Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите

Published on 22.07.2014 12:17


Съгласно разпоредбите на чл.83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризация на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция па горите списък на имотите по землища на населени места.

Списък на имотите

Read more

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/

Published on 03.06.2014 12:02


Съобщение № АСД-06-80/02.06.2014г. на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/

Read more

Заповед РД-13-85/02.06.2014г.

Published on 02.06.2014 08:51


Заповед №РД-13-85/02.06.2014г. относно повишаване на пожарната безопасност на територията на област Хасково.

Read more

Заповед №ДС-06-24

Published on 29.05.2014 07:10


Заповед №ДС-06-24 за определяне на наемател

Read more

ЗАПОВЕД №ОМП-02-4/23.05.2014г.

Published on 27.05.2014 10:07


ЗАПОВЕД №ОМП-02-4/23.05.2014г. за определяне на пожароопасен сезон в горските територии от 01.06.2014 година до 31.10.2014 година.

Read more

З А П О В Е Д № РД-13-68/14.04.2014г.

Published on 25.04.2014 09:42


З А П О В Е Д № РД-13-68/14.04.2014г.

ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия за повишаване на пожарната безопасност на територията на Област Хасково.

Read more

Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”

Published on 08.04.2014 10:32


 

Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”

Ръководител на програмата: Доц. Елеонора Милева, доктор

Професионална квалификация Магистър по младежки дейности и спорт
Област на висшето образование 1.0. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание
Форма на обучение Редовна и задочна
Продължителност на програмата 2 семестъра (60 кредита)

Подробна информация може да намерите Тук

Read more

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

Published on 23.10.2013 12:21


СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Вр.И.Д. Областeн управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издаден административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед №РД-13-94 от 13.06.2013год., с която се отказва да се  удовлетвори, като недопустимо искането за обезщетение, по преписка с вх. №АК-04-02-1387 от 07.09.2010 год., подадена от Иван Христов Тодоров от гр. Хасково, в качеството му на лично репресирано лице.

Настоящото съобщение да се обяви на интернет страницата на Областна администрация - Хасково с адрес: www.hs.gavernment.bg и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация-Хасково.

КАДИР ИСОВ

Вр.И.Д. Областен управител на Област – Хасково

Read more

ЗАПОВЕД №РД-13-99/26.06.2013г.

Published on 26.06.2013 06:46


ЗАПОВЕД № РД-13-99/26.06.2013г.

 

На основание чл.32, ал.1 и чл.31, ал.1, т.9 и т.10 от Закона за администрацията, чл.64, ал.1, т.6 от Закона за защита при бедствия и в съответствие с чл.127 "ж-к" от правилника за приложение на Закона за МВР, с цел подобряване на превантивна дейност и намаляване до минимум вредните последствия и щетите от пожари през пожароопасния сезон

Read more

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

Published on 29.05.2013 11:03


 

28.05.2013г.

гр.Хасково

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Вр.ИД Областeн управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издаден административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед № РД-13-62/02.04.2013г., с която се отказва обезщетение по преписка с вх.№ РД-07-3151/29.11.2011г. подадена от Величка Христова Мотолова от гр.Стара Загора, ул.Цар Иван Шишман №87, ет.2, ап.4, като наследник на репресираното лице Христо Гочев Дойчев Гочев.

 

Настоящото съобщение да се обяви на интернет страницата на Областна администрация -Хасково с адрес: www.hs.gavernment.bg и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация-Хасково.

НИКОЛАЙ НАНЕВ

Вр.ИД Областен управител на Област – Хасково

 

Read more

ЗАПОВЕД № ОМП-02-3/15.05.2013г.

Published on 15.05.2013 11:01


РЕПУБЛИКА    БЪЛГАРИЯ

 

ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ   НА   ОБЛАСТ   ХАСКОВОЗАПОВЕД№ ОМП-02-3/15.05.2013г.


На основание чл. 32. ал. 1 от Закона за адмикистрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите и във връзка с постъпило в Областна администрация предложение изх. №1760/08.05.2013 г. на директора на Регионална дирекция по горите Кърджали, с цел създаване на ефективна организация за осигуряване пожарната безопасност, предотвратяване, откриване, ограничаване и ликвидиране на горски пожари в горските територии.

