З А П О В Е Д № РД-13-39/28.04.2016г.

Published on 28.04.2016 08:23


З А П О В Е Д

 

 

№ РД-13-39/28.04.2016г.

 

 

 

На основание чл. 32, ал. 1 и във връзка с чл.31, ал. 1, т.9 и т.10 от Закона за администрацията, чл. 64, ал 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и в съответствие с чл.137 от Закона за МВР, с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум вредните последствия и щетите  от  пожари през пожароопасния летен сезон,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

І. КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ:

 

1 . Да обявят със заповед настъпването на „восъчна зрялост“, след уведомление от Областна Дирекция „Земеделие“, и набележат конкретни мерки за предотвратяване на селскостопански и горски пожари и съвместно с кметове на населени места да организират тяхното практическо изпълнение.

2. Да организират провеждането на необходимата противопожарна агитационно - разяснителна  дейност сред населението, с цел повишаване готовността му за предотвратяване и гасене на евентуално възникнали пожари на територията на съответните общини.

З. Да създадат необходимата организация за своевременно оповестяване и подаване на информация в общините и кметствата през пожароопасния сезон.

4. Да организират и проведат съвместно със структурите на РД „ПБЗН" – Хасково  кметски дни, на които да се обсъдят мерки за повишаване на пожарната безопасност на територията на общините .

5. Да се извърши обучение, инструктаж и занятия с изградените в общините доброволни формирования по реда на закона за защита при бедствия.

 

II.КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

 

1. В началото на кампанията по прибиране на реколтата да съберат и изпратят в Районните служби „ПБЗН" информация за вида, количеството и собствеността на селскостопанската техника, намираща се в населеното място;

2. Да запознаят ръководствата на селскостопанските производствени единици и населението с изискванията на настоящата заповед и създадат организация за изпълнението и.

3. Да организират и проведат мероприятия по опазването на селскостопанското имущество и посеви от пожари.

 

ІІІ. РЪКОВОДСТВАТА НА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСИ КООПЕРАЦИИ , СОБСТВЕНИЦИ, НАЕМАТЕЛИ, АРЕНДАТОРИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ:

 

1. Да организират изпълнението на изискванията на Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г., за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

2. Да предоставят в РС "ПБЗН" схеми с разположение на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътища за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници.

З. Да организират и извършат качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване  с противопожарни уреди на селскостопанските машини.

4. Да сформират приемателни комисии от специалисти, за приемане на селскостопанските машини, складове за зърно, зърносушилни и фуражни площадки с участието на служители от органите за "ПБЗН".

5. Да организират извършването на ежедневни прегледи за техническото и противопожарно състояние на машини и съоръжения.

6. При  започване на жътвата :

а) Да осигурят разпарцелиране на масивите на участъци за ежедневна работа. Разпарцелирането се осъществява чрез ожънване на посевите, изнасяне на сламата и заораване на ивица с ширина най-малко 6 метра.

б) Да разжънат, изнесат сламата и заорат ивица с ширина най-малко 6 м. покрай пътищата от републиканската и общинска пътна мрежа, горски насаждения, пчелини, гробищни паркове, газоразпределителни станции, газопроводи, петролопроводи, ел. стълбове, мачтови трафопостове и други.

7. Да осигурят трактор с четирикорпусен плуг за всяка агрегатна група.

8. Да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибира не на реколтата.

9. Да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките и складовете за зърно и на селскостопанската техника, която остава на полето след работа, оборудвани с необходимите съобщителни средства, противопожарни уреди и съоръжения.

10. Да осигурят ограждане на фуражните площадки и сеновалите и изораване на ивици с ширина 5м. от външна страна на оградата.

11. Да осигурят обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения  и средства за пожарогасене .

12. Да поставят на видни места покрай посевите знаци за пожарна безопасност.

13. При сключване на договори, свързани с жътвената кампания, за всеки конкретен случай да се отразяват задълженията по осигуряването на пожарната безопасност.

14.  При оказване на помощ с жътвена и транспортна техника от други региони, да   уведомяват съответните органи на "ПБЗН" за извършване на съответната проверка по обезопасяването й.

15.  Да   изпълняват   указанията   на   органите   на    "ПБЗН" и   им   оказват съдействие при изпълнение на задачи свързани с пожарната безопасност.

