 28.04.2016 08:23


З А П О В Е Д

 

 

№ РД-13-39/28.04.2016г.

 

 

 

На основание чл. 32, ал. 1 и във връзка с чл.31, ал. 1, т.9 и т.10 от Закона за администрацията, чл. 64, ал 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и в съответствие с чл.137 от Закона за МВР, с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум вредните последствия и щетите  от  пожари през пожароопасния летен сезон,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

І. КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ:

 

1 . Да обявят със заповед настъпването на „восъчна зрялост“, след уведомление от Областна Дирекция „Земеделие“, и набележат конкретни мерки за предотвратяване на селскостопански и горски пожари и съвместно с кметове на населени места да организират тяхното практическо изпълнение.

2. Да организират провеждането на необходимата противопожарна агитационно - разяснителна  дейност сред населението, с цел повишаване готовността му за предотвратяване и гасене на евентуално възникнали пожари на територията на съответните общини.

З. Да създадат необходимата организация за своевременно оповестяване и подаване на информация в общините и кметствата през пожароопасния сезон.

4. Да организират и проведат съвместно със структурите на РД „ПБЗН" – Хасково  кметски дни, на които да се обсъдят мерки за повишаване на пожарната безопасност на територията на общините .

5. Да се извърши обучение, инструктаж и занятия с изградените в общините доброволни формирования по реда на закона за защита при бедствия.

 

II.КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

 

1. В началото на кампанията по прибиране на реколтата да съберат и изпратят в Районните служби „ПБЗН" информация за вида, количеството и собствеността на селскостопанската техника, намираща се в населеното място;

2. Да запознаят ръководствата на селскостопанските производствени единици и населението с изискванията на настоящата заповед и създадат организация за изпълнението и.

3. Да организират и проведат мероприятия по опазването на селскостопанското имущество и посеви от пожари.

 

ІІІ. РЪКОВОДСТВАТА НА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСИ КООПЕРАЦИИ , СОБСТВЕНИЦИ, НАЕМАТЕЛИ, АРЕНДАТОРИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ:

 

1. Да организират изпълнението на изискванията на Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г., за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

2. Да предоставят в РС "ПБЗН" схеми с разположение на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътища за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници.

З. Да организират и извършат качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване  с противопожарни уреди на селскостопанските машини.

4. Да сформират приемателни комисии от специалисти, за приемане на селскостопанските машини, складове за зърно, зърносушилни и фуражни площадки с участието на служители от органите за "ПБЗН".

5. Да организират извършването на ежедневни прегледи за техническото и противопожарно състояние на машини и съоръжения.

6. При  започване на жътвата :

а) Да осигурят разпарцелиране на масивите на участъци за ежедневна работа. Разпарцелирането се осъществява чрез ожънване на посевите, изнасяне на сламата и заораване на ивица с ширина най-малко 6 метра.

б) Да разжънат, изнесат сламата и заорат ивица с ширина най-малко 6 м. покрай пътищата от републиканската и общинска пътна мрежа, горски насаждения, пчелини, гробищни паркове, газоразпределителни станции, газопроводи, петролопроводи, ел. стълбове, мачтови трафопостове и други.

7. Да осигурят трактор с четирикорпусен плуг за всяка агрегатна група.

8. Да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибира не на реколтата.

9. Да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките и складовете за зърно и на селскостопанската техника, която остава на полето след работа, оборудвани с необходимите съобщителни средства, противопожарни уреди и съоръжения.

10. Да осигурят ограждане на фуражните площадки и сеновалите и изораване на ивици с ширина 5м. от външна страна на оградата.

11. Да осигурят обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения  и средства за пожарогасене .

12. Да поставят на видни места покрай посевите знаци за пожарна безопасност.

13. При сключване на договори, свързани с жътвената кампания, за всеки конкретен случай да се отразяват задълженията по осигуряването на пожарната безопасност.

14.  При оказване на помощ с жътвена и транспортна техника от други региони, да   уведомяват съответните органи на "ПБЗН" за извършване на съответната проверка по обезопасяването й.

15.  Да   изпълняват   указанията   на   органите   на    "ПБЗН" и   им   оказват съдействие при изпълнение на задачи свързани с пожарната безопасност.

 

IV. РЪКОВОДСТВАТА НА ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ СТОПАНСТВА,  ДЪРЖАВНИТЕ ЛОВНИ СТОПАНСТВА И ОБЩИНИ:

 

1. Да разработят за изпълнение конкретни мероприятия по опазване на горския фонд от пожари.

2. През пожароопасния сезон да организират необходимите пожаронаблюдателни постове, оборудвани с ефективни съобщителни средства.

З. Да възстановят съществуващите минерализовани ивици и изпълнят нови такива съгласно утвърдените годишни  планове за защита на горските територии.

4. Да създадат специализирани групи оборудвани с технически и транспортни средства, като създадат стройна организация за оповестяване и използването им .

5. Съвместно с кметовете на населените места да съберат информация за собствениците на житни масиви, разположени покрай горски участъци.

 

V. РЪКОВОДСТВАТА НА ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

 

1. Да извършат проверки на техническото състояние на електропроводите пресичащи житни и горски масиви и провеса на проводниците.

