Брошура с препоръки за Национална кампания за енергийно обновяване на българските домове

Published on 22.01.2015 08:03


Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти  на стартиращата  Национална програма  за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Брошурата дава информация и отговори на най-важните въпроси, касаещи програмата, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите сгради. 
В нея потребителите се информират, кой и как може да кандидатства по програмата и какви са стъпките, които  трябва да се  направят. Поместена е и информация, какви са задълженията на общинските администрации, какви мерки ще се финансират и кое се счита за  недопустим разход по програмата.

Брошура

Read more

Заповед №ОКД-02-К-03-2/25.11.2014г.

Published on 26.11.2014 10:22


Заповед №ОКД-02-К-03-2/25.11.2014г.

На основание чл. 25, ал.4 от Закона за администрацията и чл. 126, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, във връзка със Заповед № РД11-1824/18.11.2014г. на Изпълнителния директор на БАБХвъв връзка с констатирани огнища на болестта Инфлуенца по птиците в Кралство Холандия, федерална република Германия и Великобритания.

Read more

ЗАПОВЕД ОКД-02-Щ-02-3/06.09.2014г.

Published on 06.09.2014 11:39


 

ЗАПОВЕД

ОКД-02-Щ-02-3/06.09.2014г.

 

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 50 от Закона за защита при бедствия

ОБЯВЯВАМ

БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНИТЕ ДИМИТРОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД И ХАРМАНЛИ

На 06.09.2014г. в резултат на обилни валежи в Област Хасково и заливането на населени места на територията на общините Димитровград, Симеоновград и Харманли, е необходимо спешно да се създадат предпоставки за защита на населението в засегнатите общини и райони.

За постигане целите на горното:

 

НАРЕЖДАМ

  1. В областта организацията по управлението да се осъществява от кметовете на общини в пълно съдействие със силите на ОД на МВР Хасково и Областно Управление “Пожарна безопасност и защита на населението”.
  2. Всички предадени сили и средства за наводненията да се включват след проведени инструктажи и необходимото оборудване.
  3. Да се оповести населението в засегнатите райони за предотвратяване на нещастни случаи.
  4. Районните Полицейски Управления в областта да окажат пълно съдействие на органите, участващи в спасяването на населението.
  5. Длъжностните лица, отговарящи за съответните общини са кметовете на общини и Началниците на Районните Управления “Пожарна безопасност и защита на населението”.
  6. Кметовете на общини да окажат пълно съдействие на предадените сили и средства от Областно Управление “Пожарна безопасност и защита на населението” и ОД на МВР.
  7. Начало на въвеждане на бедственото положение е 11:00 часа 06.09.2014г. за срок на действие - 3 дни.
  8. Длъжностни лица от Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб да подават периодично информация за обстановката на тел. 038/608060 и факс 038/608054.

Настоящата заповед влиза в сила незабавно.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на кметовете на общини Димитровград, Симеоновград и Харманли, Областна Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и ОД на МВР за предприемане на съответните действия, съобразно техните компетенции.

Копие от настоящата Заповед да се изпрати незабавно на Министъра на вътрешните работи и да се постави на сайта на Областна администрация Хасково на адрес: http://www.hs.government.bg.

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ        (п)

Областен управител на област Хасково

Read more

ЗАПОВЕД №АК-04-1/17.06.2014 год.

Published on 18.08.2014 14:30


ЗАПОВЕД

№АК-04-1/17.06.2014 год.


На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.11 от Закона за общинската собственост, чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах актовете на ОбС – Димитровград от проведено заседание на 29.05.2014 год, ведно с изпратените към тях докладни записки и документи

ОСПОРВАМ:

Решение №1322, прието на заседание на ОбС – Димитровград, проведено на 29.05.2014  год.

Read more

П О К А Н А Съгласно разпоредбите на чл. 60 ал.1 от Изборния кодекс (ИК)

Published on 07.08.2014 10:30


ДО:

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”

„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА”

„БЪЛГАРИЯ  БЕЗ ЦЕНЗУРА”, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,

ДВИЖЕНИЕ „ГЕРГЬОВДЕН”

„РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК”

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ


П О К А Н А

 

Съгласно разпоредбите на чл. 60 ал.1 от Изборния кодекс (ИК), при Областния управител се провеждат публични консултации за състава на районните избирателни комисии с парламентарно представените партии и коалиции и с партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове в Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

В съответствие с тези правомощия и във връзка с предстоящото произвеждане на избори за народни представители, насрочени за 5 октомври 2014 г. с Указ на Президента на Република България № 201/05.08.2014 г. (обн., ДВ бр. 65/06.08.2014 г.) и Решение на ЦИК, №652-НС/06.08.2014 г., Ви каня на 11.08.2014 г. (понеделник) от 10.30 часа в сградата на Областна администрация Хасково (малка зала на І етаж), за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково.

Участникът Ви в консултациите трябва да представи:

-       писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, както и телефон за контакти;

-       копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 г. или решение за регистрация на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-ро Народно събрание или за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.

-       изрично пълномощно от представляващия/ите съответната партия или от предста-вляващия/ите съответната коалиция лица (когато в консултациите участват упълномощени лица).

Писменото предложение на представляваната от Вас партия/коалиция относно състава на РИК-Хасково трябва да бъде съобразено с изискванията на Изборния кодекс, а именно:

 

 

1. Парламентарно представените партии и коалиции предлагат 13 членове на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар (чл. 61, ал.4, т.1 от ИК), при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции;

2. Партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по един свой член в РИК, извън броя на членовете по чл. 61, ал.4, т.1 от ИК (чл.61, ал.6 от ИК);

3. Съотношението между партиите и коалициите в РИК е както следва:

3.1.  Парламентарно представени партии:

-      Политическа партия „ГЕРБ” – 5 членове;

-      „Коалиция за България” – 5 членове;

-      Политическа партия „ДПС” – 2 членове;

-      Политическа партия „Атака” – 1 член;

3.2. Партии или коалиции, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представена

-       „България без цензура”, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение „Гергьовден” – 1 член.

-      „Реформаторски блок” – 1 член.

4. Незаетите места за членове на РИК се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите (чл. 61, ал.7 от ИК);

5. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция (чл.61, ал.3 от ИК);

6. За членове на РИК трябва да се назначават лица с висше образование, които имат право да гласуват в съответния вид избор, владеят български език и са препоръчително юристи (чл.65, ал.1 и ал.2 от ИК). Изискванията за висше образование се доказват с копие от диплом за завършено образование или оригинал на удостоверение за завършено висше образование от съответното висше заведение (в случай, че все още няма издадена диплома). За останалите изисквания по чл. 65, ал.1 и чл.66 от ИК се попълва декларация, която прилагаме към настоящата покана.

7. В съответствие с чл. 60, ал. 4 от ИК предложението трябва да съдържа и списък на резервните членове, които ще заместят предложените лица в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на РИК не участва в заседанията й повече от 10 дни.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация – 1 бр.;

2. Предложение за членове на РИК - 1 бр. таблица (образец)

 

 

ИВАН СТАНЧЕВ /п/

Заместник Областен управител на Област Хасково

(Заповед за заместване, №ЧР-04-7/04.08.2014 г.)

 

Цялата документация от ТУК

Read more

Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите

Published on 01.08.2014 09:47


Съгласно разпоредбите на чл.83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризация на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция па горите списък на имотите по землища на населени места.

Списък на имотите

Read more

Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите

Published on 22.07.2014 12:17


Съгласно разпоредбите на чл.83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризация на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция па горите списък на имотите по землища на населени места.

Списък на имотите

Read more

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/

Published on 03.06.2014 12:02


Съобщение № АСД-06-80/02.06.2014г. на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/

Read more

Заповед РД-13-85/02.06.2014г.

Published on 02.06.2014 08:51


Заповед №РД-13-85/02.06.2014г. относно повишаване на пожарната безопасност на територията на област Хасково.

Read more

Заповед №ДС-06-24

Published on 29.05.2014 07:10


Заповед №ДС-06-24 за определяне на наемател

Read more

ЗАПОВЕД №ОМП-02-4/23.05.2014г.

Published on 27.05.2014 10:07


ЗАПОВЕД №ОМП-02-4/23.05.2014г. за определяне на пожароопасен сезон в горските територии от 01.06.2014 година до 31.10.2014 година.

Read more

З А П О В Е Д № РД-13-68/14.04.2014г.

Published on 25.04.2014 09:42


З А П О В Е Д № РД-13-68/14.04.2014г.

ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия за повишаване на пожарната безопасност на територията на Област Хасково.

Read more

Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”

Published on 08.04.2014 10:32


 

Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”

Ръководител на програмата: Доц. Елеонора Милева, доктор

Професионална квалификация Магистър по младежки дейности и спорт
Област на висшето образование 1.0. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание
Форма на обучение Редовна и задочна
Продължителност на програмата 2 семестъра (60 кредита)

Подробна информация може да намерите Тук

Read more

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

Published on 23.10.2013 12:21


СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Вр.И.Д. Областeн управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издаден административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед №РД-13-94 от 13.06.2013год., с която се отказва да се  удовлетвори, като недопустимо искането за обезщетение, по преписка с вх. №АК-04-02-1387 от 07.09.2010 год., подадена от Иван Христов Тодоров от гр. Хасково, в качеството му на лично репресирано лице.

Настоящото съобщение да се обяви на интернет страницата на Областна администрация - Хасково с адрес: www.hs.gavernment.bg и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация-Хасково.

КАДИР ИСОВ

Вр.И.Д. Областен управител на Област – Хасково

Read more

ЗАПОВЕД №РД-13-99/26.06.2013г.

Published on 26.06.2013 06:46


ЗАПОВЕД № РД-13-99/26.06.2013г.

 

На основание чл.32, ал.1 и чл.31, ал.1, т.9 и т.10 от Закона за администрацията, чл.64, ал.1, т.6 от Закона за защита при бедствия и в съответствие с чл.127 "ж-к" от правилника за приложение на Закона за МВР, с цел подобряване на превантивна дейност и намаляване до минимум вредните последствия и щетите от пожари през пожароопасния сезон

Read more