Заповед Пожароопасен Сезон 2018

Published on 17.04.2018 10:27


 

Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

 

 

З А П О В Е Д

 

 

Хасково, 12.04.2018г.

 

 

На основание чл.137, ал.1 от Закона за горите и във връзка с постъпило в Областна администрация - Хасково предложение изх. №2237/10.04.2018г. на директора на Регионална дирекция по горите Кърджали, за създаване на ефективна организация за осигуряване пожарната безопасност, предотвратяване, откриване, ограничаване и ликвидиране на горски пожари в горските територии

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

 


1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на Област Хасково времето от 12.04.2018 година до 15.11.2018 година.

2. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

3. През този период държавните горски стопанства /ДГС/, държавно ловно стопанство
/ДПС/Тополовград, Общините и юридическите лица собственици на гори да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал относно повишената пожарна опасност.

4. Директорите на ТП ДГС/ДЛС, Общините собственици на гори, съгласувано с Районните служби /РС/ „Пожарна безопасност и спасяване" /ПБЗН/, да обозначат трайно на терена и информират населението на определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност/1 -ви клас/.

5. ТП ДГС/ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори, да продължат изпълнението на годишните оперативни планове за опазване на горите от пожари и да изпълняват при необходимост плановете за действие при гасене на горски пожари.

6. Регионалната дирекция по горите Кърджали /РДГ/ да продължи изпълнението на
регионалната си програма за опазване на горите от пожари и съвместно с РД ПБЗН-Хасково да осъществят контрол по изпълнението на годишните оперативни планове, както и по представените планове за действие при възникване на горски пожари на ТП ДГС/ ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори.

7. Особено внимание да се обърне на:

7.1 Направа на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици. Всички големи комплекси от иглолистни култури и насаждения да се разделят с лесокултурни прегради.

7.2 Контрола по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.

7.3 Почистването на сухите треви покрай ж. п, линии, пътища и линейни съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от I-ви клас на пожарна опасност.

7.4 Осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.

7.5 Сформирането и оборудването на специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на пожар в ТП ДГС/ДЛС и Общините собственици на гори.

7.6 Готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.

8. За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в ТП ДГС/ДЛС, Общини и РДГ-Кърджали.

9. Да се изготви схема за оповестяване на всички нива, като при възникване на пожар в горските територии ТП ДГС/ДЛС, Общини и РДГ незабавно да предават информацията до момента, съгласно утвърдената схема.

10. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар наличната за него информация да се въвежда в информационната система на ИАГ от оторизираните за това служители в ДГС/ДЛС, Общини и РДГ.

11. Общините - собственици на гори, да изпълнят предвидените противопожарни мероприятия в техните имоти.

12. Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи.

13. Кметовете на общините да информират местното население за задълженията и мерките по защита на горските територии и го оповестяват своевременно, да създадат организация за участието на населението и създадените по смисъла на Закона за защита при бедствия, доброволни формирования при гасенето на пожари в горски и земеделски земи.

Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение на ОД „Земеделие", директора на РДГ Кърджали, директорите на ТП ДГС, ТП ДЛС, РД ПБЗН Хасково, ОПУ Хасково, Поделение „ЖПС" към ДП НК ЖПИ, председателя на УС на „EVN - България Електроразпределение" АД -Пловдив и кметовете на общини в област Хасково.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за горите настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на : Областна администрация Хасково; РДГ Кърджали и Изпълнителна агенция по горите.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на РД „ПБЗН" гр.Хасково.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ :П

Областен управител на област Хасково


Read more

ЗАПОВЕД № РД-13-118/29.09.2017г.

Published on 29.09.2017 11:46


ЗАПОВЕД

№ РД-13-118/29.09.2017г.