 

IV. РЪКОВОДСТВАТА НА ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ СТОПАНСТВА,  ДЪРЖАВНИТЕ ЛОВНИ СТОПАНСТВА И ОБЩИНИ:

 

1. Да разработят за изпълнение конкретни мероприятия по опазване на горския фонд от пожари.

2. През пожароопасния сезон да организират необходимите пожаронаблюдателни постове, оборудвани с ефективни съобщителни средства.

З. Да възстановят съществуващите минерализовани ивици и изпълнят нови такива съгласно утвърдените годишни  планове за защита на горските територии.

4. Да създадат специализирани групи оборудвани с технически и транспортни средства, като създадат стройна организация за оповестяване и използването им .

5. Съвместно с кметовете на населените места да съберат информация за собствениците на житни масиви, разположени покрай горски участъци.

 

V. РЪКОВОДСТВАТА НА ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

 

1. Да извършат проверки на техническото състояние на електропроводите пресичащи житни и горски масиви и провеса на проводниците.

2. Да почистят трасетата на линиите и охранителните зони пресичащи горски масиви от храсти, изсъхнала трева и вършина .

 

VI. РЪКОВОДСТВАТА НА Ж.П. И ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ:

 

1. Да почистят сервитутните ивици покрай ж.п. линиите и пътищата от тревна  растителност и други горими материали.

2. Да извършат обучение и инструктаж на работниците и служителите , работещи покрай ж.п. и пътни артерии, за недопускане на пожари.

 

VII. ПОДЕЛЕНИЕ  52740

 

Да оказва съдействие на  поделения на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" при потушаването на горски и полски пожари на територията на Хасковска област, по искане на Областния управител.

Ръководителите на оперативните действия, при изпълнение на правомощията им по   ликвидиране на пожари да предприемат административно-наказателни мерки към ръководители на държавни органи, организации,   юридически  лица   и   граждани   отказали   съдействие   или   не изпълнили разпорежданията им.

При неизпълнение длъжностните лица носят административно-наказателна отговорност по  ЗАНН и ЗМВР.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на:

- Валентин Ангелов – заместник областен управител на област Хасково;

- Кметовете на общини;

- Регионална Дирекция „ ПБЗН " ;

- Районните служби  " ПБЗН ";

Настоящата Заповед да се сведе до знание и за изпълнение от Кметовете на Общини и съответните длъжностни лица.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на Областна администрация Хасково.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково

Read more

З А П О В Е Д № ОМП-02-2/25.04.2016г.

Published on 25.04.2016 11:00


З А П О В Е Д

 

 

№ ОМП-02-2/25.04.2016г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл.137, ал.1 от Закона за горите и във връзка с постъпило в Областна администрация предложение изх. № 2435/20.04.2016г. наш вх. № ПБ-06-2/22.04.2016г. на директора на Регионална дирекция по горите Кърджали, с цел създаване на ефективна организация за осигуряване пожарната безопасност,предотвратяване, откриване,ограничаване и ликвидиране на горски пожари в горските територии,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии времето от 25.04.2016 година до 15.11.2016 година.
2. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.
3. През този период държавните горски стопанства /ДГС/, държавно ловно стопанство /ДЛС/Тополовград, Общините и юридическите лица собственици на гори да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал относно повишената пожарна опасност.
4. Директорите на ТП ДГС/ДЛС, Общините собственици на гори, съгласувано с Районните служби /РС/ „Пожарна безопасност и защита на населението" /ПБЗН/, да обозначат трайно на терена и информират населението на определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност/1-ви клас/.
5. ТП ДГС/ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори, да продължат изпълнението на годишните оперативни планове за опазване на горите от пожари и да изпълняват при необходимост плановете за действие при гасене на горски пожари.
6. Регионалната дирекция по горите Кърджали /РДГ/ да продължи изпълнението на регионалната си програма за опазване на горите от пожари и съвместно с РД ПБЗН- Хасково да осъществят контрол по изпълнението на годишните оперативни планове, както и по представените планове за действие при възникване на горски пожари на ТП ДГС/ ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори.
7. Особено внимание да се обърне на:
7.1 Направа на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици. Всички големи комплекси от иглолистни култури и насаждения да се разделят с лесокултурни прегради.
7.2 Контрола по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.
7.3 Почистването на сухите треви покрай ж. п. линии, пътища и линейни съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от I-ви клас на пожарна опасност.
7.4 Осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.
7.5 Сформирането и оборудването на специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на пожар в ТП ДГС/ДЛС и Общините собственици на гори.
7.6 Готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.
8. За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в ТП ДГС/ДЛС, Общини и РДГ-Кърджали.
9. Да се изготви схема за оповестяване на всички нива, като при възникване на пожар в горските територии ТП ДГС/ДЛС, Общини и РДГ незабавно да предават информацията до момента, съгласно утвърдената схема.
10. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар наличната за него информация да се въвежда в информационната система на ИАГ от оторизираните за това служители в ДГС/ДЛС, Общини и РДГ.
11. Общините - собственици на гори, да изпълнят предвидените противопожарни мероприятия в техните имоти.
12. Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи.
13. Кметовете на общините да информират местното население за задълженията и мерките по защита на горските територии и го оповестяват своевременно, да създадат организация за участието на населението и създадените по смисъла на Закона за защита при бедствия, доброволни формирования при гасенето на пожари в горски и земеделски земи.
Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до ОД „Земеделие", директора на РДГ Кърджали, директорите на ТП ДГС, ТП ДЛС, РД ПБЗН Хасково, ОПУ Хасково, Поделение „ЖПС" към ДП НК ЖПИ, председателя на УС на „ЕVN - България Електроразпределение" АД - Пловдив и кметовете на общини в област Хасково.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за горите настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на Областна администрация Хасково, на РДГ Кърджали и Изпълнителна агенция по горите.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Валентин Ангелов – заместник областен управител на област Хасково.