Read more

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

Published on 10.05.2013 08:00


10.05.2013г.
гр.Хасково

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Заместник областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издаден административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед № РД-13-55/02.04.2013г., с която се отказва обезщетение по преписка с вх.№ АП-13-3046/30.12.2011г., подадена от Желязка Гочева Атанасова от гр.Хасково, ул. ,,13-март”- №18, ет.5, ап.40, Атанаска Янкова Атанасова от гр.Хасково, кв.,,Бадема”- бл.28, вх.В, ет.5, ап.40 и Николай Янков Атанасов от гр.Хасково, ул. ,,13-март”- №18, ет.14, ап.5, като наследници на репресираното лице Янко Колев Атанасов, б.ж на гр. Хасково.

Настоящото съобщение да се обяви на интернет страницата на Областна администрация -Хасково с адрес: www.hs.gavernment.bg и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация-Хасково.

НИКОЛАЙ НАНЕВ    
Заместник областен управител на Област – Хасково
( Заповед № ЧР-04-3/29.03.2013г.- за заместване)

Read more

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/

Published on 22.03.2013 07:43


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед № РД-13-20/11.02.2013г., с която отказва обезщетение по преписка с вх.№ АП-13-1121/15.04.2011г., подадена от Янка Янкова Чакърова от с.Нова надежда, ул. “Г.Бенковски” №4, Никола Динчев Чакъров от гр.Симеоновград, ул.”Христо Ботев” №27, вх.Б, ет.1, ап.2 и Тянко Динчев Чакъров от гр. Димитровград, ул.3-ти Март, бл.16, вх.В, ет.3, ап.12, като наследници на репресираното лице Динчо Николов Чакъров, б.ж на гр. Димитровград.

Настоящото съобщение да се обяви на интернет страницата на Областна администрация с адрес: www.hs.gavernment.bg и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация-Хасково.

Ирена Узунова
Областен управител на Област – Хасково

Read more

Да изчистим България 2013

Published on 07.02.2013 12:20


Областна администрация Хасково и тази година ще вземе участие в кампанията на bTV "Да изчистим България", като актуална информация за дейностите по кампанията ще бъдат оповестявани в сайта на администрацията.

 

- Презентация

Read more

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК

Published on 30.11.2012 13:0330.11.2012 год.
гр. Хасково

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед №РД-13-124 от 16.07.2012г., с която определя обезщетение, по преписка с вх. №АК-04-02-700 от 23.03.2010г., подадена от Георги Господинов Костов от с. Каменна река, обл. Хасково, в качеството му на лично репресирано лице.

Заповед №РД-13-127 от 19.07.2012г., с която отказва обезщетение, по преписка с вх. №АК-04-02-2859 от 17.09.2009г., подадена от Фатме Мехмедали Сали от с.Жълти бряг, общ.Стамболово, обл.Хасково в качеството и на лично репресирано лице.

Заповед №РД-13-134 от 19.07.2012г., с която отказва обезщетение, по преписка с вх.№АК-04-02-3181 от 19.10.2009г., подадена от Цвета Христова Въчева от с.Въгларово, общ.Хасково, Йорданка Христова Въчева от гр.Хасково и Мария Христова Текелиева от гр. Хасково, като наследници на репресираното лице Христо Ангелов Христозов, б.ж на с.Въгларово, община Хасково, област Хасково.

Заповед №РД-13-143 от 31.08.2012г, с която отказва обезщетение, по преписка с вх.№ РД-07-2020 от 22.06.2009г., подадена от Каранфил Димитров Димов от гр.Крумовград, обл. Кърджали като наследник на репресирано лице Малтуда Димитрова Димова, б.ж. на гр. Ивайловград, обл. Хасково.

Заповед №РД-13-50 от 05.01.2012г, с която отказва обезщетение, по преписка с вх.№АК-04-02-754 от 05.03.2009г., подадена от Албена Асенова Каменова от гр. Хасково, Виолета Асенова Иванчева от гр. Хасково и Ахмед Османов Хаджиев от с. Малево, общ Хасково, като наследници на репресираното лице Алиме Мехмедова Хаджиева, б.ж. на с.Малево, община Хасково, област Хасково.

Заповед №РД-13-128 от 19.07.2012г, с която отказва обезщетение, по преписка с вх.№    АК-04-02-3194 от 21.10.2009г., подадена от Димитър Георгиев Тамахкяров от с.Покрован, общ Ивайловград, обл.Хасково, като наследник на репресирано лице Георги Петков Янев/Тамахкяров/.

Настоящото съобщение да се обяви на интернет страницата на Областна администрация с адрес: www.hs.gavernment.bg и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация-Хасково.

Ирена Узунова
Областен управител на Област – Хасково

Read more

Заповед №ОМП-02-15/03.07.2012г.

Published on 03.07.2012 08:48


Целият документ от ТУК

Read more