Showing 41 - 60 of 95
#Title
 
41Заповед № ОКД-02-К-03-2/28.04.2016г.
42З А П О В Е Д № РД-13-39/28.04.2016г.
43З А П О В Е Д № ОМП-02-2/25.04.2016г.
44Заповед № ОКД-02-К-03-1/14.04.2016г.
45СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград, ЮИДП-Сливен, РДГ Кърджали, по землища на населените места
46Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
47Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
48Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
49З А П О В Е Д № ДС-07-2/ 22.02.2016г.
50Заповед № ДС-07-1/09.12.2015г.
51З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-3/26.08.2015г.
52Договор № АСД-04-32/20.07.2015г.
53Договор № АСД-04-31/16.07.2015г.
54 З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-2/29.06.2015г.
55Интегрирана информационна система на държавната администрация
56З А П О В Е Д № РД-13-29/26.05.2015г.
57Предстоящи извънредни общи събрания на „Асоциация по ВиК Хасково” и „Асоциация по ВиК Димитровград”
58Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
59 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
60Съгласно чл.10, ал.2 и ал. 6 на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК