Showing 21 - 40 of 95
#Title
 
21Заповед № ОМП-02-8/09.08.2020г. за обявяване на бедствено положение в община Свиленград
22Заповед за обявяване на бедствено положение в общините Тополовград, Харманли, Хасково и Димитровград от 07.08.20г.
23Заповед за ограничаване на достъпа в дивечовъден участък "Балдарана" при ТП ДГС-Ивайловград от 01.08.2020г до 31.10.2020г.
24Връчване на Заповед ДС-06-44/27.05.2020г. на "ПРОГРЕС" ЕООД с ЕИК 126639433 по чл.61 ал.1 вр.с чл.18а, ал10 от АПК
25Заповед пожароопасен сезон 2020
26Заповед пожароопасен сезон 2019
27Заповед Пожароопасен Сезон 2018
28Анкетен формуляр
29ЗАПОВЕД № РД-13-118/29.09.2017г.
30Заповед № ОКД-02-К-03-1/13.09.2017г.
31З А П О В Е Д № ДС -07 -2/30.05.2017 г.
32З А П О В Е Д № РД-14-17/12.05.2017
33Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
34 З А П О В Е Д № ОМП-02-2 /01.03.2017г.
35П О К А Н А
36Договор № АСД-04-50/25.11.2016г.
37Заповед № РД-13-91
38ЗАПОВЕД № РД-13-88/10.10.2016г.
39ЗАПОВЕД № РД-13-69/04.08-.2016г.
40ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.