Showing 81 - 95 of 95
#Title
 
81СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
82ЗАПОВЕД № ОМП-02-3/15.05.2013г.
83СЪОБЩЕНИЕ по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
84На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
85Да изчистим България 2013
86Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК
87Заповед №ОМП-02-15/03.07.2012г.
88"Спорт за децата в свободното време"
89Заповед на осн.чл.150 ЗУТ
90Заповед на основание чл.124 ал.7 от ЗУТ
91Заповед ОЕСУТРП
92Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК
93СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61, АЛ.1 И АЛ.3 ОТ АПК
94Заповед РД-11-005
95На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/