2. Да почистят трасетата на линиите и охранителните зони пресичащи горски масиви от храсти, изсъхнала трева и вършина .

 

VI. РЪКОВОДСТВАТА НА Ж.П. И ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ:

 

1. Да почистят сервитутните ивици покрай ж.п. линиите и пътищата от тревна  растителност и други горими материали.

2. Да извършат обучение и инструктаж на работниците и служителите , работещи покрай ж.п. и пътни артерии, за недопускане на пожари.

 

VII. ПОДЕЛЕНИЕ  52740

 

Да оказва съдействие на  поделения на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" при потушаването на горски и полски пожари на територията на Хасковска област, по искане на Областния управител.

Ръководителите на оперативните действия, при изпълнение на правомощията им по   ликвидиране на пожари да предприемат административно-наказателни мерки към ръководители на държавни органи, организации,   юридически  лица   и   граждани   отказали   съдействие   или   не изпълнили разпорежданията им.

При неизпълнение длъжностните лица носят административно-наказателна отговорност по  ЗАНН и ЗМВР.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на:

- Валентин Ангелов – заместник областен управител на област Хасково;

- Кметовете на общини;

- Регионална Дирекция „ ПБЗН " ;

- Районните служби  " ПБЗН ";

Настоящата Заповед да се сведе до знание и за изпълнение от Кметовете на Общини и съответните длъжностни лица.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на Областна администрация Хасково.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково

Повече...

З А П О В Е Д № ОМП-02-2/25.04.2016г.

Публикувано на 25.04.2016 11:00


З А П О В Е Д

 

 

№ ОМП-02-2/25.04.2016г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл.137, ал.1 от Закона за горите и във връзка с постъпило в Областна администрация предложение изх. № 2435/20.04.2016г. наш вх. № ПБ-06-2/22.04.2016г. на директора на Регионална дирекция по горите Кърджали, с цел създаване на ефективна организация за осигуряване пожарната безопасност,предотвратяване, откриване,ограничаване и ликвидиране на горски пожари в горските територии,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии времето от 25.04.2016 година до 15.11.2016 година.
2. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.
3. През този период държавните горски стопанства /ДГС/, държавно ловно стопанство /ДЛС/Тополовград, Общините и юридическите лица собственици на гори да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал относно повишената пожарна опасност.
4. Директорите на ТП ДГС/ДЛС, Общините собственици на гори, съгласувано с Районните служби /РС/ „Пожарна безопасност и защита на населението" /ПБЗН/, да обозначат трайно на терена и информират населението на определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност/1-ви клас/.
5. ТП ДГС/ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори, да продължат изпълнението на годишните оперативни планове за опазване на горите от пожари и да изпълняват при необходимост плановете за действие при гасене на горски пожари.
6. Регионалната дирекция по горите Кърджали /РДГ/ да продължи изпълнението на регионалната си програма за опазване на горите от пожари и съвместно с РД ПБЗН- Хасково да осъществят контрол по изпълнението на годишните оперативни планове, както и по представените планове за действие при възникване на горски пожари на ТП ДГС/ ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори.
7. Особено внимание да се обърне на:
7.1 Направа на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици. Всички големи комплекси от иглолистни култури и насаждения да се разделят с лесокултурни прегради.
7.2 Контрола по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.
7.3 Почистването на сухите треви покрай ж. п. линии, пътища и линейни съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от I-ви клас на пожарна опасност.
7.4 Осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.
7.5 Сформирането и оборудването на специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на пожар в ТП ДГС/ДЛС и Общините собственици на гори.
7.6 Готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.
8. За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в ТП ДГС/ДЛС, Общини и РДГ-Кърджали.
9. Да се изготви схема за оповестяване на всички нива, като при възникване на пожар в горските територии ТП ДГС/ДЛС, Общини и РДГ незабавно да предават информацията до момента, съгласно утвърдената схема.
10. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар наличната за него информация да се въвежда в информационната система на ИАГ от оторизираните за това служители в ДГС/ДЛС, Общини и РДГ.
11. Общините - собственици на гори, да изпълнят предвидените противопожарни мероприятия в техните имоти.
12. Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи.
13. Кметовете на общините да информират местното население за задълженията и мерките по защита на горските територии и го оповестяват своевременно, да създадат организация за участието на населението и създадените по смисъла на Закона за защита при бедствия, доброволни формирования при гасенето на пожари в горски и земеделски земи.
Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до ОД „Земеделие", директора на РДГ Кърджали, директорите на ТП ДГС, ТП ДЛС, РД ПБЗН Хасково, ОПУ Хасково, Поделение „ЖПС" към ДП НК ЖПИ, председателя на УС на „ЕVN - България Електроразпределение" АД - Пловдив и кметовете на общини в област Хасково.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за горите настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на Областна администрация Хасково, на РДГ Кърджали и Изпълнителна агенция по горите.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Валентин Ангелов – заместник областен управител на област Хасково.

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Областен управител на област Хасково

Повече...

Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите

Публикувано на 15.03.2016 07:33


Съгласно разпоредбите на чл.83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризация на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция на горите списък на имотите по землища на населени места.

Списък

Повече...