 

На основание на чл. 64а, ал.1 и ал.7 от Закона за защита при бедствия

 

 

СЪЗДАВАМ:

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия, при следния поименен състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ и представляващ - Станислав Дечев - Областен управител на Област Хасково

 

ЧЛЕНОВЕ:

 • Стефка Здравкова - заместник областен управител на Област Хасково
 • Красимир Бончев - главен експерт и Служител по сигурността на информацията в Областна администрация
 • Регионална дирекция ПБЗН - Хасково - Директор комисар Николай Вълчев
 • Областна дирекция на МВР - Хасково - Директор старши комисар Ангел Цанков
 • ТД „Национална сигурност" Хасково - Директор Павел Несторов
 • Център за спешна медицинска помощ - Хасково - Директор Петя Радева
 • Военно формирование 52740 - Хасково - командир подп. Николай Александров
 • Областно пътно управление - Хасково - Директор инж. Радостин Ламбрев
 • "ВиК" ЕООД - Хасково - Управител инж. Тодор Марков
 • РИОСВ-Хасково - Директор Дирекция "Превантивни дейности"- Любомир Дайновски
 • ОД „Земеделие" Хасково - Директор Венелин Асенов
 • „Напоителни системи" ЕАД клон Хасково - Директор инж. Георги Латев
 • ДАМТН регионален отдел "НЯСС-ЮЦБ"Хасково- гл.инспектор инж. Милена Орлова
 • „Басейнова дирекция за управление на водите ИБР – Пловдив“ - Ели Василева

Представители на :

 • Община Хасково
 • Общински съвет Хасково
 • Община Димитровград
 • Общински съвет Димитровград
 • Община Свиленград
 • Общински съвет Свиленград
 • Община Харманли
 • Общински съвет Харманли
 • Община Симеоновград
 • Общински съвет Симеоновград
 • Община Любимец
 • Общински съвет Любимец
 • Община Минерални бани
 • Общински съвет Минерални бани
 • Община Стамболово
 • Общински съвет Стамболово
 • Община Тополовград
 • Общински съвет Тополовград
 • Община Ивайловград
 • Общински съвет Ивайловград
 • Община Маджарово
 • Общински съвет Маджарово

Областният съвет да осъществява възложените му дейности и правомощия от Закона за защита при бедствия, както и указанията, и насоките дадени от Съвета към МС на територията на Област Хасково.

Настоящата заповед отменя Заповед № РД-13-69/04.08.2016г.

Заповедта да се сведе до знанието на всички членове от областният съвет за намаляване на риска от бедствия, както и да бъде публикувана на страницата на Областна администрация - Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково

Read more

Заповед № ОКД-02-К-03-1/13.09.2017г.

Published on 14.09.2017 12:35


На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията и в изпълнение на взето решение от Областната епизоотична комисия за контрол на пазарите за животни относно проблеми свързани хуманно отношение към животните в България засегнати в доклад на Айнималс Енджълс

 

НАРЕЖДАМ:

1. Незабавно да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии на територията на Област Хасково, на които да се  набележат конкретни мерки за извършване на съвестни проверки от представители на съответната Община, служители от ОДБХ - Хасково и служители от ОД на МВР-Хасково.

1.1. Предмет на проверките да бъдат  регламентираните и нерегламентираните пазари за животни в съответната община.

1.2. Да бъде проверено спазването на изискванията, във връзка с хуманно отношение към животните на пазарите за животни както и регламентиране на дейността, на пазарите за животни съгласно действащото национално и европейско законодателство.

2 В срок  до 20.09.2017 г. Кметовете на общини да уведомят писмено Областния управител за изпълнение на набелязаните мерки.

Заповедта да се сведе до знанието на кметовете на общини, ОДБХ - Хасково и всички членове на Областна епизоотична комисия, както и да бъде оповестена на интернет страницата на Областна администрация Хасково.

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на д-р Стефка Здравкова – зам.-областен управител на Областна администрация Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково

Read more

З А П О В Е Д № ДС -07 -2/30.05.2017 г.

Published on 02.06.2017 13:29


 

З А П О В Е Д

№ДС -07-2/30.05.2017 г.