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Областен управител на област Хасково

Read more

Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите

Published on 15.03.2016 07:33


Съгласно разпоредбите на чл.83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризация на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция на горите списък на имотите по землища на населени места.

Списък

Read more

Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”

Published on 14.03.2016 08:02


ДО:

КМЕТОВЕТЕ

И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ НА:

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Относно: Позиция и мандат за провеждане на редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково” на 14.04.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В качеството ми на председател на асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД – гр.Хасково и на основание чл.9, ал2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, свиквам редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”, което ще се проведе на 14.04.2016 г., четвъртък, от 13,00 часа в сградата на Областна администрация Хасково при следния дневен ред:

 1. Приемане на отчет за дейността на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково” за 2015 г.
 2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково” за 2015 г.
 3. Приемане на бюджет на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково” за 2016 г.
 4. Вземане на решение за одобраване на текста на проекта на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по реда на чл.198 п, ал.1, предложение първо от Закона за водите, съгласно решение на общото събрание на асоциацията по ВиК от 22.12.2015г. и подписването на договора със съществуващия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково, действащ на обособената територия на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”;
 5. Други,

Писмените материали свързани с дневния ред, ще бъдет изпратени не по-късно от три седмици преди деня на провеждане на общото събрание, съгласно чл.10, ал 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.

Съгласно чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, следва кметът да е представителя на общината в общото събрание на Асоциацията по ВиК, а при невъзможност общинският съвет определя друг представител, на когото дава мандат. Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.

Поканвам членовете на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково” на среща с представители на МРРБ по въпросите за консолидацията във ВиК сектора, която ще се състои на 29.03.2016 г., вторник, от 13,00 ч. в сградата на Областна администрация Хасково, зала „Марица”. Предварително можете да изпращате въпроси до 24.03.2016г. на електронната поща на Областна администрация Хасково oblast@hs.government.bg.

 

С уважение,

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково

Read more

Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”

Published on 14.03.2016 07:57


ДО

Г-ЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГР. СОФИЯ, УЛ. „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” № 17-19

Г-ЖА ИВЕЛИНА  ВАСИЛЕВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА” № 22

 

Относно: Позиция и мандат за провеждане на редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково” на 14.04.2016 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАВЛОВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВАСИЛЕВА,

В качеството ми на председател на асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД – гр.Хасково и на основание чл.9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, свиквам редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”, което ще се проведе на 14.04.2016 г., четвъртък, от 13,00 часа в сградата на Областна администрация Хасково при следния дневен ред:

 1. Приемане на отчет за дейността на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково” за 2015 г.
 2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково” за 2015 г.
 3. Приемане на бюджет на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково” за 2016 г.
 4. Вземане на решение за одобраване на текста на проекта на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по реда на чл.198 п, ал.1, предложение първо от Закона за водите, съгласно решение на общото събрание на асоциацията по ВиК от 22.12.2015г. и подписването на договора със съществуващия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково, действащ на обособената територия на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”;
 5. Други,

Писмените материали свързани с дневния ред, ще бъдет изпратени не по-късно от три седмици преди деня на провеждане на общото събрание, съгласно чл.10, ал 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.

