Заповед №ОМП-02-15/03.07.2012г.

Published on 03.07.2012 08:48


Целият документ от ТУК

Read more

"Спорт за децата в свободното време"

Published on 01.02.2012 14:42


Програма на Министерството на физическото възпитание и спорта

"Спорт за децата в свободното време"
Програма за осигуряване на безплатни спортни занимания на деца. Програмата е актуална от 01.02.2012 до 10.01.2013

Министърът на физическото възпитание и спорта  със  заповед № РД-09-19/19.01.2012 г. одобри 195 проекта и не одобри 136 проекта на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на програмата „Спорт за децата в свободното време” за 2012 година.
От Област Хасково от подадени 20 проекта от спортните организации-одобрени 13, успеваемост 65% .Получените средства от спортните клубове са  на обща стойност 63 600лв.

Спортни клубове от Област Хасково получили финансиране от МФВС.
1.    СК по хокей на лед”Ледена сила”- гр.Хасково-7300лв.
2.    СК по джудо и джу-джуцо „Хасково”-гр.Хасково-400лв.
3.    СК по баскетбол ”Хасково”гр.Хасково—4600 лв.
4.    СК по бадминтон „Хасково” гр.Хасково -3700 лв.
5.    Клуб по аеробика „Мега спорт” гр.Хасково-5400 лв.
6.    СК по лека атлетика „Хеброс”- Харманли гр.Харманли-4000лв.
7.    СК по кану-каяк „Хеброс” гр. Харманли- 9500лв.
8.    СК по джудо „Джудо” гр.Тополовград -3500лв.
9.    СК по тенис на маса „Асара-08” Гр.Симеоновград—4600лв.
10.СК по кик-бокс „Тангра” гр.Свиленград-4000лв.
11.ФК „Димитровград-1947” гр.Димитровград-5000 лв.
12.СК по тенис на маса „Аста” гр.Димитровград- 4000лв.
13.СК по борба”Димитровград” гр.Димитровград -4000лв.


Гл.експерт на МФВС
За области Хасково и Кърджали
( Силвия Тенчева)

Read more

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК

Published on 02.05.2011 11:06


 

02.05.2011 год.

гр. Хасково

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед №РД-11-101 от 09.03.2011 год., с която определя обезщетение, по преписка с вх. №АК-04-02-619 от 19.02.2009 год., подадена от Екатерина Илиева Романова от гр. Пловдив и Добринка Илиева Марчева от гр. Свищов, като наследници на Илия Милчев Карабоюков.

 

РУМЕН ДАНЕВ

Областен управител на Област – Хасково

 

 

Read more

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61, АЛ.1 И АЛ.3 ОТ АПК

Published on 18.04.2011 08:23


Изх.№ РД-08-914

13.04.2011 г.

 

 

ДО

ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61, АЛ.1 И АЛ.3 ОТ АПК

Съобщавам Ви, че на основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията, чл.99, т.1, чл.100 предложение първо, чл.149, ал.5 от АПК, писмо изх.№06-00-63/01.12.2010г. на Агенция “Пътна инфраструктура” към МРРБ и писмо изх.№90-04-1230/10.02.2011г. на МРРБ, със Заповед №РД-11-168/13.04.2011г. се обявява Заповед №РД-11-321/23.07.2009г. на Областния управител на Област – Хасково за нищожна, с която на основание чл.209, ал.2 от ЗУТ и във връзка с предложение изх.№06-00-63/22.05.2009г. на Изпълнителния директор на НАПИ е одобрено “отчуждаването за държавни нужди на имоти и части от имоти – частна общинска и държавна собственост и части от имоти частна собственост на физически лица, съгласно графичната част и приложените имотни регистри към одобрения ПУП – парцеларен план и технически проект за обект: “Рехабилитация и частична реконструкция на път ІІІ–554 Нова Загора–Симеоновград–Харманли от км.47+450 до км.73+847.86”. Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Хасково чрез Областния управител на Област – Хасково в 14-дневен срок от съобщаването.

Настоящото съобщение да се обяви на: таблото за обявления в Областна администрация – Хасково, Интернет страницата на Областна администрация – Хасково, таблото за обявления в Общинска администрация – Симеоновград и да се публикува в един централен ежедневник.

 

 

РУМЕН ДАНЕВ

Областен управител на Област – Хасково

 

Read more

Заповед РД-11-005

Published on 06.01.2011 14:41


З А П О В Е Д

РД-11-005

гр. Хасково, 06.01.2011 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и във връзка с Наредба № 17 от 03.02.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта Шап по чифтокопитните животни и във връзка със Заповед № РД 09-4 от 05.01.2011 г. на Министъра на земеделието и храните относно констатиран положителен случай на Шап при диво прасе в землището на с. Кости община Малко Търново, област Бургас

 

Read more

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/

Published on 09.12.2010 21:08


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед №РД-11-228 от 06.08.2010 год., с която е постановен отказ за изплащане на еднократно обезщетение, по преписка с вх. №АК-04-02-2380 от 27.07.2009 год., подадена от Йорданка Колева Текнефезова от гр. Хасково, като наследник на Колю Павлов Колев;

Заповед №РД-11-237 от 06.08.2010 год., с която е постановен отказ за изплащане на еднократно обезщетение, по преписка с вх. №АК-04-02-3711 от 15.12.2008 год., подадена от Либер Стоянов Несторов от гр. Варна, като наследник на Стоян Тодоров Жеков Несторов.

РУМЕН ДАНЕВ
Областен управител на Област – Хасково

Read more