На основание чл.129, ал.3, т.1 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-13-88/10.10.2016 г. на Областния управител на област Хасково за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива – ПУП - парцеларен план и инвестиционен проект за строеж: „Външно електрозахранване на предприятие за асамблиране кабелни инсталации на автомобили в имот № 149050 в землището на с.Крепост, община Димитровград” с кабелна линия 20 kV, преминаваща през територията на община Хасково и община Димитровград и заявление с вх. № ДС-16-3/22.05.2017 г. за издаване на разрешение за строеж по реда на чл.150 от ЗУТ, въз основа на решение на Областния експертен съвет по устройство на територията с Протокол № 3/30.05.2017 г. за приемане на комплексния проект за инвестиционна инициатива, както и въз основа на представените следни документи: ПУП – парцеларен план за участъка извън регулация; специализирана план – схема за участъка в регулация; трасировъчен план; работен проект по част електро; технически проект по части: пътна, ВОБД, Пожарна безопасност; комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, изготвен от „АГРОВОДИНВЕСТ” ЕАД гр.София; нотариален акт за учредяване на право на строеж на енергиен обект № 114, т.4, рег.№ 6938, дело 588 от 23.11.2016 г. на Нотариус № 096 с район на действие РС Димитровград за сервитутни права на участък от трасето с дължина 3 м, попадащ в ПИ 149050 в землището на с.Крепост, община Димитровград; протоколи от общинските експертни съвети по устройство на територията – Протокол № 1/10.01.2017 г. на ЕСУТ при Община Хасково и Протокол № 1/26.01.2017 г. на ЕСУТ при Община Димитровград; решение № 373 от протокол № 17 от 27.01.2017 г. на Общински съвет Хасково за предварително съгласие и право на сервитут при преминаване на трасето през имоти общинска собственост; разрешение № 93-01-3690 от 12.05.2017 г. за специално ползване на пътищата чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя на Агенция „Пътна инфраструктура” към МРРБ; съгласувателно писмо изх.№ ПД-1193/ 09.12.2016 г. на РИОСВ Хасково; съгласувателно писмо изх.№ 2122/30.11.2016 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково; съгласувателно писмо от  21.11.2016 г. на „ВиК” ООД Димитровград; съгласувателно писмо изх.№ 816/29.11.2016 г. на „Напоителни системи”ЕАД – Клон Хасково; съгласувателно писмо изх.№ 3/05.01.2017 г. на „Глобъл Комюникейшън НЕТ” АД; съгласувателно писмо изх.№ 9871/22.12.2016 г. на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД; съгласувателно писмо изх.№ 0094-2600/29.11.2016 г. на ИА „ЕСМИС”; съгласувателно писмо изх.№  95-Е-1365/28.11.2016 г. на „БТК” ЕАД; съгласувателно писмо изх.№ 272/13.12.2016 г. на „ЕСКОМ” ООД; съгласувателно писмо изх.№ 324/05.12.2016 г. на „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД; становище № 125700-843 от 07.12.2016 г. на Регионална дирекция ПБЗН -Хасково; становище № 125300-264 от 09.01.2017 г. на Областна дирекция на МВР - сектор „Пътна полиция”; здравно заключение № 60/12.12.2016 г. на РЗИ Хасково; разрешение за строеж № 63/11.07.2016 г., издадено от Главен архитект на Община Димитровград за строеж: „Предприятие за асамблиране кабелни инсталации на автомобили”, с местонахождение имот № 149050 в землището на с.Крепост, община Димитровград; договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД, КЕЦ Димитровград  с изх.№ 4255486  от 09.09.2016 г.; декларация за строителната стойност на разглеждания строеж,  формуляр за определяне на дължимите такси по Тарифа 14 и платежно нареждане,

 

О Д О Б Р Я В А М

 

на основание чл.150, ал.6 от ЗУТ, комплексен проект за инвестиционна инициатива – ПУП - парцеларен план, специализирана план – схема и технически проект на строеж: „Външно електрозахранване на предприятие за асамблиране кабелни инсталации на автомобили в имот № 149050 в землището на с.Крепост, община Димитровград” с кабелна линия 20 kV, преминаваща през територията на община Хасково и община Димитровград, при спазване на условията на съгласувателните писма и издадените разрешения.

Трасето на кабелна линия 20 kV минава в публична общинска собственост. Пресича линейни обекти публична собственост – държавна или общинска.

Строежът се категоризира като ІІІ-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „б” от ЗУТ и чл.6, ал.2, т.6 от Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на  видовете строежи.

Във връзка с чл.150, ал.8 от ЗУТ, заповедта да се  изпрати за обнародване в „Държавен вестник” по реда на чл.129, ал.4 от ЗУТ.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от обявлението в Държавен вестник по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково

Read more

З А П О В Е Д № РД-14-17/12.05.2017

Published on 12.05.2017 08:17


З А П О В Е Д

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, и в изпълнение задълженията си, съгласно чл. 64, ал.1, т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 191, ал.3 от Закона за водите

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Назначавам комисия в състав:

Председател:

Красимир Бончев главен експерт в Областна администрация Хасково;

Заместник председател:

Любомир Василев – инспектор ЗН при РД ПБЗН

Тончо Тончев – инспектор ЗН при РД ПБЗН

Панчо Кондов – инспектор ЗН при РД ПБЗН

Членове:

Инж. Борислав Крайчев - “Напоителни системи” ЕАД, клон Хасково.