В съответствие с Вашите компетенции, моля да получа мандат за провеждане на заседанието и позицията на държавата по предложения дневен ред.

 

С уважение,

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково

Read more

З А П О В Е Д № ДС-07-2/ 22.02.2016г.

Published on 25.02.2016 14:29


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

 

З А П О В Е Д

 

№  ДС-07-2

Хасково  22.02.2016г.

 

В Областна администрация Хасково е постъпило заявление вх.№ ДС-16-1/20.01.2016г. и писмо вх.№ ДС-16-1-[1]/16.02.2016г. до Областен управител на област Хасково от „КАБЕЛ САТ” ЕООД ЕИК: 126655925, гр.Хасково, бул.”България” № 170, партер, представлявано от Ванка Тодорова Петева с искане на основание чл.124а, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.150 от ЗУТ да бъде разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива на територията на община Хасково и община Стамболово за строеж: „Оптични кабелни трасета по етапи в участъците: с.Въгларово – с.Тракиец – с.Текето – с.Конуш – с.Войводово – с.Орлово – с.Мандра – с.Големанци – с.Манастир – с.Малево – с. Стамболийски – с.Динево – с.Книжовник - с.Корен – с.Криво поле в община Хасково; с.Жълти бряг – с.Царева поляна в община Стамболово” с приложени към заявлението: задание за изготвяне на ПУП -  парцеларен план, придружено с опорен план; данни за предоставяни мрежи и/или услуги от публичния регистър на Комисия за регулиране на съобщенията;  писмо с изх.№ ПД-61/12.02.2016 г. на РИОСВ Хасково, съгласно чл.125, ал.7 от ЗУТ. С проектната разработка се предвижда изграждане на нова инфраструктура за обслужване на посочените селища с интерактивни дейности и услуги, с изграждането по етапи на кабелно трасе за развитие на далекосъобщителна кабелна мрежа – оптичен кабел.

С оглед гореизложените мотиви и на основание чл.124а, ал.3 и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.150, ал.2 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М

Заявителят „КАБЕЛ САТ” ЕООД да възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива в следния обхват:

1 Подробен устройствен план –парцеларен план за изграждане на оптични кабелни трасета по етапи в участъците: с.Въгларово – с.Тракиец – с.Текето – с.Конуш – с.Войводово – с.Орлово – с.Мандра – с.Големанци – с.Манастир – с.Малево – с. Стамболийски – с.Динево – с.Книжовник - с.Корен – с.Криво поле в община Хасково; с.Жълти бряг – с.Царева поляна в община Стамболово.

2. Работен проект за строеж: строеж: „Оптични кабелни трасета по етапи в участъците: с.Въгларово – с.Тракиец – с.Текето – с.Конуш – с.Войводово – с.Орлово – с.Мандра – с.Големанци – с.Манастир – с.Малево – с. Стамболийски – с.Динево – с.Книжовник - с.Корен – с.Криво поле в община Хасково; с.Жълти бряг – с.Царева поляна в община Стамболово”. Проектът да се изработи съгласно одобрените със заданието параметри.

Проектът да се изработи от правоспособни технически лица.

Проектът да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове на МРРБ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Закона за електронните съобщения, Закона за опазване на околната среда, Закона за пътищата, както и други нормативни актове, касаещи изработката на комплексния проект.

Проектите на ПУП- Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура,  както следва да бъдат внесени за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията на основание чл.128,ал.12 от ЗУТ и одобрени по реда на чл.129, ал.3 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.3 от ЗУТ, заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Хасково и да се изпрати на Община Хасково и Община Стамболово за разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково

Read more

Заповед № ДС-07-1/09.12.2015г.