Инж. Георги Тенев Гайдажиев –“Напоителни системи” ЕАД, клон Хасково.

Инж. Антон Захариев - “Напоителни системи” ЕАД, клон Хасково.

Григор Гугов - “Напоителни системи” ЕАД, клон Хасково.

Инж. Милена Орлова - гл. инспектор в Регионален отдел ЮЦБ - Хасково от ГД "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях".

Инж. Атина Васили Кацару -  гл. инспектор в Регионален отдел ЮЦБ - Хасково от ГД "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях".

Инж. Ели Василева – ст. експерт в отдел „Контрол и стопанисване” - “Басейнова дирекция” ИБР-Пловдив.

Представител от съответната Общинска администрация:

Община Хасково – Румен Атанасов

Община Димитровград–Руси Вълев,Евгени Деков–изпълнител- „ОССДСОМП”.

Община Харманли – Господин Бабамов

Община Симеоновград – Кольо Гочев Караиванов

Община Любимец – Никола Иванов Матанов, Петър Георгиев Петров

Община Свиленград – инж. Иванка Димитрова, Атанас Ламбов

Община Тополовград – Иван Вълков Замов, Диана Иванова Георгиева

Община Ивайловград – Красен Кръстев, Цвета Митонова

Община Маджарово – Георги Зафиров

Община Стамболово – Хабиб Сюлейман Хабиб

Община Минерални бани – Иван Йорданов Райков.

2. Комисията да извърши контролна проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, наличието на актуализирани аварийни планове, готовността за въвеждането им и ресурсното им осигуряване за язовирите, включени в изготвения и утвърден от мен график и хвостохранилищата на територията на областта;

 • анализират предоставената информация по чл. 141, ал. 6 и извършват проверки на място на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;
 • предписват на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им експлоатация;
 • проверяват изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени;
 • съставят протокол за направените констатации и предписания в срок до 14 дни от проверката по т. 1, който предоставят на областния управител и изпращат на собственика на язовирната стена и/или съоръженията към нея, на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на директора на съответната басейнова дирекция, за предприемане на действия съобразно правомощията им по този закон; протоколът се изпраща и на кмета на общината, на чиято територия се намира язовирната стена и съоръженията към нея.
 • протоколите за оглед на язовирни стени и съоръженията към тях да се изготвят по образец, на ДАМТН - София, а за останалите обекти протоколите да бъдат изготвени в приетата форма, като подробно бъде описано състоянието и предписанията от участниците в комисията според техните компетенции.

3. Състоянието на системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите, отводнителните системи, ВиК-системите и водните обекти (открити рудници, кариери за добив на инертни материали и др.) на територията на областта;

4.Неизпълнените предписания на междуведомствените комисии през 2016 г., свързани с подобряване на техническото състояние и аварийното планиране на водностопански системи и хидротехнически съоръжения, и причините за неизпълнението им;

5.Наличието и състоянието на локални системи за оповестяване на населението в непосредствено застрашените населени места, както и за реда за информиране при необходимост;

6.Проводимостта на речните легла на територията на областта.

7.Проверките да се извършат в периода 23.05.2017 г. до 15.06.2017 г.

8.При отсъствие на председателя на комисията, функциите му да се изпълняват от заместник председателя – представителя на РД ПБЗН – Хасково. Същият да контролира работата на комисията и изготви протокола от проверката по образец.

9.Транспортното осигуряване на Комисията до съответната общинска да се извършва с лек автомобил на Областна администрация и с автомобил на РД ПБЗН гр. Хасково, като при необходимост да бъде осигурено високопроходимо МПС от "Напоителни системи" ЕАД гр. Хасково.

10.Кметовете на общини да осигурят подходящ транспорт за превоз на комисията при извършване огледа на обектите на територията на съответната община.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково

 

ГРАФИК за работните посещения на междуведомствената комисия, назначена със Заповед № РД-14-17/12.05.2017г. на Областния управител на Област Хасково

Read more