Published on 14.12.2015 10:15


Заповед № ДС-07-1/09.12.2015г. за проект "Оптично кабелно трасе на "БУЛСАТКОМ" ЕАД на територията на Област Хасково в участък гр. Хасково-с. Жълти бряг"

Read more

З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-3/26.08.2015г.

Published on 26.08.2015 09:53


З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ ОКД-02-К-03-3/26.08.2015г.

 

 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 126, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, във връзка със Заповед № РД11-1054//22.06.2015г. и заповед № РД-11-1388/20.08.2015г. на Изпълнителния директор на БАБХ и в допълнение към моя заповед № ОКД-02-К-03-2/29.06.2015г. във връзка с констатирано огнище на болестта Заразен нодуларун дерматит и усложняване на обстановката в област Одрин, Република Турция.

 

 

НАРЕЖДАМ:

1. Забранявам провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни на територията на Област Хасково.

2. Да се засилят мерките за биосигурност в обектите за едри преживни животни на територията на Област Хасково.

3. Забранява се предвижването на едри и дребни преживни животни на територията на Област Хасково.

4. Органите на ОДБХ гр. Хасково и органите на МВР да организират съвместно контрола върху забраната за търговия и предвижване на едри преживни животни.

5.  Директорът на ОДБХ гр. Хасково да информира кметовете на населените места в Област Хасково, както и лицата, отглеждащи едрите преживни животни за клиниката на заразен нодуларун дерматит, спазването на мерките за биосигурност в обектите за едри преживни и задължението им при съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар.

6. Директорът на ОДБХ гр. Хасково да организира запознаване на фермерите в населените места в Област Хасково с начините на извършване на дезинсекция, както и с подходящите инсектициди.

7. Кметовете на населените места да оказват съдействие на ветеринарните органи при провеждане на мероприятията.

Заповедта да се сведе до знанието на кметовете на общини, ОДБХ - Хасково и всички членове на Областна епизоотична комисия.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Красимир Бончев – главен експерт в дирекция АПОФУС на Областна администрация Хасково.

 

 

ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ

Областен управител на област Хасково

 

Read more

Договор № АСД-04-32/20.07.2015г.

Published on 20.07.2015 10:51


Във връзка с РМС № 17 от 14.01.2015г. за неотложни мерки във връзка с миграционния натиск по границата на Република България, ПМС №55 от 12.03.2015г. за реда и условията за възлагането и изграждането на временно възпрепядстващо съоражение по българо-турската граница, ПМС № 154 от 19.06.2015г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфериза 2015г. и на основание чл.12, ал. 1, т. 18 от Закона за обществени поръчки се сключи настоящия договор:

Договор № АСД-04-32/20.07.2015г.

Анекс №1

Анекс №2

Анекс №3

Read more

Договор № АСД-04-31/16.07.2015г.

Published on 17.07.2015 08:51


Във връзка с РМС № 17 от 14.01.2015г. за неотложни мерки във връзка с миграционния натиск по границата на Република България, ПМС №55 от 12.03.2015г. за реда и условията за възлагането и изграждането на временно възпрепядстващо съоражение по българо-турската граница, ПМС № 154 от 19.06.2015г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфериза 2015г. и на основание чл.12, ал. 1, т. 18 от Закона за обществени поръчки се сключи настоящия договор:

Договор № АСД-04-31/16.07.2015г.

Анекс №1

Read more

З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-2/29.06.2015г.

Published on 01.07.2015 12:41


З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ ОКД-02-К-03-2/29.06.2015г.

 

 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 126, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, във връзка със Заповед № РД11-1054//22.06.2015г. на Изпълнителния директор на БАБХ във връзка с констатирано огнище на болестта Заразен нодуларун дерматит в област Одрин, Република Турция.

 

 

НАРЕЖДАМ:

1. Незабавно да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии, на които да се  запознаят членовете с епизоотичната обстановка и да се набележат конкретни мерки за предотвратяване проникването на болестта на територията на съответните общини и до 08.07.2015.г. да уведомят писмено областния управител за изпълнение на набелязаните мерки.

2. Кметовете на населените места в област Хасково да извършат преброяване на всички едри преживни животни и да предоставят списъците на Директора на ОДБХ гр. Хасково.

3. Забранявам провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни на територията на общините, граничещи с Република Турция и Република Гърция.

4. Да се засили контрола по придвижването на животните и мерките за биосигурносг в обектите за едри преживни животни.

5. Директорът на ОДБХ гр. Хасково да организира незабавно извършване на ежеседмични клинични прегледи за заразен нодуларун дерматит на едрите преживни животни, отглеждани в общините, граничещи с Република Турция и Република Гърция.

6. Органите на ОДБХ гр. Хасково и органите на МВР да организират съвместно контрола върху търговията  и движението на едри преживни животни. Същите да се извършват само на идентифицирани животни, придружени с ветеринарно-медицински документи.

7.  Директорът на ОДБХ гр. Хасково да информира кметовете на населените места граничещи с  Република Турция и Република Гърция, както и лицата, отглеждащи едрите преживни животни за клиниката на заразен нодуларун дерматит, спазването на мерките за биосигурност в обектите за едри преживни и задължението им при съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар.

8. Директорът на ОДБХ гр. Хасково да организира запознаване на фермерите в населените места в общините, граничещи с Република Турция и Република Гърция с начините на извършване на дезинсекция, както и с подходящите инсектициди.

9. Директорът на ОДБХ гр. Хасково да приведе в готовност наличната дезинфекционна техника.

10. Кметовете на населените места да оказват съдействие на ветеринарните органи при провеждане на мероприятията.

Заповедта да се сведе до знанието на кметовете на общини, ОДБХ - Хасково и всички членове на Областна епизоотична комисия.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Красимир Бончев – главен експерт в дирекция АПОФУС на Областна администрация Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

За Областен управител на област Хасково

(съгл. Зап.№ЧР-04-2/26.06.2015г)

Read more

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Published on 26.06.2015 06:54


Администрацията на Министерския съвет, отдел „Административна и регионална координация", изпълнява проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация - гаранция за прозрачност и ефективност", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, регистрационен номер К 12-11-1/26.02.2013г.
Основната цел на проекта е осигуряване на публичност, наблюдение и контрол върху организацията и дейността на държавната администрация за постигане на ефективност в нейната работа.
Интегрираната информационна система ще позволи унифициране на информацията, която ще се въвежда еднократно и ще може да се използва многократно, като се поддържа и обновява с минимален разход на ресурси при гарантирана актуалност.
Системата ще осигури пълна интеграция между създаваните от 1999г. досега самостоятелно функциониращи, интернет базирани системи за нуждите на централните органи на изпълнителната власт, областните и общинските администрации. Към момента, въвеждането на данни става поотделно и необвързано в три системи: Административен регистър (АР), Система за самооценка на административното обслужване (ССАО) и Информационна система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията (ИСПОДСА). По проекта е предвидено те да бъдат усъвършенствани, съобразно актуалното ниво на развитие на информационно - комуникационните технологии и да бъдат обединени в единна обща система, наречена ИИСДА. Тя ще работи и във взаимодействие с Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА).
Целева група на Проекта са всички централни администрации на изпълнителната власт, областните и общинските администрации.
Проектът предвижда провеждане на Информационна кампания за необходимостта от навременно и точно поддържане на информацията в ИИСДА.
Част от тази кампания е разработването и разпространението на 10 броя уеб базирани бюлетини за популяризиране на Проекта и предоставяне на актуална информация на администрациите за процеса по изграждане и функциониране на ИИСДА. С това се цели мотивиране на служителите в администрациите и тяхното информиране за ползите от поддържането на актуална и пълна информация в системата.

Тук можете да се запознаете и да следите публикуваните Информационни бюлетини за популяризиране на проекта:

Уеб базиран бюлетин по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност” – първи брой.

Уеб базиран бюлетин по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност” – втори брой.

Уеб базиран бюлетин по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност” – трети брой.

Уеб базиран бюлетин по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност” – четвърти брой.

Уеб базиран бюлетин по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност” – 5-и брой.

Уеб базиран бюлетин по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност” –  брой №6

Уеб базиран бюлетин по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност” –  брой №8

Уеб базиран бюлетин по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност” –  брой №9

Read more

З А П О В Е Д № РД-13-29/26.05.2015г.

Published on 28.05.2015 05:05


З А П О В Е Д

№ РД-13-29/26.05.2015г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл.137, ал.1 от Закона за горите и във връзка с постъпило в Областна администрация предложение изх. № 2052/18.05.2015г. на директора на Регионална дирекция по горите Кърджали, с цел създаване на ефективна организация за осигуряване пожарната безопасност,предотвратяване, откриване,ограничаване и ликвидиране на горски пожари в горските територии,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии времето от 26.05.2015 година до 31.10.2015 година.
 2. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

3. През този период държавните горски стопанства /ДГС/, държавно ловно стопанство
/ДПС/Тополовград, Общините и юридическите лица собственици на гори да поддържат
постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал относно повишената
пожарна опасност.

4.  Директорите на ТП ДГС/ДЛС, Общините собственици на гори, съгласувано с Районните служби /РС/ „Пожарна безопасност и спасяване" /ПБЗН/, да обозначат трайно на терена и информират населението на определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност/1-ви клас/.

5.  ТП ДГС/ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори, да продължат изпълнението на годишните оперативни планове за опазване на горите от пожари и да изпълняват при необходимост плановете за действие при гасене на горски пожари.

6.  Регионалната дирекция по горите Кърджали /РДГ/ да продължи изпълнението на регионалната си програма за опазване на горите от пожари и съвместно с РД ПБЗН-Хасково да осъществят контрол по изпълнението на годишните оперативни планове, както и по представените планове за действие при възникване на горски пожари на ТП ДГС/ ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори.

7.  Особено внимание да се обърне на:

7.1 Направа на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици. Всички големи комплекси от иглолистни култури и насаждения да се разделят с лесокултурни прегради.

7.2 Контрола по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.

7.3    Почистването на сухите треви покрай ж. п, линии, пътища и линейни съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от I-ви клас на пожарна опасност.

7.4    Осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.

 

7.5    Сформирането и оборудването на специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на пожар в ТП ДГС/ДЛС и Общините собственици на гори.

7.6    Готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.

 

 1. За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в ТП ДГС/ДЛС, Общини и РДГ-Кърджали.
 2. Да се изготви схема за оповестяване на всички нива, като при възникване на пожар в горските територии ТП ДГС/ДЛС, Общини и РДГ незабавно да предават информацията до момента, съгласно утвърдената схема.

 

10. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар наличната за него информация да се въвежда в информационната система на ИАГ от оторизираните за това служители в ДГС/ДЛС, Общини и РДГ.

11. Общините - собственици на гори, да изпълнят предвидените противопожарни мероприятия в техните имоти.

12. Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи.

13. Кметовете на общините да информират местното население за задълженията и мерките по защита на горските територии и го оповестяват своевременно, да създадат организация за участието на населението и създадените по смисъла на Закона за защита при бедствия, доброволни формирования при гасенето на пожари в горски и земеделски земи.

 

Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до ОД „Земеделие", директора на РДГ Кърджали, директорите на ТП ДГС, ТП ДЛС, РД ПБЗН Хасково, ОПУ Хасково, Поделение „ЖПС" към ДП НК ЖПИ, председателя на УС на „ЕVN - България Електроразпределение" АД - Пловдив и кметовете на общини в област Хасково.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за горите настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на областна администрация Хасково, на РДГ Кърджали и Изпълнителна агенция по горите.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Станислав Дечев – заместник областен управител на област Хасково.

 

 

ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ

Областен управител на област Хасково

Read more

Предстоящи извънредни общи събрания на „Асоциация по ВиК Хасково” и „Асоциация по ВиК Димитровград”

Published on 09.04.2015 06:41


Извънредни общи събрания на „Асоциация по ВиК Хасково” и „Асоциация по ВиК Димитровград”, ще се проведат на 14.05.2015г., четвъртък, съответно от 10,30 часа и 14,00 часа в сградата на Областна администрация Хасково със същия дневен ред от проведените на 10.03.2015г. и 11.03.2015г. редовни общи събрания.

Писмата - покани за извънредното общо събрание на „Асоциация по ВиК Хасково”

Писмата - покани за извънредното общо събрание на  „Асоциация по ВиК Димитровград”

Read more

Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите

Published on 30.03.2015 11:26


Съгласно разпоредбите на чл.83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризация на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция на горите списък на имотите по землища на населени места.

Списък

Read more